IC GROUP A/S – ÅRSRAPPORT FOR 2016/17

Aug 31, 2017, 7:59

Koncernen realiserede en nettoomsætning i regnskabsåret 2016/17 på 2.749 mio. DKK (2.665 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,2%, eller 4,3% i lokal valuta i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen faldt med 1,5 %-point til 55,3% sammenlignet med samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev 125 mio. DKK (243 mio. DKK), hvilket svarer til en EBIT-margin på 4,5% (9,1%). Både omsætningsvæksten og EBIT-marginen er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger for 2016/17.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et ordinært udbytte på 5,0 DKK pr. aktie svarende til 85 mio. DKK.

Nedenfor findes en opsummering af de finansielle resultater for regnskabsåret 2016/17 samt forventningerne til regnskabsåret 2017/18. Resultatudviklingen for 4. kvartal 2016/17 beskrives på side 2. Hele årsrapporten for 2016/17 er vedhæftet i PDF-format og findes ligeledes på IC Groups hjemmeside: icgroup.net.

 

Forventninger til regnskabsåret 2017/18

Forventningerne til regnskabsåret 2017/18 bærer præg af en række forhold, som er blevet afdækket i forbindelse med ændringen af koncernens ledelsesstruktur i 2. halvår af 2016/17. Dette gælder især i relation til suppleringssalg men også de bagvedliggende principper og praksis for det vareindkøb, som danner grundlag for suppleringssalget.

For alle tre Premium brands gælder det, at forretningsprincipperne i relation til indkøb og salg er blevet skærpet, hvilket vil have en negativ effekt på både omsætnings- og indtjeningsudviklingen i et fortsat svært retail-miljø. 

I Tiger of Sweden forventes omsætningen desuden at gå tilbage bl.a. som en konsekvens af manglende fokus på innovation og produktfornyelse igennem en længere periode, mens bruttomarginen vil blive påvirket negativt som en konsekvens af en mere konkurrencedygtig prisstruktur. Dette kombineret med omkostninger til det nye ledelsesteam samt øget markedsføring vil have en betydelig negativ effekt på indtjeningen.

For Peak Performance forventes en moderat vækst i omsætning og indtjening, mens der for By Malene Birger forventes en moderat omsætningsreduktion men en væsentlig bedring i indtjeningen.

For koncernen som helhed forventes således en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/17 samt en EBIT-margin på ca. 5%.

Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig omsætning.  

 

København, den 31. august 2017

IC Group A/S 

 

Alexander Martensen-Larsen
CEO

 

Resultatudvikling for 4. kvartal 2016/17

  • Nettoomsætningen i Peak Performance var i 4. kvartal 2016/17 121 mio. DKK (110 mio. DKK) svarende til en vækst på 10,0% (11,9% i lokal valuta). Væksten var især drevet af engroskanalen, men også retailkanalen bidrog som følge af nye butikker samt omsætningsvækst i de eksisterende. Same-store omsætningen steg med 0,7% drevet af de fysiske butikker. Omsætningsvæksten blev realiseret i Norden, mens omsætningen faldt uden for Norden. Resultat af primær drift blev -44 mio. DKK (-43 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -36,4% (-39,1%).

 

  •  Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 7,8% i 4. kvartal 2016/17 (-5,6% i lokal valuta) til 200 mio. DKK (217 mio. DKK). Faldet var primært drevet af engroskanalen som følge af en reduktion i suppleringssalget. Omsætningen steg i retailkanalen, især drevet af e-commerce. Same-store omsætningen faldt med 3,5% drevet af de fysiske butikker. I Norden, hvor en stor del af suppleringssalget normalt realiseres, faldt omsætningen, mens den steg i Resten af Europa. Uden for Europa steg omsætningen ligeledes i 4. kvartal. Resultat af primær drift var negativ med 27 mio. DKK (10 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -13,5% (4,6%). Udviklingen i driftsresultatet kan tilskrives en lavere omsætning, øgede varelagernedskrivninger samt omkostninger i relation til ændring af distributionen i Frankrig samt butiksåbninger.

 

  •  Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 82 mio. DKK i 4. kvartal 2016/17 (80 mio. DKK), hvilket er en vækst på 2,5% (4,0% i lokal valuta). Væksten var drevet af retailkanalen, hvor omsætningen steg i både de fysiske butikker og i e-commerce. Same-store omsætningen steg således med 7,5%. I engroskanalen var omsætningen på niveau med 4. kvartal 2015/16. Omsætningen steg i Norden, mens der var en moderat reduktion i Resten af Europa og en vækst i Resten af verden. Resultat af primær drift var negativ med 7 mio. DKK (4 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -8,5% (5,0%). Det lavere resultat kan hovedsageligt tilskrives nedskrivninger i retail-distributionen i England og Frankrig.

 

  •  Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 7,9% (7,6% i lokal valuta) til 93 mio. DKK (101 mio. DKK). Omsætningen faldt i Saint Tropez, mens den var uændret i Designers Remix. Resultat af primær drift faldt til -5 mio. DKK (12 mio. DKK) grundet en kombination af lavere omsætning, lavere bruttomargin og højere omkostninger i Saint Tropez. EBIT-marginen blev -5,4% (11,9%).

 

  •  For koncernen som helhed kan reduktionen i omsætningen i 4. kvartal 2016/17 hovedsageligt tilskrives udviklingen i engrosomsætningen i Tiger of Sweden, men også i Saint Tropez. Omsætningen steg i retailkanalen drevet af nye butikker og e-commerce. Same-store omsætningen faldt med 3,6%, idet e-commerce-væksten ikke kunne kompensere for de fysiske butikker.

 

  •  Bruttoresultatet faldt med 41 mio. DKK til 250 mio. DKK, og bruttomarginen blev reduceret med 6,5 %-point til 50,7%. Reduktionen kan især tilskrives øgede varelagernedskrivninger, hvoraf en stor del kan tilskrives beslutningen om at reducere mængden af varer solgt med rabat i primært Tiger of Sweden.

 

  •  Kapacitetsomkostningerne steg med 36 mio. DKK til 353 mio. DKK. Heraf udgør engangsomkostninger i relation til strukturændringer i koncernens centrale funktioner 13 mio. DKK, mens en overvejende del af de resterende kan tilskrives butiksåbninger samt nedskrivninger i distributionen.

 

  •  Resultat af primær drift blev -103 mio. DKK (-26 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -20,9% (-5,1%).

 

  • Arbejdskapitalen udgjorde 11,6% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 11,8% på samme tid året før. Bruttoværdien af koncernens varebeholdninger var på samme niveau som året før, mens den bogførte værdi af varebeholdninger faldt som følge af større varelagernedskrivninger – primært drevet af Tiger of Sweden og Peak Performance. Tilgodehavender fra salg var i al væsentlighed på niveau med året før, mens leverandørgælden faldt primært grundet timing af betalinger sammenlignet med samme tidspunkt året før.

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede torsdag den 31. august 2017 kl. 10:00.

Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på icgroup.net under Investors/Financials/Reports:

 

http://edge.media-server.com/m/p/xoxk8474

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:
+45 3271 1660 (Danmark)
+1 646 254 3367 (USA)
+44 (0) 20 3427 1901 (UK)

 

Udtalelser om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. Udtalelser om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som “tror”, “mener”, “forventer”, “skønner”, “antager”, “forudser”, “fortsætter”, “regner med” eller “påtænker” eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S’ kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i denne meddelelse. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater.

 

Investor relations kontakt

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net