Ordinær generalforsamling IC Companys A/S

Oct 03, 2008, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
3. oktober 2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING – IC Companys A/S 22. oktober 2008 kl. 15.00

“Den Sorte Diamant” / Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed.

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Niels Hermansen er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. august 2008. Bestyrelsen foreslår genvalg af resten af bestyrelsen.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

6. Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil 10% af Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%

7. Kapitalnedsættelse – Ændring af vedtægternes § 4

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 9.768.250 fra nominelt DKK 179.196.320 til nominelt DKK 169.428.070 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 3. januar 2008 til 27. juli 2008

8. Direktionsmedlemmer – Ændring af vedtægternes § 24

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 24 ændres således, at bestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af én til fire direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet

9. Eventuelt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Årsrapporten kan også downloades fra Selskabets hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com.

Selskabet anbefaler, at adgangskort til generalforsamlingen rekvireres online på icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt tilmeldingsblanket. Alternativt kan bestilling af adgangskort ske hos Aktiebog Danmark A/S på telefon 45 46 09 99, på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Aktiebog Danmark A/S pr. post. Tilmelding skal senest være Aktiebog Danmark A/S i hænde fredag den 17. oktober 2008 kl. 15.00.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager Selskabets bestyrelse gerne fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. I så fald anbefaler Selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fremsendt fuldmagt, hvoraf VP-kontonummer og internetkode til online afgivelse af fuldmagt også fremgår. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest fredag den 17. oktober 2008 kl. 15.00.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 179.196.320 fordelt på aktier a DKK 10.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

3. oktober 2008
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com