Referat fra ordinær generalforsamling i IC Group A/S den 28. september 2016

Sep 28, 2016, 16:43

IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

  • Årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 5,00 pr. udbytteberettiget aktie.
  • Henrik Heideby, Anders Colding Friis, Niels Martinsen, Annette Brøndholt Sørensen og  Michael Hauge Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Thorsen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår blev gennemgået, og det blev i den forbindelse oplyst, at bestyrelsen har besluttet at oprette et nomineringsudvalg med et foreslået vederlag på DKK 150.000. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.340.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til hhv. revisionsudvalget og operationsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget, mens DKK 150.000 udgør særskilt vederlag til nomineringsudvalget. Bestyrelsens samlede foreslåede vederlag for indeværende regnskabsår blev vedtaget.
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
  • Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Heideby som formand og Anders Colding Friis og Niels Martinsen som næstformænd.
 
Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

IC Group A/S

Henrik Heideby
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:                     
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32