Regnskabsmeddelelse 2011/12

Aug 07, 2012, 7:34

Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 – København d. 7. august

Koncernen realiserede i 2011/12 en nettoomsætning på 3.819 mio. DKK, hvilket var 3% lavere end sidste år. Effektive priskampagner og salgsfremmende aktiviteter medførte, at koncernen fastholdt sin markedsposition, men øgede samtidig presset på koncernens bruttomargin, der gik kraftigt tilbage. En række strukturelle tiltag, der skal nedbringe omkostningsbasen, er initieret og har haft begyndende effekt i 2. halvår. Resultat af primær drift blev 130 mio. DKK, hvilket svarer til en tilbagegang på 60%. Koncernens salgsfremmende indsats sikrede imidlertid et solidt cash flow og en positiv udvikling i lagerbeholdningen.

 • Omsætningen i regnskabsåret 2011/12 blev 3.819 mio. DKK (3.925 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3%. Den seneste udmeldte forventning var 3.800-3.850 mio. DKK. I 4. kvartal blev omsætningen 680 mio. DKK svarende til en tilbagegang på 5%.
 • Engrosomsætningen blev 2.356 mio. DKK (2.395 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på 2%. I 4. kvartal faldt omsætningen med 3% til 337 mio. DKK.
 • Retailomsætningen blev 1.464 mio. DKK (1.531 mio. DKK) og gik således tilbage med 4%. I 4. kvartal faldt omsætningen med 8% til 343 mio. DKK.
 • Bruttoresultatet blev 2.154 mio. DKK (2.322 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 56,4% (59,1%), hvilket er 2,7%-point lavere end sidste år. I 4. kvartal gik bruttomarginen frem med 0,3%-point til 58,4%.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 2.024 mio. DKK (2.000 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 1%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 53,0% (51,0%), hvilket er 2,0%-point højere end sidste år.
 • Korrigeret for engangsomkostninger på 23 mio. DKK (16 mio. DKK) og den negative effekt på 24 mio. DKK (positiv effekt på 12 mio. DKK) af hensættelser til tabsrisici på debitorer reduceredes koncernens kapacitetsomkostninger med 1% i forhold til sidste år og med 2% i forhold til 4. kvartal.
 • Resultat af primær drift blev 130 mio. DKK (321 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 3,4% (8,2%). Den seneste udmeldte forventning var 130-150 mio. DKK. I 4. kvartal faldt resultat af primær drift med 27 mio. DKK til et tab på 71 mio. DKK.
 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter blev øget med 73 mio. DKK til 150 mio. DKK (77 mio. DKK).
 • Investeringerne blev med 106 mio. DKK (102 mio. DKK) større end forventet (senest udmeldt 80-100 mio. DKK). Afvigelsen skyldes primært en forskydning af IT-investeringer og indretning af butikker.
 • Ordreoptaget for vinterkollektionen 2012 forventes afsluttet med en tilbagegang på 5% i lokal valuta.
 • Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 25 mio. DKK svarende til 1,50 DKK pr. udbytteberettiget aktie.
 • Da koncernens målsætning for omsætning og indtjening for indeværende regnskabsår ikke blev opfyldt, tildeles direktionen og andre ledende medarbejdere ingen warrants for regnskabsåret 2011/12.

Forventninger til 2012/13

Ledelsen forventer, at de volatile markedsforhold fortsætter i 2012/13. Således forventes same-store-tilbagegangen og presset på koncernens engroskunder at fortsætte ind i 2012/13. Presset på koncernens bruttomargin forventes imidlertid at aftage i 2012/13 som følge af normaliserede rabatter og udsalgsaktiviteter i branchen. Endvidere forventes den nye sourcingstruktur og løbende optimering at påvirke bruttomarginen positivt.

Udviklingen i regnskabsåret 2011/12 betyder, at koncernen forventer at lukke en række butikker i 2012/13. I overensstemmelse med koncernstrategien forventer ledelsen at lukke de retailbutikker i Mid Market og Fast Fashion segmentet, der ligger uden for kernemarkederne i de enkelte brands.

Som konsekvens af udviklingen i koncernens indtjening forventer ledelsen at fortsætte arbejdet med at nedbringe omkostningerne i 2012/13 med forøget styrke.

På baggrund af ovenstående forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2012/13 realiserer en lavere omsætning end for 2011/12, men et resultatet af primær drift på niveau eller bedre end 2011/12.

Der forventes et investeringsniveau på samme niveau som 2011/12 primært til udvidelse af distributionen i Premium segmentet.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:

“De resultater, vi realiserer i 2011/12, er til trods for de udfordrende markedsforhold både skuffende og utilfredsstillende. Retningen for koncernen er imidlertid klar: Arbejdet med at nedbringe de faste omkostninger fortsætter med forøget styrke, robustheden skal øges ved at øge omkostningernes fleksibilitet og variabilitet, og IC Companys skal over tid udvikles til en koncern, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra brands i Premium-segmentet. Vores vigtigste prioritet fremadrettet er at sikre en kontinuerlig forbedring af koncernens indtjening.”

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093