Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nov 12, 2010, 11:30

Bestyrelsen for IC Companys A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. december 2010 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemstedsadresse:

 

 

Raffinaderivej 10

2300 København S

 

 

Der vil ikke være forplejning på generalforsamlingen.

 

 

DAGSORDEN

 

  1. 1.    Valg af nyt medlem til bestyrelsen

 

  1. 2.    Eventuelt

 

 

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen foreslår, at Annette Brøndholt Sørensen vælges som nyt medlem af selskabets bestyrelse, der herefter vil bestå af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

 

-Niels Martinsen

-Henrik Heideby

-Ole Wengel

-Anders Colding Friis

-Per Bank

– Annette Brøndholt Sørensen

 

I konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår besluttet på den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 forhøjes til DKK 2.175.000. 

 

En nærmere beskrivelse af kandidaten er vedlagt og i øvrigt tilgængelig på IC Company A/S’ hjemmeside, icgroupmulti.wpengine.com.

 

VEDTAGELSESKRAV

Forslaget under dagsordenens punkt 1 kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.  

 

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

 

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S. Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com, til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest 3. december 2010.

 

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

 

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne. I så fald anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com. VP-kontonummer og internetkode til online afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte e-mail indkaldelse eller kan rekvireres hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 3. december 2010.

 

Brevstemme kan afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com eller ved at udfylde og fremsende brevstemmeformular, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com, til Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 3. december 2010. 

 

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør DKK 169.428.070 fordelt på aktier a DKK 10.

 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

 

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

 

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

 

AKTIONÆRERNES SPØRGERET

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, 2300 København S (mrk. ”Generalforsamling”).  Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Indkaldelsen med fuldstændig gengivelse af bestyrelsens forslag vil senest 3 uger før generalforsamlingen blive gjort til tilgængelig på selskabets hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com.

 

 

København, den 12. november 2010

Bestyrelsen

IC Companys A/S

CVR-nr. 62 81 64 14

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:          

 

Thomas Rohold

Head of Investor Relations and Corporate Risk

+45 3266 7093