Referat fra ordinær generalforsamling i IC Group A/S den 26. september 2018

Sep 26, 2018, 11:13

 

IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

 

 • Årsrapporten for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et ordinært udbytte svarende til DKK 5,46 pr. aktie.
   
 • Peter Thorsen, Henrik Heideby, Niels Martinsen, Michael Hauge Sørensen, Jón Björnsson og Conny Kalcher blev genvalgt til bestyrelsen.
   
 • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.370.000, hvoraf DKK 400.000 udgør særskilt vederlag til Revisionsudvalget.  
   
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
   
 • Det blev besluttet at ophæve binavnet “InWear Group A/S”.
   
 • Det blev besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital fra DKK 170.908.580 til DKK 151.933.070.
   
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

 

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thorsen som formand og Henrik Heideby som næstformand.

 

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

 

 

IC Group A/S

  

Peter Thorsen

Bestyrelsesformand

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32