Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S

Oct 14, 2009, 11:01

FONDSBØRSMEDDELELSE
14. oktober 2009

Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S 21. oktober 2009 kl. 15.00

“Den Sorte Diamant” / Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte

4. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende Bestyrelse

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

6. Bemyndigelse af Bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil 10% af Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%

7. Bemyndigelse af Bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital – Ny § 6A i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje Selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen foreslår, at indholdet af bemyndigelsen affattes som følger og tilføjes som en ny § 6A i vedtægterne:

“Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

Bemyndigelsen til bestyrelsen er gældende indtil den 20. oktober 2014. Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelse.”

Vedtagelsen af vedtægtsændringen kræver kvalificeret flertal.

9. Eventuelt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Årsrapporten kan også downloades fra Selskabets hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com.

Selskabet anbefaler, at adgangskort til generalforsamlingen rekvireres online på icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt tilmeldingsblanket. Alternativt kan bestilling af adgangskort ske hos Computershare A/S på telefax 45450998 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal senest være Computershare A/S i hænde fredag den 15. oktober 2009 kl. 15.00.

Det bemærkes for god ordens skyld, at Selskabets aktiebogsfører, Aktiebog Danmark A/S, har skiftet navn til Computershare A/S.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager Selskabets Bestyrelse gerne fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet aktionærens aktier. I så fald anbefaler Selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com underpunktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fremsendt fuldmagt, hvoraf VP-kontonummer og internetkode til online afgivelse af fuldmagt også fremgår. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest fredag den 15. oktober 2009 kl. 15.00.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 159.428.070 fordelt på aktier a DKK 10.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 en stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt før, at aktierne er noteret i aktiebogen eller før, at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

14. oktober 2009
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14