Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08

Feb 29, 2008, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
29. februar 2008

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08

Nettoomsætningen er øget med 212 mio. DKK eller 12% til 2.015 mio. DKK i regnskabsårets 1. halvår. Resultat af primær drift er øget med 68 mio. DKK eller 29% til 301 mio. DKK. Forventningerne til omsætning for hele regnskabsåret nedjusteres med 1% til 3.750 – 3.800 mio. DKK (tidligere 3.750 – 3.850 mio. DKK), mens resultat af primær drift for hele regnskabsåret nedjusteres med 9% til 400 – 440 mio. DKK (tidligere 440 – 480 mio. DKK).

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 28. februar 2008 godkendt 1. halvårsregnskabet for perioden 1. juli – 31. december 2007.

Omsætningen blev 2.015 mio. DKK (1.803 mio. DKK) svarende til en vækst på 12%. Væksten i same-store-salget i koncernens egne butikker blev 13% i 1. halvår 2007/08.

Bruttoresultatet blev 1.229 mio. DKK (1.046 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 61,0% (58,0%). Lavere indkøbsvaluta har forbedret bruttomarginen 2,1%-point af den samlede forbedring på 3,0%-point.

Omkostningerne blev 928 mio. DKK (813 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 14%.

Resultat af primær drift er øget 29% til 301 mio. DKK (233 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 14,9% (12,9%).

Resultat pr. aktie blev 11,6 DKK (8,7 DKK) svarende til en vækst på 33%.

Væksten i ordreoptaget for sommerkollektionen 2008 blev 11%. Ordreoptaget for alle 4 kollektioner til levering i 2007/08 er afsluttet med en samlet vækst på 12%. Det igangværende indsalg af efterårskollektionen 2008/09 ventes afsluttet med en vækst på 6% – 8%.

Nedjustering af forventningerne til helåret 2007/08

Forventningerne til omsætning for hele regnskabsåret nedjusteres med 1% til 3.750 – 3.800 (tidligere 3.750 – 3.850 mio. DKK) svarende til en vækst på 12% – 13%, mens resultat af primær drift for hele regnskabsåret nedjusteres med 9% til 400 – 440 mio. DKK (tidligere 440 – 480 mio. DKK) svarende til en fremgang på 18% – 29%.

Nedjusteringen af forventningerne skyldes primært en utilfredsstillende udvikling i koncernens omkostningseffektivitet i forbindelse med et forventet lavere salg end oprindeligt planlagt. Udviklingen har medført, at ledelsen har iværksat en række tiltag, hvoraf de væsentligste vil blive kommunikeret i takt med implementeringen.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges uændret gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 uændret gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 20 – 30 mio. DKK.

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Andet program påbegyndes 29. februar 2008.

YDERLIGERE INFORMATION Henrik Theilbjørn Chris Bigler Adm. direktør Økonomidirektør Telefon 3266 7646 Telefon 3266 7017

HOVED- OG NØGLETAL

Disclaimer Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.

Indledning

Koncernen har i første halvår realiseret en fremgang i omsætningen på 212 mio. DKK svarende til en vækst på 12% og en fremgang i indtjeningen på 68 mio. DKK svarende til 29% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er mindre end planlagt, ligesom forventningerne til 2. halvår er revideret. På denne baggrund har ledelsen besluttet at nedjustere forventningerne til omsætningen for hele regnskabsåret med 1% til 3.750 – 3.800 mio. DKK (tidligere 3.750 – 3.850 mio. DKK), mens resultat af primær drift for hele regnskabsåret nedjusteres med 9% til 400 – 440 mio. DKK (tidligere 440 – 480 mio. DKK).

Nedjusteringen skyldes primært en utilfredsstillende udvikling i koncernens omkostningseffektivitet. Omkostningsprocenten er på trods af det stigende salg øget med 1%-point til 46,1% i første halvår sammenlignet med året før.

Udviklingen har medført, at ledelsen har iværksat en række tiltag, hvoraf de væsentligste vil blive kommunikeret i takt med implementeringen. Herunder vil en række initiativer blive evalueret, ligesom den fremtidige ressourcetildeling til koncernens brands vil være betydeligt mere differentieret afhængig af situationen for det givne brand.

Omsætningsudvikling

Omsætningen i 1. halvår blev 2.015 mio. DKK (1.803 mio. DKK) svarende til en vækst på 12%. Omsætningsvæksten er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 42 mio. DKK og positivt påvirket af valutakursomregning med 1 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands:

Der er skabt fremgang i koncernens egne brands i 1. halvår 2007/08 på i alt 12%. Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater.

Omsætningsvæksten har været stærkest i 2. kvartal med en samlet vækst på 16%. Denne udvikling er, som tidligere meddelt, påvirket af leveringsforskydninger fra 1. kvartal til 2. kvartal. Den periodeforskudte omsætning vedrører primært InWear, Jackpot og Peak Performance.

Det er tilfredsstillende, at Jackpot realiserer vækst på 26% isoleret for 2. kvartal. Udviklingen er drevet af en fortsat positiv udvikling i brandets retailaktiviteter, hvor der er realiseret same-store-vækst på 37% for både 2. kvartal og 1. halvår 2007/08. Distributionsplatformen i engrosaktiviteterne tilpasses stadig, hvorfor en samlet vækst i brandet fortsat først ventes i 2008/09.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:

Omsætningsudviklingen på landeniveau viser, at Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Polen og Canada går frem med tocifrede vækstrater i 1. halvår 2007/08.

Koncernens russiske partner har i 2. kvartal, som ventet, indhentet en betydelig del af omsætningsefterslæbet fra 1. kvartal. Partneren konsoliderer sig efter flere år med kraftig vækst. Der ventes på den baggrund en moderat tilbagegang i Rusland for helåret 2007/08.

I Spanien, hvor salget hovedsagligt er agentbaseret, har koncernen strammet op på kreditbetingelserne og samtidigt gennemgået kundeporteføljen, hvilket har medført omsætningsfald på 16% i 1. halvår 2007/08. Der ventes tilbagegang i Spanien for helåret 2007/08.

Det er tilfredsstillende, at Polen efter mange år med tilbagegang viser solid fremgang med en omsætningsvækst på 31%. Udviklingen er primært drevet af Jackpot og Cottonfields retailaktiviteter i landet.

Koncernens eksportaktivitet, der hidtil har varetaget agent- og partnersalg til en række lande, er blevet reorganiseret og simplificeret.

Distributionskanaler

Engrosdrift Engrosomsætningen blev i første halvår 1.368 mio. DKK (1.263 mio. DKK) svarende til en vækst på 8%. Preorder-omsætningen er øget 9%, og salget i sæson er øget 8%. Heri indgår franchise-omsætningen, der er øget 19%.

Indtjeningsbidraget er øget 28% til 287 mio. DKK (224 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 20,9% (17,7%). Forbedringen i den relative indtjening skyldes primært en højere bruttomargin som følge af lavere indkøbsvaluta.

Væksten i ordreoptaget for sommerkollektionen 2008 blev 11%. Når der tages højde for, at Tiger of Sweden har genindført en mindre preorderkollektion er væksten for sommerkollektionen 7%. Ordreoptaget for 4 af i alt 4 kollektioner i 2007/08 er afsluttet med en samlet vækst på 12%. Korrigeret for Tiger of Sweden er væksten stadig 12%:

Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater.

Hvis ordreoptaget for Tiger of Sweden korrigeres for sommerkollektionen er væksten i den sammenlignelige ordremasse 38%.

Indsalget af efterårskollektionen 2008, som startede primo januar, forventes afsluttet med en vækst på 6% – 8%. Indsalget afsluttes endeligt medio marts 2008.

Retaildrift Retailomsætningen blev i første halvår 576 mio. DKK (473 mio. DKK) svarende til en vækst på 22%. Omsætningen er positivt påvirket af planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 42 mio. DKK. Udviklingen i same-store-salget (organisk omsætningsudvikling) er i 1. halvår 2007/08 realiseret med en vækst på 13%. Same-store væksten var 12% i 2. kvartal.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er forbedret med 31% til 77 mio. DKK (59 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 13,4% (12,5%). Forbedringen skyldes øget effektivitet i anvendelse af koncernens retail-kvadratmeter.

Koncernen driver retail på 36.400 kvadratmeter fordelt på 222 lokationer.

I overensstemmelse med koncernens finansielle målsætning, hvor retail ikke længere udelukkende defineres som understøttelse for engros, men som et selvstændigt forretningsområde, blev den regnskabsmæssige oversigt over distributionskanalerne ændret med virkning i 2007/08. Korrigerede sammenligningstal for alle kvartaler i 2006/07 forefindes i regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2007/08.

Outletdrift Outletomsætningen blev 71 mio. DKK (67 mio. DKK) svarende til en vækst på 7%. Outletdriftens indtjeningsbidrag er i kvartalet øget 1 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 24,3% (24,1%).

Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til lønsomt salg af restvarer efter sæson. Koncernen driver 24 outletbutikker.

Resultatudvikling

Stigende bruttoresultat Bruttoresultat blev for halvåret 1.229 mio. DKK (1.046 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 61,0% (58,0%).

Fremgangen på 3,0%-point skyldes primært, at koncernens indkøbsvaluta for 1. halvår 2007/08 er afdækket til en lavere valutakurs end samme periode i 2006/07. Isoleret set betyder dette en forbedret bruttomargin for koncernen på 2,1%-point for 1. halvår 2007/08. Den resterende forbedring skyldes driftsforbedringer med 0,6%-point samt kanalforskydninger, der bidrager med 0,3%-point.

Forbedringen i bruttomarginen fra effekten af lavere indkøbsvalutaer forventes at være i niveauet 1,0% – 1,2%-point i 2. halvår af 2007/08. Som tidligere meddelt forventes effekten af indkøbsvalutaer at forbedre bruttomarginen med samlet 1,5 -1,8%-point for helåret 2007/08 sammenlignet med 2006/07.

Stigende kapacitetsomkostninger Omkostningerne blev 928 mio. DKK (813 mio. DKK), svarende til en stigning på 14%. Omkostningsprocenten er øget med 1,0%-point til 46,1% sammenlignet med året før. Retaildrift er mere omkostningskrævende end engrosdrift, derfor påvirkes omkostningsprocenten negativt med 0,5%-point som følge af kanalskift. Reguleringer af debitorhensættelser og øget konstaterede tab på debitorer sammenlignet med sidste år har herudover øget omkostningsprocenten med 0,4%-point. Omkostningsudviklingen er til trods for dette ikke tilfredsstillende.

Den utilfredsstillende udvikling i forhold til plan betyder, at en række initiativer evalueres, ligesom den fremtidige ressourcetildeling til koncernens brands vil være betydeligt mere differentieret afhængig af situationen for det givne brand.

Resultatudvikling Resultat af primær drift er øget 29% til 301 mio. DKK (233 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 14,9% (12,9%).

Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger er øget 5,8 mio. DKK til 13,3 mio. DKK (7,5 mio. DKK). Forøgelsen skyldes øgede renteomkostninger på sammenlagt 4,0 mio. DKK som følge af gennemsnitligt højere træk på koncernens kreditfaciliteter. Højere gennemsnitsrenter har øget de finansielle omkostninger med 1,8 mio. DKK.

Skat Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 81 mio. DKK svarende til 28% af resultat før skat.

Nettoresultat Periodens nettoresultat er øget med 29% til 207 mio. DKK (160 mio. DKK).

Likviditet og balance

Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter er for 1. halvår øget med 3 mio. DKK til 170 mio. DKK (167 mio. DKK). Udviklingen skyldes resultatfremgang samt øget binding i arbejdskapital.

Bruttoinvesteringer i 1. halvår 2007/08 blev 75 mio. DKK (116 mio. DKK), hvoraf 55 mio. DKK er anvendt til indretning af butikker og showrooms. Faldet på 41 mio. DKK i forhold til sidste år skyldes primært købet af Peak Performance’ distributør i Norge i 2006/07.

De frie pengestrømme fra drift og investering blev 95 mio. DKK (51 mio. DKK), svarende til en forbedring på 44 mio. DKK sammenlignet med sidste år.

Kvartalets pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med 76 mio. DKK (negativ med 87 mio. DKK). Der er i perioden opkøbt egne aktier for 29 mio. DKK samt udbetalt udbytte på 74 mio. DKK.

Den samlede likviditetsvirkning for 1. halvår blev 19 mio. DKK (negativ med 36 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld Koncernens netto-rentebærende gæld blev 538 mio. DKK (448 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 90 mio. DKK i forhold til 31. december 2006. Forøgelsen skyldes øget kortfristet gæld som følge af øget aktivitet samt øget pengebinding i arbejdskapital.

Balance Koncernens aktiver er øget med 181 mio. DKK til 2.037 mio. DKK pr. 31. december 2007 (1.856 mio. DKK). Stigningen skyldes udelukkende vækst i kortfristede aktiver.

De kortfristede aktiver er øget med 199 mio. DKK. Varebeholdninger er øget med 122 mio. DKK sammenlignet med sidste år, svarende til 32%. Denne udvikling skyldes betydeligt flere varer i transit, idet leveringen fra produktionsselskaberne er fremrykket for at undgå forsinkelser i levering af forårskollektionerne. Leveringssituationen er tilfredsstillende og forløber som planlagt. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er øget 14% primært som følge af stigende aktivitet, men også i kraft af gennemsnitligt højere debitordage sammenlignet med samme periode sidste år.

De langfristede aktiver er reduceret med 18 mio. DKK sammenlignet med samme dato sidste år. Koncernens udskudte nettoskatteaktiver er reduceret med 53 mio. DKK til 110 mio. DKK pr. 31. december 2007 (163 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært en regulering på 16 mio. DKK vedrørende nedsættelse af skatteprocenter samt anvendte aktiver i 2006/07 på 33 mio. DKK.

Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 31. december 2007 er øget med 27 mio. DKK til 681 mio. DKK. Soliditetsgraden pr. 31. december 2007 er 33,4% (35,2%).

Det blev på selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 besluttet at udlodde udbytte på i alt 74 mio. DKK, som efterfølgende er udbetalt.

Koncernens direktion, ledende medarbejdere og øvrige nøglemedarbejdere har i efteråret 2007 udnyttet aktieincitamentsprogrammer, hvilket har medført en forøgelse af egenkapitalen med 25 mio. DKK.

Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 14.

Nedsættelse af aktiekapital På IC Companys’ ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 5.859.250 svarende til det antal aktier på 585.925 stk., der blev tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007.

Efter forløbet af 3 måneders fristen for offentliggørelse gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kapitalnedsættelsen registreret den 28. januar 2008. Et til nedsættelsen svarende antal aktier, 585.925 stk., er samtidig annulleret.

Efter gennemførelsen af nedsættelsen udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 179.196.320 fordelt på 17.919.632 aktier a nominelt DKK 10.

Aktietilbagekøb Som tidligere meddelt forventer IC Companys A/S i perioden fra 3. januar 2008 til 30. juni 2008 at gennemføre aktietilbagekøb for ca. 200 mio. DKK.

Det første tilbagekøb blev afsluttet 28. februar 2008 og udgjorde 68 mio. DKK. Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 28. februar 2008 besluttet at iværksætte næste program på 90 mio. DKK. Dette program iværksættes den 29. februar 2008 og løber frem til den 14. maj 2008.

FORVENTNINGER TIL HELÅRET 2007/08

Forventningerne til omsætning for hele regnskabsåret nedjusteres med 1% til 3.750 – 3.800 (tidligere 3.750 – 3.850 mio. DKK) svarende til en vækst på 12% – 13%, mens resultat af primær drift for hele regnskabsåret nedjusteres med 9% til 400 – 440 mio. DKK (tidligere 440 – 480 mio. DKK) svarende til en fremgang på 18% – 29%.

Nedjusteringen af forventningerne skyldes primært en utilfredsstillende udvikling i koncernens omkostningseffektivitet i forbindelse med et forventet lavere salg end oprindeligt planlagt. Udviklingen har medført, at ledelsen har iværksat en række tiltag, hvoraf de væsentligste vil blive kommunikeret i takt med implementeringen.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges uændret gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 uændret gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 20 – 30 mio. DKK.

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Andet program påbegyndes 29. februar 2008.

IC Companys A/S

Niels Martinsen Henrik Theilbjørn Bestyrelsesformand Adm. direktør

 Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør Telefon 3266 7017 LEDELSEns regnskabsPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2007 – 31. december 2007.

Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34″Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli 2007 – 31. december 2007.

København, den 28. februar 2008

Direktion:

HENRIK THEILBJØRN MIKKEL V. OLESEN Adm. direktør Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY OLE WENGEL Formand Næstformand Næstformand

PER BANK ANDERS COLDING FRIIS NIELS HERMANSEN

DISTRIBUTIONSKANALER

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

EGENKAPITALENS UDVIKLING

KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 “Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Regnskabsperioden 2007/08 er første gang, koncernen aflægger delårsrapporter efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere delårsrapporter har medført en mere detaljeret præsentation af egenkapitalopgørelse og mere detaljerede noteoplysninger for enkelte områder. Sammenligningstal i delårsrapporterne er tilpassede, så de afspejler den ændrede præsentationsform.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2006/07 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2006/07 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningsområde er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retail- og outletdriften. Koncernens engroshøjsæsonkvartaler er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling.

3. Aktiebaseret vederlæggelse

Tildeling af aktieoptioner i 2007/08 Som detaljeret beskrevet i årsrapporten for 2006/07 er der tildelt optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere. Tildelingen var præstationsafhængig og baseret på en andel fra 10% – 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning udløste et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Beregningen blev foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgjorde 237.769 optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen blev beregnet som gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er 10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden.

Udnyttelse af aktieoptioner i 2007/08 Aktieoptionsordningen til direktionen (2 personer) omfattede 160.000 stk. udestående aktieoptioner pr. 30. juni 2007. Direktionen har den 12. september 2007 samlet udnyttet 40.000 stk. aktieoptioner, hvorefter udestående aktieoptioner til direktionen udgør 120.000 stk.

Udnyttelse af warrants i 2007/08 Ledende medarbejdere i IC Companys har den 26. september 2007 på basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 112.059 stk. nye aktier a nominelt 10 DKK. Aktiekapitalen er således forhøjet med nominelt 1.120.590 DKK. De nye aktier er tegnet til kurs 173,50 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer eller andre. Provenuet til selskabet ved tegningen udgør 19.442.237 DKK.

4. Varebeholdninger

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: