Halvårsrapport

Feb 22, 2007, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
22. februar 2007

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2006/07

Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets 1. halvår. Resultat af primær drift for 1. halvår blev 233 mio. DKK. Forventningerne til omsætning for hele regnskabsåret på 3.400 mio. DKK fastholdes, mens resultat af primær drift for hele regnskabsåret nedjusteres til 330 – 350 mio. DKK (tidligere 375 – 400 mio. DKK).

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 21. februar 2007 godkendt 1. halvårsregnskabet for perioden 1. juli – 31. december 2006.

Omsætningen blev 1.803 mio. DKK (1.648 mio. DKK) svarende til en vækst på 9%. Omsætningen af egne fortsættende brands er øget med 13%.

Bruttoresultatet blev 1.046 mio. DKK (959 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 58,0% (58,2%). Den marginalt lavere bruttomargin skyldes højere indkøbsvaluta sammenlignet med sidste år.

Omkostningerne blev 813 mio. DKK (718 mio. DKK) svarende til en vækst på 13%. Forøgelsen skyldes både et øget aktivitetsniveau og koncernens vækstinitiativer.

Resultat af primær drift blev 233 mio. DKK (241 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 12,9% (14,6%).

Forventningerne til helåret 2006/07 nedjusteres, målsætningen for 2007/08 fastholdes

For 2006/07 forventes en omsætning på 3.400 mio. DKK. Tilbagegangen for Jackpot i 2006/07 bliver større end først antaget. Sammen med et ekstraordinært varmt vintervejr, som især har ramt koncernens største brand Peak Performance i form af mindre salgsvækst og højere lagernedskrivninger i 2. kvartal end planlagt, har dette ført til nedjustering af koncernens helårsforventninger til et resultat af primær drift på 330 – 350 mio. DKK (EBIT-margin 9,7% – 10,3%) fra tidligere 375 – 400 mio. DKK (EBIT-margin på 11,0% – 11,8%). Driftsmæssige investeringer forventes uændret gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover forventes der gennemført anlægsinvesteringer på 50 mio. DKK. Forventningen til frit cash flow nedjusteres til 170 – 200 DKK fra tidligere 230 – 250 mio. DKK. Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Indsalget af efterårskollektionerne 2007 forløber som planlagt med forventet tocifret vækst. Indsalget afsluttes endeligt medio marts 2007. Den nuværende 3-årige økonomiske målsætning fastholdes om for regnskabsåret 2007/08 at opnå en omsætning i størrelsesordenen 3.800 mio. DKK og en overskudsgrad på 13-15% med et frit cash flow på mere end 400 mio. DKK.

HOVED- OG NØGLETAL

RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2006/07

Indledning
Resultatudviklingen i 2. kvartal 2006/07 har ikke været tilfredsstillende, hvor omsætningen for egne fortsættende brands kun er øget med 9% og resultat af primær drift er gået tilbage med 30 mio. DKK til 13 mio. DKK.

Tilbagegangen for Jackpot i 2. kvartal samt for hele 2006/07 bliver større end først antaget. Det eks-traordinært varme vintervejr har endvidere medført, at især koncernens største brand Peak Perfor-mance – på trods af en vækst på 13% i 2. kvartal – ikke har realiseret den forventede omsætning.

Endvidere har der været indkøbt efterårs- og vintervarer til en endnu højere vækst end realiseret, hvorved 2. kvartal påvirkes negativt af større lagernedskrivninger end forventet.

Som nævnt ved aflæggelse af regnskab for 1. kvartal, har koncernen ligeledes realiseret et lavere or-dreoptag til levering i 2. halvår end forudsat og som følge deraf iværksat initiativer til reduktion af den i 2. halvår planlagte omkostningsstigning.

Disse omstændigheder har samlet set medført, at forventningerne til resultatet i 2006/07 nedjusteres til et resultat af primær drift på 330 – 350 mio. DKK (EBIT-margin 9,7% – 10,3%) fra tidligere 375 – 400 mio. DKK (EBIT-margin på 11,0% – 11,8%).

Omsætningsudvikling
Omsætningen i 1. halvår blev 1.803 mio. DKK (1.648 mio. DKK) svarende til en vækst på 9%. Om-sætningsvæksten er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 17 mio. DKK og negativt påvirket af valutakursomregning med 3 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands:

Der er skabt fremgang i koncernens fortsættende brands i 1. halvår 2006/07 på i alt 13%. Peak Per-formance, InWear, Tiger of Sweden, Cottonfield, Matinique, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater. Den planlagte afvikling af Part Two’s herrelinie PTM og Error samt frasalget af Sir of Sweden har sam-let set betydet et omsætningstab på 40 mio. DKK for 1. halvår 2006/07. Inklusive omsætningstabet for disse brands er den samlede vækst 10%.

Jackpot har igennem længere tid realiseret tilbagegang, og omsætningen faldt 10% sammenlignet med 1. halvår 2005/06. Brandet har gennemgået en nødvendig repositionering og fremstår i dag op-dateret. Dette har medført tilpasning af distributionsplatformen, og brandet har i denne proces mistet forhandlere og slutkunder i et større omfang, end nye er kommet til. Fremadrettet er hovedudfordrin-gen for Jackpot hurtig udbygning af engrosdistributionen samt en markant bedre udnyttelse af bran-dets eksisterende internationale butiksportefølje. Til at lede den fremtidige indsats for at vende udvik-lingen har koncernen udnævnt en ny Brand Director, der tiltræder snarest.

Retailsalget af Peak Performance har i 2. kvartal udviklet sig mindre positivt end planlagt. Det skyldes blandt andet en mindre positiv udvikling i same-store-salget og mindre salg i sæson end planlagt på grund af et ekstraordinært varmt vintervejr.

Tilbagegangen i Tiger of Sweden i 2. kvartal skyldes, at Tiger of Sweden som planlagt har leveret en del af vinterkollektionen ud i årets 1. kvartal. Tiger of Sweden realiserede for hele 1. halvår en tilfreds-stillende vækst på 16%.

Tilbagegangen i Saint Tropez skyldes en række midlertidige organisatoriske forhold. Således forven-tes Saint Tropez at afslutte regnskabsåret 2006/07 med vækst.

Omsætningen af fremmede brands i egne butikker er som planlagt reduceret med 46% fra 21 mio. DKK til 11 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:

Omsætningsudviklingen på landeniveau viser tilfredsstillende fremgang. Danmark, Norge, Belgien, Schweiz, Spanien, Rusland og Frankrig går frem med tocifrede vækstrater for halvåret 2006/07. Kun UK og Polen oplever en mindre tilbagegang i 1. halvår.

Belgien har efter flere års tilbagegang realiseret en vækst på 10% for 1. halvår. Matinique, Cottonfield, Part Two, Designers Remix Collection og Soaked in Luxury går alle frem med mere end 20% i Bel-gien. Jackpot går dog tilbage med 15% i 1. halvår på det belgiske marked.

I Holland går Matinique, Cottonfield, Designers Remix Collection og Soaked in Luxury alle frem med tocifrede vækstrater i 1. halvår. Jackpot og Part Two går tilbage med henholdsvis 14% og 44%. Tilba-gegangen i Part Two skyldes udelukkende brandets fravalg af en stor forhandlerkæde.

Polen går 3% tilbage i 1. halvår. Det skyldes primært udviklingen i Jackpot. Det er dog tilfredsstillende, at Polen udviser en moderat fremgang for 2. kvartal på 3%, primært drevet af vækst i Cottonfield og Peak Performance. Som følge af den fortsatte tilbagegang i UK og Irland er det besluttet at foretage et ledelsesskift. Søgningen efter en ny landechef er iværksat. Salgsstrukturen vil under en ny landechef blive gjort mere brandfokuseret, således at salgsrepræsentanterne er branddedikerede og organiseret under en salgs-chef pr. brand for begge markeder.

I kategorien Øvrige indgår bl.a. Italien, Kina, Japan, Island, Kroatien og Grækenland, der alle har fremgang med tocifrede vækstrater.

Stigende bruttoresultat Bruttoresultat blev for halvåret 1.046 mio. DKK (959 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 58,0% (58,2%). Tilbagegangen på 0,2%-point sammenlignet med 1. halvår 2005/06 er sammensat af flere modsatrettede påvirkninger.

For det første er koncernens indkøbsvaluta for 1. halvår 2006/07 afdækket til en højere valutakurs end samme periode i 2005/06. Isoleret set betyder dette en forringet bruttoavance for koncernen på 2,2%-point for hele 1. halvår. For det andet er koncernens lagre for efterårs- og vinterkollektionerne større end ventet som følge af mindre salg end planlagt, hvilket har resulteret i større nedskrivninger i 1. halvår.

Driftsmæssige forbedringer har stort set udlignet den negative udvikling i koncernens indkøbsvaluta samt de højere lagernedskrivninger. Rabatter og returneringer som andel af bruttoomsætningen i en-gros er reduceret, og den samlede udnyttelse af ordremassen i engros er dermed marginalt forbedret. Derudover er koncernens bruttomargin på retaildrift øget 1,1%-point, hvilket svarer til en betydelig driftsmæssig forbedring, når den negative udvikling i koncernens indkøbsvaluta tages i betragtning.

Stigende omkostninger Omkostningerne blev 813 mio. DKK (718 mio. DKK), og omkostningsprocenten er øget med 1,5%-point til 45,1%. Forøgelsen skyldes både et øget aktivitetsniveau og de langsigtede vækstinitiativer annonceret i forbindelse med årsrapporten 2005/06.

Som følge af tiltagende international salgsvolumen investerer Peak Performance i etableringen af en regionaliseret salgsstruktur, øgede salgsressourcer og markedsføringsomkostninger samt i retaildrift. Brandet har endvidere øget fokus på golf-segmentet via et dedikeret salgs- og designteam. Samlet set har disse initiativer øget omkostningerne med 23 mio. DKK sammenlignet med samme halvår sidste år.

Øvrige langsigtede vækstinitiativer har øget de samlede omkostninger med 21 mio. DKK.

Købet af Peak Performance’s norske distributør har yderligere øget omkostningerne med 12 mio. DKK.

Den resterende omkostningsudvikling kombineret med en samlet ordreoptagelse for året 2006/07, der er lavere end planlagt, har, som nævnt ved regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2006/07, medført iværksættelse af tiltag for reduktion af omkostningsforbruget i den resterende del af regnskabsåret. Resultatudvikling Resultat af primær drift blev et overskud på 233 mio. DKK (241 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3%. Resultatet er mindre end planlagt og ikke tilfredsstillende.

Udviklingen, der medfører en nedjustering af koncernens forventninger til helåret, skyldes primært til-bagegang i Jackpot samt generelt større lagernedskrivninger end planlagt som følge af det ekstraordi-nært varme vintervejr.

Resultatudviklingen i forhold til sidste år skal desuden ses i lyset af koncernens langsigtede vækstini-tiativer, der som nævnt ovenfor alene har øget omkostningerne med i alt 44 mio. DKK sammenlignet med 1. halvår 2005/06.

Netto finansielle poster blev en nettoudgift på 8 mio. DKK (8 mio. DKK) på trods af et gennemsnitligt højere træk på kreditrammen og et højere renteniveau. Den positive udvikling skyldes en gevinst på 6 mio. DKK vedrørende en valutaswap, der anvendes med det formål at dække koncernens valutarisiko på egenkapital i svenske kroner.

Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 65 mio. DKK svarende til 29% af resultat før skat. Periodens nettoresultat blev 160 mio. DKK (165 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3%.

Distributionskanaler

Engrosdrift
Engrosomsætningen blev 1.263 mio. DKK (1.144 mio. DKK) svarende til en vækst på 10%. 9 af 11 brands går frem med tocifrede vækstrater. Jackpot og Saint Tropez har oplevet en utilfredsstillende udvikling med fald i engrosomsætningen på henholdsvis 12% og 6%.

Indtjeningsbidraget blev 196 mio. DKK (219 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 15,5% (19,2%). Faldet i den relative indtjening skyldes en lavere bruttomargin for engroskanalen som følge af en højere indkøbsvaluta. Denne effekt har mere end ophævet de underliggende driftsmæssige forbed-ringer i form af færre rabatter og returneringer. Koncernens vækstinitiativer har ligeledes øget omkost-ningerne i engroskanalen.

Salg i sæson udviser en tilfredsstillende vækst på 21% sammenlignet med 1. halvår 2005/06. Specielt Tiger of Sweden, Cottonfield, InWear, Matinique, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection driver denne udvikling med vækstrater på over 30%.

Indsalget af efterårskollektionen 2007, som startede primo januar, forløber som planlagt med forventet tocifret vækst. Indsalget afsluttes endeligt medio marts 2007.

Retaildrift
Retailomsætningen blev 473 mio. DKK (436 mio. DKK) svarende til en fremgang på 8%. Omsætnin-gen er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 17 mio. DKK. Udviklingen i same-store-salget (or-ganisk omsætningsudvikling) er i halvåret realiseret med en vækst på 7%, hvilket er mindre end plan-lagt. Udviklingen skal dog ses i lyset af det ekstraordinært varme vintervejr.

Same-store-salget er varierende over brands. Det er tilfredsstillende, at InWear, Matinique og Part Two for halvåret alle realiserer vækstrater på over 20% i same-store-salget, hvorimod Jackpot og Saint Tropez begge realiserede et fald i same-store-salget på 7%.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er i 1. halvår forbedret med 14 mio. DKK til 87 mio. DKK (73 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 18,4% (16,6%).

Forbedringen skyldes bedre gennemsalg med færre rabatter og restvarer til følge. Dette er opnået på baggrund af bedre produkter, bedre indkøb og bedre merchandising. Hertil kommer den positive effekt af, at en række tabsgivende butikker er blevet afviklet. Indtjeningsniveauet for retaildriften er forbedret 10 kvartaler i træk. Der er i halvåret lukket 11 butikker og åbnet 44 nye butikker, hvoraf 29 er koncessioner. Af de åbnede koncessioner vedrører 12 en aftale med det førende hollandske stormagasin, og 5 koncessioner skyl-des en konvertering af en Companys koncept butik i Danmark. Købet af Peak Performance’s distribu-tør i Norge har betydet, at retailporteføljen er øget med 3 butikker. Der er netto åbnet 3 butikker i 2. kvartal. Den samlede retailportefølje (koncessioner og stand-alone-butikker) udgør nu 262 butikker.

Outletdrift
Outletomsætningen blev 67 mio. DKK (68 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 1%. Outletdriftens indtjeningsbidrag i halvåret er øget med 8 mio. DKK svarende til en forbedring i indtjeningsmarginen på 12,3%-point til 24,1% (11,8%).

Forbedringen af den relative indtjening i outletdriften skyldes et bedre varemix og vareflow til butikker-ne, hvilket har været medvirkende til realisering af lavere rabatter.

Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til lønsomt salg af restvarer efter sæ-son. Koncernen driver 22 outletbutikker.

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktiviteter er for 1. halvår øget med 19 mio. DKK til 167 mio. DKK (148 mio. DKK). Udviklingen skyldes en mindre pengebinding i arbejdskapital. Forøgelsen af koncernens vare-lagre og debitorer som følge af øget aktivitet er således mere end opvejet af øgede kortfristede forplig-telser.

Bruttoinvesteringer i 1. halvår blev 116 mio. DKK (59 mio. DKK). Heraf er 49 mio. DKK relateret til ombygning og vedligeholdelse af koncernens retailbutikker og showrooms, 19 mio. DKK er relateret til ombygning og vedligeholdelse af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej, og 27 mio. DKK er relate-ret til goodwill ved købet af Peak Performance’ distributør i Norge.

Halvårets pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med 87 mio. DKK (positiv med 12 mio. DKK). Koncernen har udbetalt udbytte på 68 mio. DKK og tilbagekøbt aktier for 53 mio. DKK i perioden.

Den samlede likviditetsvirkning for 1. halvår blev negativ med 36 mio. DKK (positiv med 112 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld Koncernens netto-rentebærende gæld blev 448 mio. DKK (194 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 254 mio. DKK i forhold til 31. december 2005. Heraf skyldes 168 mio. DKK optagelse af langfristet gæld i forbindelse med købet af koncernens hovedsæde samt finansiering af foretagne forbedringer.

Balance Koncernens aktiver er øget med 363 mio. DKK fra 1.493 mio. DKK pr. 31. december 2005 til 1.856 mio. DKK pr. 31. december 2006. Stigningen skyldes både vækst i lang- og kortfristede aktiver.

De langfristede aktiver er øget med 228 mio. DKK sammenlignet med samme skæringsdato sidste år. Hovedparten af dette skyldes købet af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej samt foretagne for-bedringer. Den resterende del af forøgelsen skyldes øget goodwill som følge af købet af Peak Perfor-mance’s distributør i Norge samt køb af sourcingagent i Tyrkiet. Investeringer i renovering af eksiste-rende butikker samt nye butikker og den igangværende renovering af koncernens hovedsæde har yderligere øget de langfristede aktiver.

De kortfristede aktiver er øget med 135 mio. DKK. Varebeholdninger er steget med 48 mio. DKK sam-menlignet med sidste år. Udviklingen i varelageret skyldes en stigning i overskudsvarer primært drevet af mindre salg af Jackpot og Peak Performance end planlagt. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er øget 13% som følge af stigende aktivitet.

Egenkapitaludvikling

Egenkapitalen pr. 31. december 2006 er reduceret med 58 mio. DKK til 654 mio. DKK. Soliditetsgra-den pr. 31. december 2006 er 35,2% (47,7%).

Det blev på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2006 besluttet at udlodde udbytte på i alt 68 mio. DKK, som efterfølgende er udbetalt.

Koncernens direktion, ledende medarbejdere og øvrige nøglemedarbejdere har i efteråret 2006 udnyt-tet aktieincitamentsprogrammer, hvilket har medført en forøgelse af egenkapitalen med 24 mio. DKK. Der er i perioden anvendt valutasikringsinstrumenter med en negativ markedsværdi, som var indreg-net på egenkapitalen pr. 30. juni 2006.

Koncernen har i juli 2006 afsluttet aktietilbagekøbsprogrammet for 2005/06 på 200 mio. DKK samt påbegyndt et tilsvarende program for 2006/07. Dette har reduceret egenkapitalen med 53 mio. DKK.

Nedsættelse af aktiekapital På selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2006 blev det vedtaget at nedsætte aktie-kapitalen med nom. DKK 5.658.750 svarende til det antal aktier på 565.875 stk., der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 1. januar til 31. juli 2006.

Efter forløbet af 3 måneders fristen for offentliggørelse gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kapitalnedsættelsen registreret den 29. januar 2007. Et til nedsættelsen svarende antal aktier, 565.875 stk., er samtidig annulleret.

Efter gennemførelsen af nedsættelsen udgør selskabets aktiekapital nom. DKK 183.934.980 fordelt på 18.393.498 aktier a nom. DKK 10. Selskabets beholdning af egne aktier er blevet reduceret med de annullerede aktier, ialt 565.875 stk., og udgør pr. 21. februar 2007 469.552 stk., svarende til 2,6% af selskabets aktiekapital.

Aktietilbagekøb
Som tidligere meddelt forventer IC Companys A/S i perioden fra 24. november 2006 til 30. juni 2007 at gennemføre aktietilbagekøb for ca. 200 mio. DKK.

Det første tilbagekøb blev afsluttet 21. februar 2007 og udgjorde 75 mio. DKK. Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 21. februar 2007 besluttet at iværksætte næste program på 75 mio. DKK. Dette program iværksættes den 22. februar 2007 og løber frem til den 23. maj 2007.

FORVENTNINGER TIL HELÅRET 2006/07 OG 2007/08

Forventningerne til 2006/07 nedjusteres Resultatudviklingen i 2. kvartal 2006/07 har ikke været tilfredsstillende, hvor omsætningen for egne fortsættende brands kun er øget med 9% og resultat af primær drift er gået tilbage med 30 mio. DKK til 13 mio. DKK.

Tilbagegangen for Jackpot i 2. kvartal samt for hele 2006/07 bliver større end først antaget. Det eks-traordinært varme vintervejr har endvidere medført, at især koncernens største brand Peak Perfor-mance – på trods af en vækst på 13% i 2. kvartal – ikke har realiseret den forventede omsætning.

Endvidere har der været indkøbt efterårs- og vintervarer til en endnu højere vækst end realiseret, hvorved 2. kvartal påvirkes negativt af større lagernedskrivninger end forventet.

Som nævnt ved aflæggelse af regnskab for 1. kvartal, har koncernen ligeledes realiseret et lavere or-dreoptag til levering i 2. halvår end forudsat og som følge deraf iværksat initiativer til reduktion af den i 2. halvår planlagte omkostningsstigning.

Disse omstændigheder har samlet set medført, at forventningerne til resultatet i 2006/07 nedjusteres til et resultat af primær drift på 330 – 350 mio. DKK (EBIT-margin 9,7% – 10,3%) fra tidligere 375 – 400 mio. DKK (EBIT-margin på 11,0% – 11,8%). Det frie cash flow nedjusteres til 170 – 200 mio. DKK fra tidligere 230 – 250 mio. DKK.

For regnskabsåret 2006/07 forventes en omsætning på 3.400 mio. DKK, samt uændret driftsmæssige investeringer i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK og anlægsinvesteringer på 50 mio. DKK.

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes.

Målsætningen for 2007/08 fastholdes Den økonomiske målsætning fastholdes om for regnskabsåret 2007/08 at opnå en omsætning i stør-relsesordenen 3.800 mio. DKK og en overskudsgrad på 13-15% med et frit cash flow på mere end 400 mio. DKK.

Målsætningen skal ses i lyset af forventningerne om to-cifret vækst i ordreoptagelsen for efterårskol-lektionerne 2007, en forbedring i bruttomarginen på 1-2%-point som følge af faldende USD indkøbsva-luta, fortsat forbedret retail performance, effekten af de igangsatte langsigtede vækstinitiativer og effektiviseringstiltag.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli – 31. december 2006 for IC Companys A/S.

Delårsrapporten er urevideret og aflægges i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestem-melserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske op-lysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvi-sende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af re-sultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2006 – 31. december 2006.

København, den 21. februar 2007

Direktion:

HENRIK THEILBJØRN
Adm. direktør

MIKKEL V. OLESEN
Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN
Formand

HENRIK HEIDEBY
Næstformand

OLE WENGEL
Næstformand

ANDERS COLDING FRIIS
NIELS HERMANSEN
LEIF JUUL JØRGENSEN

DISTRIBUTIONSKANALER

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE