Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Sep 15, 2016, 15:57

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 skal IC Group A/S hermed på vegne af nedenstående indberette oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Friheden Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Indberetter er nærtstående til Niels Erik Martinsen, næstformand i bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 165 pr. aktie 375.000
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 
e) Dato for transaktionen 15. september 2016
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:                     
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32