Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Feb 28, 2017, 17:26

Bestyrelsen for IC Group A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 klokken 13.00

Generalforsamlingen afholdes i Bredgade 30, 1260 København K.

DAGSORDEN

1.                         Valg af nye medlemmer til selskabets bestyrelse

2.                         Ændring af vedtægternes § 17

Ad. dagsordenens punkt 1:
Annette Brøndholt Sørensen har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at Conny Kalcher og Jón Björnsson vælges som nye medlemmer af bestyrelsen, der herefter vil bestå af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

  • Henrik Heideby
  • Niels Martinsen
  • Anders Colding Friis
  • Michael Hauge Sørensen
  • Peter Thorsen
  • Conny Kalcher
  • Jón Björnsson

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er vedlagt indkaldelsen og i øvrigt tilgængelig på selskabets hjemmeside www.da.icgroup.netunder punktet Investor Information/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Ad. dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen foreslår at ophæve vedtægternes § 17, 3. afsnit, der angår aldersgrænse for medlemmer af selskabets bestyrelse.

VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenes punkt 2 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

ADGANGSKORT, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres på selskabets aktionærportal, som er tilgængelig via selskabets hjemmeside www.da.icgroup.net. Aktionærportalen kan på hjemmesiden findes under punktet Investor Information/Generalforsamling/Generalforsamling Online Service.

Benyt NemID eller depotnummer og internetkode til online bestilling af adgangskortet. Loginoplysninger fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan depotnummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S via e-mail til gf@computershare.dk, på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmeldingsblanket kan downloades på www.da.icgroup.net under punktet Investor Information/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 24. marts 2017.

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk eller ved at udfylde og fremsende fuldmagts- eller brevstemmeformular, der kan downloades på www.da.icgroup.net under punktet Investor Information/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne, idet selskabet anbefaler, at fuldmagt til bestyrelsen afgives elektronisk via aktionærportalen.

Fuldmagt skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 24. marts 2017, mens brevstemme skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 28. marts 2017 klokken 10.00.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE
PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør på datoen for udsendelse af denne indkaldelse DKK 170.908.580 fordelt på aktier à DKK 10.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

AKTIONÆRERNES SPØRGERET

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Adelgade 12 D, 1304 København K (mrk. “Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.da.icgroup.net: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. Materialet vil være tilgængeligt under punktet Investor Information/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

København, 28. februar 2017

Bestyrelsen

IC Group A/S
CVR-nr. 62 81 64 14

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net


KANDIDATBESKRIVELSE

Conny Kalcher

Født 1957

VP, Brand Development and Marketing Management, LEGO Koncernen

Conny Kalcher har igennem sin karriere i LEGO Koncernen erhvervet stærke kompetencer inden for branding og marketing – særligt online. Conny har besiddet en række ledelsesposter i LEGO Koncernen og har udviklet og haft ansvaret for implementering af koncernens globale marketing- og brandstrategier.

Medlem af bestyrelsen i Danish-UK Chamber of Commerce

Medlem af Bain’s NPS Client Group, Consumer Advocacy

Anses for at blive uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 0 stk.

Jón Björnsson

Født 1968

CEO, Festi Iceland

Jón Björnsson har lang og bred erfaring inden for detailhandel med stærke kompetencer inden for indkøb og driftsoptimering samt e-commerce. Jón har desuden mere end 20 års erfaring med detailledelse fra forskellige ledende stillinger – herunder bl.a. CEO for Magasin du Nord.

Medlem af bestyrelsen i Åhlens og Boozt Fashion

Anses for at blive uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 0 stk.