Ny CEO og ledelsesstruktur samt opdaterede forventninger

May 17, 2017, 8:03

 

 

  • De igangsatte organisationsændringer, herunder en væsentlig reduceret hovedkontorfunktion, er i al væsentlighed blevet implementeret, og bestyrelsen har nu udpeget en ny CEO samt truffet beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur.
     
  • De seneste to til tre måneders analyse har afdækket operationelle udfordringer inden for distribution, rabatteret salg samt væsentlige overdisponeringer i vareindkøb.
     
  • Bestyrelsen forventer for regnskabsåret 2016/17 en omsætningsvækst i lokal valuta på 3-4% (tidligere 5-6%) og en EBIT-margin på 4-5% (tidligere 6-7%). For regnskabsåret 2017/18 forventer bestyrelsen, på nuværende tidspunkt, at der realiseres en mindre omsætningstilbagegang samt en forbedret EBIT-margin.

 

Ny CEO og ledelsesstruktur

Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1/2017 igangsatte Bestyrelsen d. 2. februar 2017 en ændring af koncernens struktur med henblik på bedre udnyttelse af potentialet i de tre kernebrands. Ændringerne er blevet gennemført i løbet af marts og april, og effekten af disse blev omtalt i koncernens halvårsregnskab d. 28. februar 2017, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2017.

 

Som konklusion på de igangsatte ændringer har Bestyrelsen nu truffet beslutning om koncernens fremtidige ledelsesstruktur.

 

I forlængelse heraf stopper Peter Thorsens periode som interim CEO for IC Group A/S. Som tidligere meddelt indtræder han som næstformand i bestyrelsen, hvor han i fællesskab med Henrik Heideby udgør formandsskabet med henblik på, at Peter Thorsen indtræder som formand og Henrik Heideby som næstformand på den førstkommende generalforsamling.

 

Alexander Martensen-Larsen bliver pr. 1. juni 2017 ny CEO for IC Group A/S. Alexander har siden januar 2008 bestridt en lang række ledelses- og bestyrelsesposter inden for koncernen, senest som Group CFO siden september 2015.

 

Som en del af den nye ledelsesstruktur vil CEOs for hvert af de tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger have ansvaret for resultatdannelse og udvikling i egen forretningsenhed, mens CEO for IC Group vil have ansvaret for at sikre maksimal værdiskabelse for koncernen som helhed. Alle vil referere til bestyrelsen.

 

I praksis indebærer den nye ledelsesstruktur, at bestyrelsen rykker tættere på de enkelte Premium brands, hvilket sker med henblik på at sikre optimal eksekvering af strategien. Det er bestyrelsens vurdering, at alle tre brands har et betydeligt potentiale for international ekspansion, om end paratheden varierer mellem de tre brands.

 

Peak Performance er nået langt med re-positioneringen af brandet omfattende både produkt og distribution, som i regnskabsåret 2015/16 medførte en omsætningsreduktion. I indeværende regnskabsår er Peak Performance vendt tilbage til en mere positiv udviklingstrend, hvor særligt effekten fra en fokuseret butiksekspansion bidrager. Engrosdistributionen er blevet styrket, men der er fortsat områder af denne, som brandet kan styrke yderligere. Det samme gør sig gældende på produktsiden, hvor kernekategorierne står stærkt.

 

Tiger of Sweden er et stærkt brand i Norden og har betydelige muligheder for international brandekspansion og vækst. Der er igangsat en række ændringer i ledelsen, således at brandet står bedre rustet til for alvor at tage hul på den internationale ekspansion. De igangsatte ledelsesændringer har dog også kastet lys over flere kritiske forhold hovedsageligt på distributionssiden. I den sammenhæng vil det også være nødvendigt at vurdere den fremtidige strategi for Vingåker Factory Outlet, som i dag indgår i Tiger of Sweden men drives isoleret som en multibrand outlet. Vingåker Factory Outlet bidrager med en væsentlig omsætning og indtjening for brandet. Der er fundet en ny CEO for brandet, som besidder den rette kombination af kompetencer og international erfaring fra andre internationale Premium og luksusbrands. Indtil den nye CEO tiltræder, er brandets CFO konstitueret som CEO. De øvrige medlemmer af brandets fremtidige ledelsesteam er ligeledes fundet og tiltræder i løbet af de kommende måneder. Det må dog påregnes at tage noget tid, før det samlede ledelsesteam er på plads, og man ser effekter heraf.

 

By Malene Birger har implementeret en mere kommerciel tilgang til forretningen, hvilket i praksis især har medført tilpasninger af produktudviklingsprocessen og kollektionsstrukturen. Distributionen er også blevet styrket, men der er fortsat behov for oprydning på visse områder af engros- såvel som retaildistributionen. Overordnet set er de implementerede og igangsatte ændringer vigtige for at stå stærkere i konkurrenceprægede internationale markeder, hvor brandets kendskabsgrad er lavere end i Norden.

 

Operationelle udfordringer på tværs af de tre Premium brands

For alle de tre brands er der i de seneste måneder med Peter Thorsen som Interim Group CEO blevet arbejdet med at forbedre den operationelle eksekvering af det, at være et Premium brand, særligt i relation til indkøb og varelager og i forlængelse heraf salg af varer med rabat. På tværs af alle brands har varemængderne været væsentlig overdisponerede, hvilket har medvirket til et øget salg til reducerede priser. Der må derfor forventes flere konkrete ændringer, idet der fremadrettet ønskes en anden og mere fokuseret indsats i relation til varelagerets aktuelle størrelse og sammensætning, til indkøb generelt, samt i forhold til størrelsen af omsætning, der realiseres til reducerede priser.

 

Opdaterede forventninger

På baggrund af ovenstående forventer Bestyrelsen, at koncernens resultat for indeværende regnskabsår 2016/17 realiseres med en omsætningsvækst i lokal valuta på 3-4% (tidligere 5-6%). Baseret på de aktuelle valutakurser på koncernens primære salgsvalutaer, svarer dette til en rapporteret vækst på ca. 2-3% (tidligere 4-5%). EBIT-marginen forventes på 4-5% (tidligere 6-7%).

 

For regnskabsåret 2017/18 forventer bestyrelsen, på nuværende tidspunkt, at der realiseres en mindre omsætningstilbagegang samt en forbedring ift. den forventede, realiserede EBIT-margin i indeværende regnskabsår efter omkostninger til strukturelle ændringer (4-5%). Dette er baseret på en forventet moderat vækst i omsætning og indtjening hos Peak Performance, en omsætningsreduktion og betydelig indtjeningstilbagegang i Tiger of Sweden samt en flad resultatudvikling i By Malene Birger.

 

 

IC Group A/S

Henrik Heideby 

Bestyrelsesformand 

 

Peter Thorsen

Interim Group CEO

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32