Referat fra ordinær generalforsamling i IC Companys A/S den 24. september 2012

Sep 24, 2012, 12:20

Selskabsmeddelelse nr. 12/2012 – København d. 24. september

IC Companys A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

  • Årsrapporten for perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 1,50 pr. udbytteberettiget aktie.
  • Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Per Bank, Anders Colding Friis og Annette Brøndholt Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsens for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 2.885.000, hvoraf DKK 375.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget og DKK 185.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget. Det foreslåede vederlag er hermed uændret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2011/12.
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at ændre selskabets vedtægter som følge af ændring af Erhvervsstyrelsens navn.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Martinsen som formand og Henrik Heideby og Ole Wengel som næstformænd.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093