Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007/08

May 15, 2008, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
15. maj 2008

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007/08

Nettoomsætningen er øget med 138 mio. DKK eller 14% til 1.104 mio. DKK i regnskabsårets 3. kvartal. Resultat af primær drift er øget med 5% til 153 mio. DKK. Ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 er endeligt afsluttet med en vækst på 10%. For helåret 2007/08 ventes en omsætning i størrelsesordenen 3.750 mio. DKK og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 14. maj 2008 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar – 31. marts 2008.

Omsætningen i 3. kvartal blev 1.104 mio. DKK (966 mio. DKK) svarende til en vækst på 14%. År-til-dato blev omsætningen 3.119 mio. DKK (2.770 mio. DKK) svarende til en vækst på 13%.

Bruttoresultatet blev i 3. kvartal 664 mio. DKK (576 mio. DKK) svarende til en bruttomargin på 60,1% (59,6%). År-til-dato er bruttomarginen 60,7% (58,6%).

Omkostningerne blev i 3. kvartal 511 mio. DKK (431 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 19%. Omkostningsudviklingen er påvirket af engangsomkostninger på samlet 20 mio. DKK.

Resultat af primær drift er i 3. kvartal øget 5% til 153 mio. DKK (145 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 13,8% (15,0%). År-til-dato er resultat af primær drift 453 mio. DKK (378 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 14,5% (13,7%).

Resultat pr. aktie blev 5,9 DKK (5,2 DKK) i 3. kvartal svarende til en vækst på 13%. År-til-dato er væksten i resultat pr. aktie på 25% til 17,4 DKK.

Ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 er endeligt afsluttet med en vækst på 10%. I lokalvaluta er væksten i ordreoptaget 11%. Væksten i ordreoptaget har således været stærkere end den tidligere udmeldte forventning på 6% – 8%.

Forventningerne til helåret 2007/08

For helåret 2007/08 ventes en omsætning i størrelsesordenen 3.750 mio. DKK (tidligere 3.750 – 3.800 mio. DKK) og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK (tidligere 400 – 440 mio. DKK). Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK samt vigende retailomsætning og salg i sæson i marts og april måned.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges gennemført i størrelsesordenen 110 – 120 mio. DKK (tidligere 130 -140 mio. DKK). Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 15 – 25 mio. DKK (tidligere 20 – 30 mio. DKK).

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Det tredje og sidste program på 47 mio. DKK påbegyndes 15. maj 2008.

 YDERLIGERE INFORMATION

Chris Bigler Økonomidirektør Telefon 3266 7017

Henrik Steensgaard Investor Relations Manager Telefon 3266 7409

HOVED- OG NØGLETAL

Disclaimer Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.

 Indledning

Direktionsændringer Som led i IC Companys A/S’ fortsatte ambition om at løfte virksomheden yderligere har bestyrelsen, som tidligere meddelt, ansat Niels Mikkelsen, som ny administrerende direktør. Niels Mikkelsen tiltræder den 1. august 2008, samtidig med at selskabets hidtidige CEO, Henrik Theilbjørn, fratræder. Henrik Theilbjørn vil varetage sine opgaver, indtil Niels Mikkelsen tiltræder.

Niels Mikkelsen, 43, kommer fra en stilling i Esprit de Corp. Niels Mikkelsen har siden 1998 haft ansvaret for de nordiske og baltiske lande og har i perioden skabt betydelig vækst i såvel omsætning som indtjening. Fra 1996 – 1998 var Niels Mikkelsen endvidere ansat i InWear Group (i dag IC Companys A/S), senest som landechef for Danmark.

I sammenhæng med ovenstående udnævntes økonomidirektør Chris Bigler til medlem af direktionen. Chris Bigler, 38, har været ansat i IC Companys siden 2002 og fra 2004 som CFO. Chris Bigler har dermed været særdeles medvirkende til den udvikling selskabet har gennemgået siden 2004. Chris Bigler har i dag ansvar for Økonomi, Administration, Risk Management, Treasury, Shared Service, Investor Relations samt hele IT-området.

Som tidligere meddelt har koncerndirektør og COO, Mikkel Vendelin Olesen, taget imod et tilbud om at blive administrerende direktør uden for koncernen. Han fratræder derfor sin stilling i IC Companys A/S pr. 31. oktober 2008. Mikkel Vendelin Olesen vil varetage sine opgaver i koncernen, indtil han fratræder ved udgangen af oktober 2008.

Bestyrelsen vil i samråd med Niels Mikkelsen og Chris Bigler vurdere, i hvilket omfang der på kort sigt er behov for at genbesætte stillingen som Chief Operating Officer.

De ledelsesmæssige skift får ingen konsekvenser for igangsatte aktiviteter, der alle pågår.

Igangsatte aktiviteter Koncernen har igangsat et tre-årigt investeringsprogram for Jackpot og Cottonfield i Østeuropa (Polen, Tjekkiet og Ungarn). Jackpot og Cottonfield, der i disse lande udelukkende distribueres via egen retail, har gennemgået en meget tilfredsstillende udvikling gennem de seneste år. Det forventes, at retailomsætningen i Østeuropa for disse brands kan fordobles over den tre-årige periode fra det nuværende niveau på 150 mio. DKK. Der planlægges åbnet 20 – 30 nye butikker i 2008/09.

Koncernen har tilpasset salgsorganisationen i Kina. Omsætningsvæksten i landet har ikke matchet investeringerne i distribution og organisation, hvilket har medført en justering af organisationen. Der ventes derfor ikke flere nyåbninger i Kina før 2009. Koncernen driver i alt 35 koncessioner og 8 franchise butikker i Kina.

Koncernen har decentraliseret et internt marketing bureau, der hidtil har serviceret primært InWear, Jackpot, Matinique, Cottonfield og Part Two. En række medarbejdere er dermed overført til de relevante brand organisationer. Tiltaget bevirker en enklere koncernorganisation, styrker brandorganisationen og forankrer de identitetsskabende aktiviteter i brands. Efterfølgende har koncernen ligeledes igangsat udskilning af en intern PR afdeling i et eksternt selskab, hvor den hidtidige ledelse vil overtage ejerskabet. Disse tiltag ventes samlet at medføre besparelser på 10 mio. DKK i 2008/09.

Ressourcetildelingen til koncernens brands i den igangværende budgetproces for 2008/09 er meget differentieret mellem koncernens brands. I denne proces planlægges det også at kapitalisere på de mange investeringer, der gennem de seneste år er foretaget i koncernens fælles platform. Der ventes derfor en nul vækst i omkostningerne for den fælles platform.

Omsætningsudvikling

Omsætningen i 3. kvartal blev 1.104 mio. DKK (966 mio. DKK) svarende til en vækst på 14%. Omsætningsvæksten er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 20 mio. DKK og negativt påvirket af valutakursomregning med 3 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands:

 Der er skabt fremgang i koncernens brands i 3. kvartal 2007/08 på i alt 14%. Peak Performance, Tiger of Sweden, Cottonfield, Matinique, Part Two, By Malene Birger, og Designers Remix Collection går frem med tocifrede vækstrater, mens InWear, Saint Tropez og Soaked in Luxury går tilbage.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:

Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Finland, Tyskland, Schweiz, Canada, Polen, Østrig og Frankrig realiserer alle tocifrede vækstrater i 3. kvartal 2007/08.

Koncernens russiske partner konsoliderer sig efter flere år med kraftig vækst. Der ventes på den baggrund en moderat tilbagegang i Rusland for helåret 2007/08.

I Spanien, hvor salget hovedsagligt er agentbaseret, har koncernen strammet op på kreditbetingelserne og samtidigt gennemgået kundeporteføljen, hvilket har medført omsætningsfald i 3. kvartal. Der ventes tilbagegang i Spanien for helåret 2007/08.

Distributionskanaler

Engrosdrift Engrosomsætningen blev i 3. kvartal 831 mio. DKK (728 mio. DKK) svarende til en samlet vækst på 14%. Den samlede preorder-omsætning er i 3. kvartal øget 15%, og salget i sæson er øget 5%. Heri indgår franchise-omsætningen, der er øget 41%.

Indtjeningsbidraget i engros er i 3. kvartal øget 16% til 204 mio. DKK (177 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 24,8% (24,3%).

Væksten i ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 blev 10%. I lokalvaluta er væksten i ordreoptaget 11%. Væksten i ordreoptaget har således været stærkere end den tidligere udmeldte forventning på 6% – 8%. Dette skyldes en stærkere vækst i Peak Performance, By Malene Birger, Part Two, Matinique og Designers Remix Collection end først forventet.

Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater, mens InWear, Jackpot og Cottonfield går tilbage.

Indsalget af sommerkollektionen 2008/09 startede medio april og forventes endeligt afsluttet ultimo maj 2008.

Retaildrift Retailomsætningen blev i 3. kvartal 242 mio. DKK (211 mio. DKK) svarende til en vækst på 15%. Omsætningen er positivt påvirket af planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 20 mio. DKK.

Udviklingen i same-store-salget (organisk omsætningsudvikling) er i 3. kvartal 2007/08 realiseret med en vækst på samlet 7%. Den lavere stigningstakt sammenlignet med tidligere kvartaler skyldes udelukkende udviklingen i marts, hvor same-store væksten isoleret set var negativ med 4%. Den negative udvikling er fortsat i april med et fald på 2%, mens de første 14 dage af maj har udviklet sig positivt sammenlignet med sidste år. Den akkumulerede same-store-vækst for årets første 9 måneder er 11%.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er i 3. kvartal realiseret med et tab på 3 mio. DKK (tab på 1 mio. DKK). Den negative udvikling er i væsentlig grad påvirket af retailaktiviteterne for InWear og Cottonfield i Kina, hvor organisationen, som før nævnt, nu er tilpasset. Derudover er bruttomarginen i retail realiseret lavere i 3. kvartal, som følge af flere lagernedskrivninger sammenlignet med sidste år.

Koncernen driver retail på 37.000 kvadratmeter fordelt på 234 lokationer.

Outletdrift Outletomsætningen i 3. kvartal blev 31 mio. DKK (27 mio. DKK) svarende til en vækst på 14%. Outletdriftens indtjeningsbidrag er i kvartalet øget 2 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 12,8% (7,8%).

Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til lønsomt salg af restvarer efter sæson. Koncernen driver 24 outletbutikker. Resultatudvikling

Stigende bruttoresultat Bruttoresultatet blev for 3. kvartal 664 mio. DKK (576 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 15%. Bruttomarginen er i 3. kvartal realiseret med 60,1% (59,6%).

Koncernens indkøbsvaluta for 3. kvartal 2007/08 er afdækket til en lavere valutakurs end samme periode i 2006/07. Isoleret set betyder dette en forbedret bruttomargin for koncernen på 1,2%-point for 3. kvartal 2007/08.

Som tidligere meddelt forventes forbedringen i bruttomarginen fra den samlede effekt af udviklingen i indkøbsvalutaer at være i niveauet 1,0% – 1,2%-point i 2. halvår af 2007/08 og samlet 1,5 -1,8%-point for helåret 2007/08 sammenlignet med 2006/07.

Stigende kapacitetsomkostninger Omkostningerne blev 511 mio. DKK (431 mio. DKK) i 3. kvartal svarende til en stigning på 19%. Omkostningsprocenten er øget med 1,7%-point til 46,3% sammenlignet med 3. kvartal året før.

Udviklingen er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK. 13 mio. DKK vedrører hensættelse til fratrædelsesomkostninger til koncernens administrerende direktør. Derudover har koncernen ekstraordinært tabt tilgodehavender på samlet 7 mio. DKK på to eksport partnere.

Resultatudvikling Resultat af primær drift er øget 5% til 153 mio. DKK (145 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 13,8% (15,0%) i 3. kvartal 2007/08.

Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger er reduceret 1,0 mio. DKK til 6,5 mio. DKK (7,5 mio. DKK). Renteudgifterne er øget 0,8 mio. DKK som følge af gennemsnitligt højere træk på koncernens kreditfaciliteter, mens afvikling af valutaterminskontrakter er positiv med 2,8 mio. DKK (1,0 mio. DKK).

Skat Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 41 mio. DKK svarende til 28% af resultat før skat.

Nettoresultat Periodens nettoresultat er øget med 7% til 105 mio. DKK (98 mio. DKK). Resultat pr. aktie blev 5,9 DKK (5,2 DKK) i 3. kvartal svarende til en vækst på 13%.

Likviditet og balance

Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev for 3. kvartal negativ med 65 mio. DKK (negativ med 89 mio. DKK) svarende til en forbedring på 24 mio. DKK. Udviklingen skyldes resultatfremgang samt mindre binding i arbejdskapital.

Bruttoinvesteringer i 3. kvartal 2007/08 blev 31 mio. DKK (35 mio. DKK), hvoraf 25 mio. DKK er anvendt til indretning af butikker og showrooms.

De frie pengestrømme fra drift og investering blev i 3. kvartal 2007/08 negativ med 97 mio. DKK (negativ med 124 mio. DKK), svarende til en forbedring på 27 mio. DKK sammenlignet med sidste år.

Kvartalets pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med 95 mio. DKK (negativ med 83 mio. DKK). Der er i perioden opkøbt egne aktier for 95 mio. DKK.

Den samlede likviditetsvirkning for 3. kvartal blev negativ med 192 mio. DKK (negativ med 207 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld Koncernens netto-rentebærende gæld blev 736 mio. DKK (663 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 73 mio. DKK i forhold til 31. marts 2007. Forøgelsen skyldes øget kortfristet gæld som følge af øget aktivitet og koncernens aktietilbagekøb, der samlet har været på 214 mio. DKK siden den 31. marts 2007.

Balance Koncernens aktiver er øget med 258 mio. DKK til 2.280 mio. DKK pr. 31. marts 2008 (2.021 mio. DKK). Stigningen skyldes udelukkende vækst i kortfristede aktiver på 275 mio. DKK, hvoraf forøgelse af likvide beholdninger udgør 82 mio. DKK.

Varebeholdninger er øget med 89 mio. DKK sammenlignet med sidste år, svarende til 26%. Denne udvikling skyldes stigende aktivitet og et øget antal retail-kvadratmeter. Derudover er der flere varer i transit sammenlignet med sidste år, idet leveringen fra produktionsselskaberne er fremrykket for at sikre rettidig levering af sommerkollektionerne. Leveringssituationen er tilfredsstillende og forløber som planlagt. Overskudsvarernes andel af det samlede varelager er reduceret sammenlignet med sidste år.

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er øget 93 mio. DKK eller 17%, det skyldes primært stigende aktivitet, men også gennemsnitligt højere debitordage sammenlignet med samme periode sidste år.

De langfristede aktiver er reduceret med 17 mio. DKK sammenlignet med samme dato sidste år. Koncernens udskudte nettoskatteaktiver er reduceret med 54 mio. DKK til 110 mio. DKK pr. 31. marts 2008 (164 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært en regulering på 16 mio. DKK vedrørende nedsættelse af skatteprocenter samt anvendte aktiver i 2006/07 på 33 mio. DKK.

Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 31. marts 2008 er øget med 105 mio. DKK til 672 mio. DKK i forhold til 30. juni 2007. Soliditetsgraden pr. 31. marts 2008 er 29,5% (34,1%).

I perioden er der udbetalt udbytte på 74 mio. DKK samt tilbagekøbt aktier for 124 mio. DKK.

Koncernens direktion, ledende medarbejdere og øvrige nøglemedarbejdere har i efteråret 2007 udnyttet aktieincitamentsprogrammer, hvilket har medført en forøgelse af egenkapitalen med 25 mio. DKK.

Udviklingen i egenkapitalen er specificeret på side 14.

Aktietilbagekøb Som tidligere meddelt forventer IC Companys A/S i perioden fra 3. januar 2008 til 30. juni 2008 at gennemføre aktietilbagekøb for ca. 200 mio. DKK.

Det andet program blev afsluttet den 14. maj 2008 og udgjorde 86 mio. DKK. Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 14. maj 2008 besluttet at iværksætte tredje og sidste program på 47 mio. DKK. Dette program iværksættes den 15. maj 2008 og løber frem til den 31. juli 2008.

Koncernen har derudover tilbagekøbt 110.000 aktier til afdækning af optionsprogram til koncernens nye administrerende direktør samt til økonomidirektøren efter dennes indtræden i direktionen. Optionsprogrammet er nærmere beskrevet i note 3 på side 16 samt i fondsbørsmeddelelse nr. 21 af 31. marts 2008.

Udviklingen i egne aktier er specificeret på side 14.

FORVENTNINGER TIL HELÅRET 2007/08

For helåret 2007/08 ventes en omsætning i størrelsesordenen 3.750 mio. DKK (tidligere 3.750 – 3.800 mio. DKK) og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK (tidligere 400 – 440 mio. DKK). Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK samt vigende retailomsætning og salg i sæson i marts og april måned.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges gennemført i størrelsesordenen 110 – 120 mio. DKK (tidligere 130 – 140 mio. DKK). Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 15 – 25 mio. DKK (tidligere 20 – 30 mio. DKK).

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Det tredje og sidste program på 47 mio. DKK påbegyndes 15. maj 2008.

Ved vurdering af forventningerne skal det erindres, at koncernens omsætning og indtjening er væsentligt større i regnskabsårets 1. halvår end 2. halvår, og at 4. kvartal isoleret set er tabsgivende.

 IC Companys A/S

Niels Martinsen Henrik Theilbjørn Bestyrelsesformand Adm. direktør

Kontaktpersoner

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

Henrik Steensgaard
Investor Relations Manager
Telefon 3266 7409

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 2008 – 31. marts 2008.

Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34″Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 2008 – 31. marts 2008.

København, den 14. maj 2008

Direktion:

HENRIK THEILBJØRN
Adm. Direktør

MIKKEL V. OLESEN
Koncerndirektør

CHRIS BIGLER
Økonomidirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN
Formand

HENRIK HEIDEBY
Næstformand

OLE WENGEL
Næstformand

PER BANK

ANDERS COLDING

FRIIS NIELS HERMANSEN

DISTRIBUTIONSKANALER

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

EGENKAPITALENS UDVIKLING

KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 “Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Regnskabsperioden 2007/08 er første gang, koncernen aflægger delårsrapporter efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere delårsrapporter har medført en mere detaljeret præsentation af egenkapitalopgørelse og mere detaljerede noteoplysninger for enkelte områder. Sammenligningstal i delårsrapporterne er tilpassede, så de afspejler den ændrede præsentationsform.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2006/07 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2006/07 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningsområde er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retail- og outletdriften. Koncernens engroshøjsæsonkvartaler er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling.

3. Aktiebaseret vederlæggelse

Tildeling af aktieoptioner i 2007/08

Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 21 af 31. marts 2008 har bestyrelsen tildelt 100.000 stk. optioner til koncernens nye administrerende direktør, Niels Mikkelsen. De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og 2012/13, mod kontant betaling, at erhverve 20.000 stk. aktier pr. år.

Bestyrelsen har endvidere tildelt Chris Bigler 30.000 stk. aktieoptioner efter indtræden i koncernens direktion. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2007/08, 2008/09 og 2009/10, mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

For begge programmer gælder, at aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet. Udnyttelseskursen for aktieoptionerne er fastsat som den højeste kurs af lukkekursen for selskabets aktie på OMX den 31. marts 2008 og gennemsnittet af lukkekurserne de fem forudgående børsdage. Der tillægges en årlig forrentning på 5%.

Ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under forudsætning om en udnyttelseskurs på 180 DKK, en volatilitet på 25% p.a., en forventet udbytteprocent på 2,6% og en risikofri rente på 4,15% p.a. udgør markedsværdien af optionsprogrammet til Niels Mikkelsen 2,5 mio. DKK og til Chris Bigler 0,7 mio. DKK.

Som detaljeret beskrevet i årsrapporten for 2006/07 er der tildelt optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere. Tildelingen var præstationsafhængig og baseret på en andel fra 10% – 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning udløste et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Beregningen blev foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgjorde 237.769 optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen blev beregnet som gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er 10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden.

Udnyttelse af aktieoptioner i 2007/08 Aktieoptionsordningen til direktionen (2 personer) omfattede 160.000 stk. udestående aktieoptioner pr. 30. juni 2007. Direktionen har den 12. september 2007 samlet udnyttet 40.000 stk. aktieoptioner.

Udnyttelse af warrants i 2007/08 Ledende medarbejdere i IC Companys har den 26. september 2007 på basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 112.059 stk. nye aktier a nominelt 10 DKK. Aktiekapitalen er således forhøjet med nominelt 1.120.590 DKK. De nye aktier er tegnet til kurs 173,50 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer eller andre. Provenuet til selskabet ved tegningen udgør 19.442.237 DKK.

4. Varebeholdninger

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: