Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Nov 07, 2012, 7:40

Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197 mio. DKK, hvilket var 2% mere end sidste år. Premium-segmentet realiserede en vækst på 11% og har dermed skabt vækst de seneste 4 kvartaler. Koncernens bruttomargin blev med 57,9% forbedret med 0,9%-point. Resultat af primær drift blev 166 mio. DKK, hvilket svarer til en fremgang på 13%. Samlet set realiseredes kvartalet i overensstemmelse med forventningerne. For at øge indtjeningen yderligere gennemføres en række tiltag, der har til formål at reducere koncernens kompleksitet og omkostninger.

Koncernen introducerer med dette kvartalsregnskab et nyt segmentregnskab, som afspejler strategien, der baserer sig på 3 segmenter.

  • Premium-segmentet øgede omsætningen med 11% til 682 mio. DKK (612 mio. DKK), drevet af vækstinitiativer på både kernemarkeder og nye markeder. Segmentet øgede samtidig resultat af primær drift med 30% til 132 mio. DKK (101 mio. DKK).
  • Mid Market-segmentet gik tilbage med 14% til en omsætning på 386 mio. DKK (451 mio. DKK), drevet af konsolideringen af omsætningen på kernemarkederne. Dermed gik resultat af primær drift tilbage med 54% til 16 mio. DKK (34 mio. DKK).
  • Fast Fashion-segmentet øgede omsætningen med 15% til 129 mio. DKK (112 mio. DKK) og øgede samtidig resultat af primær drift med 59% til 18 mio. DKK (12 mio. DKK).
  • Samlet set blev omsætningen i 1. kvartal 1.197 mio. DKK (1.175 mio. DKK) og gik således frem med 2%.
  • Bruttoresultatet blev 693 mio. DKK (670 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 57,9% (57,0%), hvilket er 0,9%-point bedre end sidste år.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 527 mio. DKK (523 mio. DKK) svarende til en stigning på 1%. Korrigeres for på-virkningen af debitorhensættelser på 14 mio. DKK realiseredes en omkostningsprocent på 42,9% (44,5%), hvilket er 1,6%-point lavere end sidste år.
  • Resultat af primær drift blev 166 mio. DKK (147 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 13,9% (12,5%).
  • Ledelsen fortsætter arbejdet med at nedbringe koncernens kompleksitet og omkostninger. De samlede igangværende initiativer forventes at medføre en indtjeningsmæssig fuldårseffekt på minimum 100 mio. DKK i forhold til 2011/12 med fuld effekt i 2014/15.
  • Ordreoptaget for forårskollektionen 2013 steg i Premium-segmentet med 3%, mens Mid Market-segmentet gik tilbage med 12%, og Fast Fashion-segmentet forventes at stige med 21%. Samlet set svarer det til et forventet uændret ordreoptag for forårskollektionen 2013 i lokal valuta.

Forventninger til 2012/13 uændrede

Ledelsen forventer fortsat volatile markedsforhold i 2012/13. Således forventes same-store-tilbagegang og pres på koncernens engroskunder primært i Mid Market-segmentet. Presset på koncernens bruttomargin forventes imidlertid at aftage i 2012/13 som følge af normaliserede rabatter og udsalgsaktiviteter i branchen. Endvidere forventes den nye sourcingstruktur og løbende optimering at påvirke bruttomarginen positivt.

På baggrund af ovenstående forventer ledelsen uændret, at koncernen for regnskabsåret 2012/13 realiserer en lavere omsætning end for 2011/12, men et resultat af primær drift på niveau eller bedre end 2011/12.

Der forventes fortsat et investeringsniveau på samme niveau som 2011/12 primært til udvidelse af distributionen i Premium segmentet.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:
Et klart fokus på vækst i Premium-segmentet og konsolidering i Mid Market- og Fast Fashion-segmentet betyder, at vi kan reducere kompleksiteten og omkostningerne i koncernen. Samlet gennemfører vi indtjeningsforbedrende tiltag på mindst 100 mio. DKK i forhold til 2011/12, der alle understøtter vores ambitioner for koncernen.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer