Ordinær generalforsamling

Oct 05, 2007, 0:05

5. oktober 2007

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

24. oktober 2007 kl. 15.00
“Den Sorte Diamant”/ Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 Copenhagen K

Dagsorden

 • Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed
 • Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2006 – 30. juni 2007 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.
 • Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse el ler om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. Leif Juul Jørgensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg af resten af bestyrelsen.
 • Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
 • Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil 10% af Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/-10%.
 • Kapitalnedsættelse – Ændring af vedtægternes § 4: Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 5.859.250 fra nom. DKK 185.055.570 til nom. DKK 179.196.320 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i hen- hold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007.
 • Ny aktiebogsfører – Ændring af vedtægternes § 5: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5 ændres således, at Aktiebog Danmark A/S, Konge vejen 118, 2840 Holte er anført som Selskabets aktiebogsfører.
 • Generel bemyndigelse af bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært (a conto) udbytte – Ny bestemmelse som vedtægternes § 6B: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinært udbytte i hen hold til Aktieselskabsloven § 109a, og at en ny bestemmelse, § 6B, tilføjes herom i vedtægterne.
 • Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen – Ny bestemmelse som vedtægternes § 24, stk. 5: Bestyrelsen foreslår, at “Retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen” godkendes, og at en ny bestemmelse, § 24, stk. 5, tilføjes herom i vedtægterne.
 • Eventuelt. Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres online på www.iccompany.com under punktet Investorer. Kode til online bestilling er fremsendt pr. post. Adgangskort kan endvidere fås ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på telefon 4358 8866 eller telefax 4358 8867 senest fredag den 19. oktober 2007 kl. 15.00.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 185.055.570 fordelt på aktier a DKK 10.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 èn stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, såfremt aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

5. oktober 2007
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14