Vedtægter – IC Companys A/S

Oct 22, 2009, 12:21

 

 

 

 

 

IC COMPANYS A/S

 

 

 

VEDTÆGTER

 

 

 

 

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

 

§ 1

 

Selskabets navn er IC Companys A/S.

 

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S.

 

 

§ 2

 

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

 

 

§ 3

 

Selskabets formål er at drive handel og tilknyttet aktivitet indenfor beklædning samt heraf afledt virksomhed.

 

 

 

KAPITAL, AKTIER OG NOTERING

 

§ 4

 

Selskabets aktiekapital udgør kr. 169.428.070, fordelt i aktier på kr. 10 eller multipla heraf.

 

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

 

 


§ 5

 

Selskabets aktier skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

 

Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer.

 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en aktiebog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

 

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

 

Ingen aktier har særlige rettigheder.

 

§ 6

 

Bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinært udbytte i henhold til de til enhver tid gældende regler i Aktieselskabsloven.

 

 

§ 6A

 

Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal svare til markedskursen såfremt kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

 

Bemyndigelsen til bestyrelsen er gældende indtil den 20. oktober 2014. Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

 

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt.

 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelse.

 

 

§ 7

 

Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og udstedes gen­nem Værdipapir­centralen.

 

Ved registrering af aktierne i Værdipapircentralen udbetales udbytte ved over­førelse til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til en­hver tid gældende regler.

 

Retten til udbytte forældes fem år efter forfaldsdagen, hvorefter udbyttet tilfalder selskabet.

 

 

 

GENERALFORSAMLING

 

§ 8

 

Alle generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

 

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse indrykket én gang i et eller flere landsdækkende dagblade efter bestyrelsens valg.

 

Indkaldelsen skal være skriftlig til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, under den i aktiebogen registrerede adresse.

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsent­ligste indhold angives i indkaldelsen.

 

Såfremt der foreligger forslag til hvis afgørelse, der kræves tilslutning fra den i Aktieselskabslovens § 79 angivne majoritet, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver no­teret aktionær.

 

Senest otte dage før en generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige for­slag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige års­apporten med revisionspåtegning for­synet med direktionens og bestyrelsens underskrifter fremlæg­ges til efter­syn for aktionærerne på selskabets kontor.

 

 

§ 9

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst én af selskabets revisorer fin­der det hensigtsmæssigt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på skriftligt forlangende af ak­tionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger efter skriftlig anmodning er modtaget af selskabet.

 

 

§ 10

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

1.       Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

 

2.       Forelæggelse af årsrapport med re­visions­påtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.

 

3.       Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

5.       Valg af revisorer.

 

6.       Eventuelt.

 

 

§ 11

 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme.

 

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemme­ret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt før, at ak­tierne er noteret i aktiebogen eller før, at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

 

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen selv om stemme­retten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

 

 

§ 12

 

Foruden repræsentanter fra pressen er enhver aktionær berettiget til at del­tage i general­forsamlingerne, når han senest fem kalenderdage før disses af­holdelse har løst adgangskort dertil hos selskabets pengeinstitut eller på selskabets hovedkontor mod behørig dokumentation for sin aktiebesiddelse.

 

Enhver aktionær har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal frem­lægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gi­ves for en længere periode end ét år.

 

 

§ 13

 

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagens behandling.

 

 

§ 14

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og ma­joritet.

 

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.

 

Nærværende § 14 om stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

 

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre ge­neral­for­samlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.

 

 

§ 15

 

Ændringer og tilføjelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af beslutninger truffet af generalforsamlingen samt ordensmæssige vedtægtsændringer, som er påkrævet som følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

 

 

§ 16

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der under­skrives af dirigenten.

 

 

 

BESTYRELSE

 

§ 17

 

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fire til otte medlemmer, der vælges af general­forsamlingen for ét år ad gangen samt eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter i henhold til lovgivningens regler herom.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske ak­tieselskaber bortset fra ­100% ejede datterselskaber.

 

 

§ 18

 

Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sam­men og vælger blandt sine medlemmer en formand og tillige en eller to næstformænd.

 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.

 

Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt.

 

 

§ 19

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal almindeligvis ske med mindst otte dages varsel.

 

 

§ 20

 

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller en næstformand, er til stede.

 

 

§ 21

 

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

 

 

§ 22

 

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

På ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokol­til­førsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

 


§ 23

 

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt vederlag, der godkendes i forbindelse med regnskabets godkendelse.

 

 

 

DIREKTION

 

§ 24

 

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til fire direktører til at va­retage den daglige ledelse af sel­skabet.

 

Bestyrelsen udpeger af direktørernes midte en administrerende direktør og eventuelt en viceadministrerende direktør.

 

De nærmere regler for bestyrelsens og direktionens indbyrdes kompetence og for­retningsførelse fast­lægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

 

Der er vedtaget Retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. aktieselskabsloven § 69b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.

 

 

 

TEGNINGSRET

 

§ 25

 

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller af en næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. Selskabet tegnes ligeledes af to direktører i forening.

 

 

 

REGNSKAB OG REVISION

 

§ 26

 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Omlægningsåret løber fra den 1. januar 2001 til 30. juni 2001.

 

Årsregnskabet og koncernregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i over­ensstemmelse med lov­giv­ningen og skal give et retvisende billede af koncernens henholdsvis selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt re­sul­tat.

 

 

§ 27

 

Selskabets regnskaber revideres som minimum af det i henhold til lovgivningen påkrævede antal statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gan­gen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

oo0oo

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2009.

 

 

 

 

 

I bestyrelsen:

 

 

 

 

                                                                                                            

Niels Martinsen

 

 

 

 

 

 

Henrik Heideby

 

Ole Wengel

Anders   Colding Friis

 

Per Bank