Ordinær generalforsamling

Oct 24, 2007, 17:45

FONDSBØRSMEDDELELSE
24. oktober 2007

IC Companys A/S – Ordinær Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev årsrapporten for regnskabsåret 2006/07 godkendt.

Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:

  • Det blev besluttet at udbetale udbytte med DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie, i alt DKK 70 mio. Den resterende del af årets resultat, DKK 171 mio., overføres til næste år.
  • Til bestyrelsen genvalgtes Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Anders Colding Friis og Niels Hermansen. Leif Juul Jørgensen har ikke ønsket genvalg.
  • Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til for selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber indtil næste års ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 5.859.250 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007, blev vedtaget. Beslutningen vil snarest blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse i Styrelsens elektroniske informationssystem. Såfremt der ikke inden for 3 måneder efter offentliggørelsen fremkommer krav, der vil være til hinder for kapitalnedsættelsen, påregnes kapitalnedsættelsen gennemført efter udløbet af 3 måneders fristen. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen andrage DKK 179.196.320.
  • Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 5 ændres således, at Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte er anført som Selskabets aktiebogsfører, blev vedtaget.
  • En generel bemyndigelse af bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært (a conto) udbytte i henhold til Aktieselskabsloven § 109a, blev vedtaget og tilføjet i selskabets vedtægter.
  • Bestyrelsens forslag om godkendelse af “Retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen” blev vedtaget. Vedtagelsen vil fremgå af selskabets vedtægter, og retningslinierne vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels Martinsen genvalgt som formand og Henrik Heideby og Ole Wengel som næstformænd.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på selskabets hjemmeside dagen efter generalforsamlingen.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand
Telefon 4014 6622

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør
Telefon 3266 7646

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com