Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 20, 2016, 16:30

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn   Annette Brøndholdt Sørensen
Årsag   Bestyrelsesmedlem
Udsteder   IC Group A/S
Fondskode   DK0010221803
Betegnelse   Aktier
Transaktion   Køb
Handelsdato   20. maj 2016
Marked   NASDAQ OMX Copenhagen
Antal   1.300 stk.
Kursværdi i DKK   244.940,5

                     

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32