Referat fra ordinær generalforsamling i IC Group A/S den 27. september 2017

Sep 27, 2017, 14:59

IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

 • Årsrapporten for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 5,00 pr. udbytteberettiget aktie.
   
 • Peter Thorsen, Henrik Heideby, Jón Björnsson, Conny Kalcher, Niels Martinsen og Michael Hauge Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
   
 • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.040.000, hvoraf DKK 400.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til nomineringsudvalget.
   
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
   
 • Den foreslåede ændring til selskabets vedtægter vedrørende selskabets administrator af ejerbog blev godkendt.
   
 • Den foreslåede ændring til selskabets tegningsregel i vedtægternes § 25 blev godkendt.
   
 • Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.
   
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thorsen som formand og Henrik Heideby som næstformand.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

IC Group A/S
Peter Thorsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32