Ordinær generalforsamling – IC Group A/S

Sep 05, 2016, 9:58

Ordinær generalforsamling – IC Group A/S
onsdag d. 28. september 2016 klokken 15.00
Bredgade 30, 1260 København K

Dagsorden

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

2.         Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 med
          revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

3.         Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.         Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

6.         Valg af revisor

7.         Forslag fra bestyrelsen:
  
          7.1       Godkendelse af revideret vederlagspolitik, herunder reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen
           
          7.2       Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
           
  
8.         Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres på følgende måde:

Foreslået udbytte (mio. DKK)   85,0
Foreslås overført til næste år (mio. DKK)   420,0
Årets resultat (mio. DKK)   505,0

Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 5,00 pr. udbytteberettiget aktie.

Ad dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

– Henrik Heideby;
– Anders Colding Friis;
– Niels Martinsen;
– Annette Brøndholt Sørensen;
– Michael Hauge Sørensen;

Bestyrelsen foreslår samtidig, at generalforsamlingen vælger følgende nye medlem til selskabets bestyrelse:

– Peter Thorsen

Ole Wengel genopstiller ikke.

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Group A/S’ hjemmeside, www.icgroup.net under Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Ad dagsordenens punkt 5:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til operationsudvalget.

Det foreslåede vederlag er uændret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2015/16.

Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisions-partnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 7.1:
Bestyrelsen foreslår godkendelse af vedlagte reviderede vederlagspolitik for selskabet, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.icgroup.net under Investorer/ Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Ad dagsordenens punkt 7.2:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

VEDTAGELSESKRAV
Dagsordenens forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

ADGANGSKORT, FULDMAGT OG BREVSTEMME
Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres på selskabets aktionærportal, som er tilgængelig via selskabets hjemmeside www.icgroup.net. Aktionærportalen kan på hjemmesiden findes under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Online Service.

Benyt NemID eller depotnummer og internetkode til online bestilling af adgangskortet. Loginoplysninger fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan depotnummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S via e-mail til gf@computershare.dk, på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmeldingsblanket kan downloades på www.icgroup.net under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 23. september 2016.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk eller ved at udfylde og fremsende fuldmagts- eller brevstemmeformular, der kan downloades på www.icgroup.net under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne, idet selskabet anbefaler, at fuldmagt til bestyrelsen afgives elektronisk via aktionærportalen.

Fuldmagt skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 23. september 2016, mens brevstemme skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 27. september 2016 klokken 15.00.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE
PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør på datoen for udsendelse af denne indkaldelse DKK 170.562.470 fordelt på aktier à DKK 10.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

AKTIONÆRERNES SPØRGERET
Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Adelgade 12 D, 1304 København K (mrk. “Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.icgroup.net: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusiv den reviderede årsrapport for 2015/16, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. Materialet vil være tilgængeligt under punktet Investorer/Generalforsamling/ Generalforsamling Materiale.

København, 5. september 2016

Bestyrelsen

IC Group A/S
CVR-nr. 62 81 64 14

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net