Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008/09

Feb 23, 2009, 8:57

FONDSBØRSMEDDELELSE

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008/09

Nettoomsætningen er øget med 1% til 2.041 mio. DKK i regnskabsårets 1. halvår. Resultat af primær drift er imidlertid med baggrund i det nuværende vanskelige marked reduceret til 202 mio. DKK svarende til et fald på 33%. Ledelsen har derfor iværksat en række tiltag, der alle har til formål at øge koncernens indtjeningsevne.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2009 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli – 31. december 2008.

 • Omsætningen blev 2.041 mio. DKK (2.015 mio. DKK) svarende til en vækst på 1%. Same-store salget i koncernens egne butikker er gået tilbage med 4% i 1. halvår 2008/09. I 2. kvartal er tilbagegangen på 8%.
 • Bruttoresultatet blev 1.211 mio. DKK (1.229 mio. DKK) inklusive ekstraordinære lagernedskrivninger på 24 mio. DKK. Dette svarer til en bruttomargin på 59,3% (61,0%).
 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.009 mio. DKK (928 mio. DKK) svarende til en stigning på 9%. Justeret for engangseffekter på i alt 42 mio. DKK blev stigningen 4%. Dette svarer til en justeret omkostningsgrad på 47,4% (46,1%).
 • Resultat af primær drift er reduceret med 33% til 202 mio. DKK (301 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 9,9% (14,9%). Justeret for engangseffekter på i alt 66 mio. DKK er der opnået en EBIT-margin på 13,1%.
 • Ordreoptaget for alle fire kollektioner til levering i 2008/09 er afsluttet med en samlet vækst på 1%. Ordreoptaget for sommerkollektionen 2009 udviste en tilbagegang på 21%, og der forventes desuden en tilbagegang for efterårskollektionen 2009.
 • Som meddelt i september 2008 i forbindelse med årsregnskabet 2007/08 har ledelsen iværksat en række tiltag inden for områderne rationalisering af omkostningsstrukturen, justering af distributionsstrategien og optimering af værdikæden, alle med det formål at øge indtjeningsevnen. Denne indsats forventes at medføre en reduktion i omkostningsbasen på 200-250 mio. DKK i forhold til regnskabsåret 2007/08. En beklagelig konsekvens heraf er, at 140 medarbejdere afskediges – heraf 60 i Danmark. Herudover forventes 150 medarbejdere overført til nye distributører. Besparelserne forventes at have fuld effekt i regnskabsåret 2009/10.

Præcisering af forventninger til fremtiden

 • For helåret 2008/09 forventes fortsat en lidt lavere omsætning end i regnskabsåret 2007/08. For hele regnskabsåret forventes nu et resultat af primær drift på 110-160 mio. DKK efter samlede engangsomkostninger i størrelsesordenen 100-120 mio. DKK (tidligere: betydeligt lavere end regnskabsåret 2007/08).
 • Der forventes gennemført investeringer i størrelsesordenen 120-140 mio. DKK primært til salgsfremmende aktiviteter herunder indretning af butikker og showrooms.
 • Med gennemførsel af de omtalte tiltag vedrørende rationalisering, distributionsstrategi og værdikæde forventes koncernen ligeledes i 2009/10 at opnå en positiv indtjening, ligesom investeringerne i salgsfremmende aktiviteter forventes at fortsætte.

YDERLIGERE INFORMATION

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

HOVED- OG NØGLETAL

Disclaimer Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.

Indledning

Det seneste kvartal bød på meget ustabile markedsforhold for koncernens brands og markeder, hvilket har betydet en tilbagegang i omsætningen i 2. kvartal. Koncernens indtjeningsmargin blev derfor presset som følge af niveauet af faste omkostninger, lavere fuldpris gennemsalg samt øgede rabatter og lagernedskrivninger i forhold til det foregående år.

For at øge koncernens konkurrenceevne iværksatte ledelsen i august 2008 en række tiltag, der alle har til formål at øge indtjeningsevne og omsætning. Det drejer sig om:

 • Rationalisering af omkostningsstrukturen
 • Justering af distributionsstrategien
 • Optimering af værdikæden

Den efterfølgende markedsmæssige udvikling har aktualiseret og skærpet behovet for disse tiltag. Det er ledelsens opfattelse, at denne indsats vil styrke koncernen under de nuværende vanskelige markedsvilkår.

RATIONALISERINGER

I 1. kvartal 2008/09 blev der gennemført væsentlige rationaliseringer. For det første blev ledelsen i InWear og Matinique lagt sammen under en Brand Director. Det samme blev gennemført i Jackpot og Cottonfield. For det andet blev ansvarsfordelingen mellem brands og lande ændret, således at alt operativt salgsansvar placeres entydigt i salgslandene. Endelig er der løbende foretaget tilpasning af medarbejderstaben i blandt andet butikker og på centrallagre. Ændringerne har øget eksekveringskraften for nye tiltag, samtidig med at omkostningsbasen er reduceret.

Ledelsen har besluttet i 3. kvartal at gennemføre rationaliseringer inden for to overordnede områder:

 • Afvikling af tabsgivende aktiviteter
 • Strukturtilpasninger

Den samlede målsætning er at nedbringe basisomkostningerne med 200-250 mio. DKK i forhold til regnskabsåret 2007/08. Besparelserne forventes at have fuld effekt i regnskabsåret 2009/10. Åbning af nye butikker vil dog betyde, at virkningen på de samlede omkostninger vil blive mindre.

En beklagelig konsekvens af de nævnte tiltag er, at 140 medarbejdere planlægges afskediget – heraf 60 i Danmark. Herudover forventes 150 medarbejdere overført til nye distributører. Ses der bort fra åbning af nye butikker, er der endvidere siden 1. august 2008 nedlagt i alt 110 fuldtidsstillinger, primært i forbindelse med naturlig afgang samt ikke genbesatte stillinger.

Afvikling af tabsgivende aktiviteter De tabsgivende aktiviteter i Kina og Spanien afvikles i eget regi og forventes videreført af lokale distributører. Afviklingen vil senest være afsluttet i 1. halvår 2009/10. Derudover vil et beskedent antal egne tabsgivende butikker blive lukket.

Strukturtilpasninger Der gennemføres en række strukturtilpasninger i den fælles platform. Derudover foretages en generel tilpasning af koncernens omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau. Disse aktiviteter påbegyndes nu og forventes at have fuld effekt i regnskabsåret 2009/10. Nærmere meddelelse udsendes ved implementering.

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

Et meget væsentligt element i distributionsstrategien er at styrke samarbejdet med koncernens forhandlere. Samtidig med åbningen af et kontrolleret antal egne butikker skal antallet af franchiseejede konceptbutikker øges, og et udvidet samarbejde med den øvrige engroshandel etableres.

Flere konceptbutikker For det kommende finansår prioriteres ekspansion med egne butikker i Peak Performance og Jackpot. For Peak Performance bliver det primært i Skandinavien, og for Jackpot bliver det primært i Polen, Tjekkiet og Ungarn. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om åbning af 16 nye butikker inden for de kommende 15 måneder.

Til at drive franchiseekspansionen er der udviklet et nyt franchisekoncept, der markant ændrer IC Companys måde at ekspandere på. Det er målsætningen at tiltrække kapitalstærke partnere, som hver kan åbne flere butikker uden investeringstilskud fra IC Companys. For det kommende finansår forventes en franchiseekspansion med Peak Performance, Jackpot, Saint Tropez, By Malene Birger samt Companys butikker.

Kontrolleret engroshandel Det er målsætningen for koncernen at knytte forhandlerne tættere til sig i et samarbejde, som blandt andet omfatter indkøbet til forhandlernes butikker. Allerede for efterårskollektionen 2009 har koncernens brands udarbejdet ordreforslag til udvalgte kunder i hvert marked. Initiativet er blevet godt modtaget og forventes gradvist udvidet til hovedparten af koncernens kunder.

VÆRDIKÆDEOPTIMERING

Der arbejdes intensivt med tre områder.

Best practice i kollektionsudviklingen Dette involverer udvikling af kollektionerne til kontrolleret engroshandel og effektivisering af retailbutikkernes indkøbsprocedurer, herunder til egen retail. En helt central del er ordreforslag, der er styrende både for salg og indkøb.

Reduktion af styles Sortimenter der udbydes til salg i sæson (SSP) effektiviseres. Herved reduceres koncernens lagerbinding, samtidig med at koncernens leveringsevne forøges til gavn for forhandlerne.

Optimering af koncernens sourcing For at imødegå presset fra faldende salgsvalutaer og stigende indkøbsvalutaer arbejdes med koncentration af volumen. Projektets mål er at fastholde koncernens bruttomarginer på det hidtidige høje niveau.

Omsætningsudvikling

Omsætningen i 1. halvår blev 2.041 mio. DKK (2.015 mio. DKK) svarende til en vækst på 1%. Omsætningsvæksten er positivt påvirket af netto-butiksåbninger med 29 mio. DKK og negativt påvirket af valutakursomregning med 31 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for koncernens brands:

Koncernens brands har haft en beskeden fremgang i 1. halvår 2008/09 på i alt 1%. Dette dækker dog over meget store forskelle de enkelte brands imellem. Mens Tiger of Sweden og InWear har tabt terræn, præsterer Part Two, By Malene Birger, Saint Tropez, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection alle tocifrede vækstrater. Tiger of Sweden er især ramt på baggrund af den betydelige andel af jakkesæt og overtøj, herunder især salg i sæson til forhandlerne.

Omsætningen har i 2. kvartal udviklet sig negativt med en samlet tilbagegang på 6%. Skiftet fra vækst i 1. kvartal til tilbagegang i 2. kvartal indikerer, at den finansielle krises afledte effekter slår igennem fra midten af september til midten af december 2008. Fra midten af december har der været en mere positiv udvikling i egne butikker, hvilket til dels har været drevet af udsalgsaktiviteter.

Omsætningsudvikling for koncernens brands pr. marked:

Omsætningsudviklingen på landeniveau viser, at Finland, Tyskland, Schweiz, Østrig og Rusland går frem med tocifrede vækstrater i 1. halvår 2008/09. Det er i særdeleshed positivt, at Schweiz og Østrig viser solid fremgang med en omsætningsvækst på henholdsvis 34% og 22% i 2. kvartal 2008/09.

Spanien tegner sig med en tilbagegang på 35% for den svageste udvikling. Som nævnt i indledningen har ledelsen valgt at overdrage aktiviteterne i Spanien til en ekstern distributør.

Sverige har i 2. kvartal 2008/09 oplevet en tilbagegang på 26 mio. DKK. Dette skyldes i stor udstrækning en kraftigt svækket SEK, hvilket forklarer 68% af tilbagegangen. Resten skyldes et reelt fald i omsætningen, hvor primært Tiger of Sweden har oplevet en tilbagegang. Tilsvarende udvikling kan observeres for det norske marked, hvor omsætningen er faldet med 14 mio. DKK i 2. kvartal 2008/09. Her skyldes en svækket NOK 62% af tilbagegangen. Da valutarisikoen på SEK og NOK har været afdækket i 2. kvartal, er indtjeningstabet betydeligt mindre.

Ordreoptagelse Ordreoptaget for 4 af i alt 4 kollektioner i 2008/09 er afsluttet med en samlet vækst på 1% i forhold til 2007/08:

Peak Performance, Tiger of Sweden, Part Two, By Malene Birger og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater. Denne fremgang modsvares desværre af tilbagegang i InWear, Jackpot og Cottonfield.

Ordreoptaget af sommerkollektionen 2009 er afsluttet med en tilbagegang på 21%. Ordreoptaget for efterårskollektionen 2009, som startede primo januar, forventes ligeledes afsluttet med tilbagegang. Ordreoptaget afsluttes endeligt medio marts 2009.

Distributionskanaler

Engrosdrift Engrosomsætningen blev i første halvår 1.377 mio. DKK (1.368 mio. DKK) svarende til en vækst på 1%. Preorder-omsætningen er øget med 2%, og salget i sæson er faldet med 8%. Heri indgår franchise-omsætningen, der er faldet med 1%.

Indtjeningsbidraget er reduceret med 14% til 248 mio. DKK (287 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 18,0% (20,9%). Faldet i den relative indtjening skyldes primært rabatter og returneringer, hvilket har reduceret indtjeningsmarginen med 1,2%-point.

I løbet af 1. halvår 2008/09 har koncernen åbnet 5 nye franchisebutikker.

Retaildrift Retailomsætningen blev i første halvår 580 mio. DKK (576 mio. DKK) svarende til en vækst på 1%. Som følge af netto-butiksåbninger og udvidelser er omsætningen positivt påvirket med 29 mio. DKK. Udviklingen i same-store salget er i 2. kvartal 2008/09 realiseret med en tilbagegang på 8%. Tilbagegangen i same-store salget blev samlet 4% i 1. halvår.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er faldet med 82% til 14 mio. DKK (77 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 2,5% (13,4%). Forværringen skyldes primært lavere fuldpris gennemsalg og øgede rabatter, men også effekter af nyåbnede butikker.

I løbet af 1. halvår 2008/09 har koncernen åbnet 31 nye og lukket 17 butikker, hovedsageligt i Kina, hvilket har medført en samlet nettotilgang på i alt 1.200 kvadratmeter. Dermed driver koncernen retail på 37.600 kvadratmeter fordelt på 248 lokationer.

Outletdrift Outletomsætningen blev 84 mio. DKK (71 mio. DKK) svarende til en vækst på 18%. Outletdriftens indtjeningsbidrag er reduceret med 13 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 4,6% (24,3%). Det kraftige fald er også her udtryk for, at den økonomiske krise har nødvendiggjort øgede rabatter.

Resultatudvikling

Faldende bruttoresultat Bruttoresultat blev for halvåret 1.211 mio. DKK (1.229 mio. DKK) svarende til et fald på 1%.

Bruttomarginen blev 59,3% (61,0%). Tilbagegangen på 1,7%-point skyldes større rabatter samt øgede varelagernedskrivninger sammenlignet med sidste år. Af disse udgør engangsnedskrivninger på Cottonfield Female 5 mio. DKK. i 1. kvartal og 19 mio. DKK i 2. kvartal, som er foretaget som reaktion på de stigende lagre.

Øgede rabatter og returneringer samt varelagernedskrivningerne har mere end udlignet effekten af lavere indkøbsvaluta, der isoleret set har forbedret bruttomarginen med 1,9%-point i forhold til sidste år. Kanalforskydninger har ikke haft nogen effekt på bruttomarginen sammenlignet med sidste år.

For at sikre en sund vækst i bruttoresultatet fremover gennemføres en række aktiviteter i 2008/09, som beskrevet i indledningen.

Stigende kapacitetsomkostninger Omkostningerne blev 1.009 mio. DKK (928 mio. DKK), svarende til en stigning på 9%. Omkostningsprocenten er steget med 3,3%-point til 49,4% sammenlignet med året før. Uden engangseffekter på i alt 42 mio. DKK er omkostningsprocenten imidlertid øget med 1,3%-point til 47,4% sammenlignet med året før.

Engangseffekterne skyldes dels organisatoriske rationaliseringer gennemført i 1. kvartal (18 mio. DKK), dels hensættelser til tabsgivende lejemål, nedskrivning af inventar i blandt andet tabsgivende butikker samt nedskrivning af goodwill i 2. kvartal (19 mio. DKK). Derudover er der omkostningsført marketingmateriale på lager (5 mio. DKK) som følge af en ændret fortolkning af den internationale regnskabsstandard IAS 38.

Den underliggende omkostningsstigning i 1. halvår udgør således 39 mio. DKK, og den kan primært henføres til effekten af flere retailbutikker (32 mio. DKK). I 2. kvartal udgør den underliggende omkostningsstigning 8 mio. DKK. Effekten af flere retailbutikker udgør 13 mio. DKK og øgede tab og hensættelser til tab på tilgodehavender 8 mio. DKK. De i 2008 gennemførte rationaliseringer medfører derfor i sig selv besparelser i størrelsesordenen 13 mio. DKK i 2. kvartal.

Ledelsen forventer at nedbringe koncernens omkostninger væsentligt gennem 2. halvår.

Driftsresultat Resultat af primær drift er reduceret til 202 mio. DKK (301 mio. DKK) svarende til et fald på 33%. Justeret for de omtalte engangseffekter på i alt 66 mio. DKK bliver EBIT-marginen 13,1% (14,9%).

Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger er øget 6 mio. DKK til 19 mio. DKK (13 mio. DKK). Forøgelsen skyldes øgede renteomkostninger på sammenlagt 4 mio. DKK som følge af gennemsnitligt højere træk på koncernens kreditfaciliteter. Højere gennemsnitsrenter har øget de finansielle omkostninger med 2 mio. DKK.

I 2. kvartal var de finansielle nettoomkostninger 4 mio. DKK (8 mio DKK). Således har der været en positiv udvikling i finansielle nettoomkostninger hen over kvartalet. Udviklingen skyldes afvikling af terminskontrakter som følge af ikke realiseret salg, hvilket har medført en avance på 7 mio. DKK.

Skat Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 56 mio. DKK svarende til 31% af resultat før skat.

Nettoresultat Periodens nettoresultat er faldet med 39% til 127 mio. DKK (207 mio. DKK). Likviditet og balance

Balance Koncernens aktiver er faldet med 82 mio. DKK til 1.956 mio. DKK pr. 31. december 2008 (2.037 mio. DKK). Faldet skyldes hovedsageligt en reduktion i koncernens langfristede aktiver.

De langfristede aktiver er reduceret 68 mio. DKK sammenlignet med sidste år. Koncernens udskudte skatteaktiver er reduceret med 58 mio. DKK til 81 mio. DKK pr. 31. december 2008. Udviklingen skyldes anvendte aktiver i 2008/09 (27 mio. DKK) samt effekt af beregnet skat af urealiserede gevinster på terminskontrakter, der er indregnet direkte over egenkapitalen (37 mio. DKK). Materielle anlægsaktiver under opførelse er steget med 30 mio. DKK til 50 mio. DKK (20 mio. DKK). Dette skyldes hovedsageligt vækst i lageret for inventar til indretning af butikker, showrooms og Tiger of Swedens flytning til nyt hovedkontor.

De kortfristede aktiver er faldet med 14 mio. DKK til 1.185 mio. DKK (1.199 mio. DKK). Dette skal sammenholdes med, at de samlede lagernedskrivninger sammenlignet med sidste år er øget med 51 mio. DKK, og at nedskrivninger på debitorer er øget med 27 mio. DKK. Risikoen for yderligere tab på disse aktivposter vurderes derfor begrænset.

Herudover har der været en nedgang på likvide beholdninger på 120 mio. DKK til 77 mio. DKK. Modsat er andre tilgodehavender øget til 155 mio. DKK (33 mio. DKK), hvilket hovedsageligt afspejler, at markedsværdien af koncernens finansielle instrumenter til valutaafdækning er steget.

Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter er for 1. halvår faldet med 36 mio. DKK til 134 mio. DKK (170 mio. DKK). Udviklingen skyldes resultattilbagegang, der mere end opvejer den reducerede opbygning af arbejdskapital i forhold til 1. halvår 2007/08. Andre reguleringer indeholder valutareguleringer på balancen og stigningen på 26 mio. DKK skyldes de store valutakursudsving i 1. halvår 2008/09.

Bruttoinvesteringer i 1. halvår 2008/09 blev 81 mio. DKK (75 mio. DKK), hvoraf 66 mio. DKK er anvendt til indretning af butikker og showrooms.

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter blev positiv med 53 mio. DKK (95 mio. DKK), svarende til en tilbagegang på 42 mio. DKK sammenlignet med sidste år.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med 83 mio. DKK (negativ med 76 mio. DKK). Der er i perioden opkøbt egne aktier for 13 mio. DKK samt udbetalt udbytte på 70 mio. DKK, hvoraf 4 mio. DKK tilfaldt minoritetsinteresser.

Den samlede likviditetsvirkning for 1. halvår blev negativ med 31 mio. DKK (positiv med 19 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld Koncernens netto-rentebærende gæld blev 681 mio. DKK (538 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 42 mio. DKK i forhold til 30. juni 2008 og 143 mio. DKK i forhold til 31. december 2007. Forøgelsen skyldes fald i likvide beholdninger, hvilket hovedsageligt kan tilskrives faldende indtjening i form af pressede marginer.

Likviditetsforhold Koncernens kreditfaciliteter udgør i alt 1.226 mio. DKK i trækningsrettigheder og 168 mio. DKK i langfristet lån mod sikkerhed i koncernens hovedsæde. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne været udnyttet mere end 80% inklusive reservationer til valutasikringsinstrumenter, bankgarantier mv.

Ledelsen har iværksat et program til rationalisering af arbejdskapitalen. Dette projekt forløber planmæssigt, og det er forventningen, at pengebindingen i arbejdskapital reduceres med 150 mio. DKK inden for 12 – 18 måneder. Kombineret med rationaliseringen af omkostninger beskrevet ovenfor forventes likviditetstrækket derfor nedbragt. Samtidig planlægges investeringsomfanget opretholdt, således at fremtidig omsætningsvækst understøttes.

Dette kombineret med koncernens fremtidsudsigter medfører, at likviditetsgenereringen også fremover forventes at være stærk. På den baggrund har ledelsen vurderet, at der ikke er behov for at søge et længere commitment på koncernens kreditfaciliteter.

I den kommende tid vil der imidlertid blive fokuseret på at nedbringe trækket på koncernens faciliteter, og derfor er det besluttet indtil videre ikke at udlodde udbytte til aktionærerne, ligesom det tidligere er meddelt, at der indtil videre ikke gennemføres aktietilbagekøb.

Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 31. december 2008 er faldet med 122 mio. DKK til 559 mio. DKK. Soliditetsgraden pr. 31. december 2008 er 28,6% (33,4%).

Det blev på selskabets ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 besluttet at udlodde udbytte på i alt 66 mio. DKK, som efterfølgende er udbetalt.

Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 16.

Nærtstående parters køb af selskabets aktier Den 24. og 25. november 2008 erhvervede selskabet Friheden Invest A/S, der ejes af formanden for bestyrelsen, henholdsvis 106.236 og 50.000 stk. aktier til en samlet kursværdi på 9.374.160 DKK. Handlen fandt sted på OMX – Nordic Exchange.

Nedsættelse af aktiekapital På IC Companys’ ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 9.768.250 svarende til det antal aktier på 976.825 stk., der blev tilbagekøbt i henhold til aktietilbagekøbsprogrammer gennemført i perioden 3. januar 2008 til 27. juli 2008.

Efter udløb af 3 måneders fristen for offentliggørelse gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kapitalnedsættelsen registreret den 26. januar 2009. Et til nedsættelsen svarende antal aktier, 976.825 stk., er samtidig annulleret.

Efter gennemførelsen af nedsættelsen udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 169.428.070 fordelt på 16.942.807 aktier a nominelt DKK 10.

Salg af 49% af selskabet Designers Remix Collection A/S IC Companys har indgået aftale om salg af 49% af aktierne i selskabet Designers Remix Collection A/S til selskabets daglige ledelse, kreativ direktør Charlotte Eskildsen og hendes mand adm. direktør Niels Eskildsen.

Salget sker for at understøtte den fremtidige strategi for brandet og sikrer det langsigtede samarbejde med Charlotte og Niels Eskildsen. Resultatforventningerne til indeværende regnskabsår påvirkes ikke.

Det en forudsætning for overdragelsen, at skattemyndighederne godkender prisfastsættelsen.

PRÆCISERING AF FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

Forventningerne til 2008/09 er påvirket af usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Europa og implementering af den omtalte forretningsudvikling og omkostningstilpasning.

For helåret 2008/09 forventes fortsat en lidt lavere omsætning end i regnskabsåret 2007/08. For hele regnskabsåret forventes nu et resultat af primær drift på 110-160 mio. DKK efter samlede engangsomkostninger i størrelsesordenen 100-120 mio. DKK (tidligere: betydeligt lavere end regnskabsåret 2007/08).

Der forventes gennemført investeringer i størrelsesordenen 120-140 mio. DKK primært til salgsfremmende aktiviteter herunder indretning af butikker og showrooms.

Med gennemførsel af de omtalte tiltag vedrørende rationalisering, distributionsstrategi og værdikæde forventes koncernen ligeledes i 2009/10 at opnå en positiv indtjening, ligesom investeringerne i salgsfremmende aktiviteter forventes at fortsætte.

Det er således ledelsens opfattelse, at den beskrevne indsats vil styrke koncernen under de nuværende vanskelige markedsvilkår.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Niels Mikkelsen, adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli – 31. december 2008.

Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34″Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli – 31. december 2008.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

København, den 22. februar 2009

Direktion:

NIELS MIKKELSEN
Adm. Direktør

CHRIS BIGLER
Økonomidirektør

ANDERS CLEEMANN
Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN
Formand

HENRIK HEIDEBY
Næstformand

OLE WENGEL
Næstformand

PER BANK
ANDERS COLDING FRIIS

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

EGENKAPITALENS UDVIKLING

KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 “Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2007/08 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2007/08 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget enkelte reklassifikationer i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelsen, balance og egenkapital i sammenligningsåret.

2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningsområde er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retail- og outlet driften. Koncernens engroshøjsæsonkvartaler er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling.

3. Aktiebaseret vederlæggelse

Tildeling af aktieoptioner i 2008/09 Aktieoptionsordningen til den nuværende direktion omfattede pr. 30. juni 2008 142.302 stk. udestående aktieoptioner.

I året har bestyrelsen tildelt Anders Cleemann 30.000 stk. aktieoptioner efter indtræden i koncernens direktion. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under forudsætning om en udnyttelseskurs på 163 DKK med tillæg på 5% p.a., en volatilitet på 25% p.a., en forventet udbytteprocent på 2,8% og en risikofri rente på 4,40% p.a. udgør markedsværdien af optionsprogrammet 0,3 mio. DKK.

Bestyrelsen har ligeledes tildelt Peter Fabrin 30.000 stk. aktieoptioner. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under forudsætning om en udnyttelseskurs på 113 DKK med tillæg på 5% p.a, en volatilitet på 35% p.a., en forventet udbytteprocent på 4,1% og en risikofri rente på 4,0% p.a. udgør markedsværdien af optionsprogrammet 0,3 mio. DKK.

Aktieoptionsordningen til den tidligere direktion omfattede pr. 30. juni 2008 60.000 stk. udestående aktieoptioner. 40.000 stk. er i 2008/09 bortfaldet, idet ikke udnyttede aktieoptioner for et år ikke kan overføres til senere år. 4. Varebeholdninger

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

 6. Omstruktureringsomkostninger

Resultatet for 1. halvår er påvirket af omstruktureringsomkostninger afholdt i 1. kvartal i forbindelse med integrationen under fælles ledelse af Cottonfield og Jackpot, InWear og Matinique samt nedlukningen af Cottonfield Female.