IC Companys A/S påbegynder aktietilbagekøbsprogram

May 24, 2007, 13:43

IC Companys A/S’ bestyrelse har besluttet at iværksætte det næste og sidste program af det ved årsregnskabet annoncerede  aktietilbagekøb for 2006/07. Det samlede tilbagekøb forventes i perioden indtil 30. juni 2007 at udgøre i niveauet 200 mio. DKK.

Tilbagekøbet sker inden for rammerne af den bemyndigelse, bestyrelsen fik på  selskabets generalforsamling den 25.  oktober 2006 til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen.

Tilbagekøbsprogram beløber sig til 50  mio. DKK og forventes gennemført fra 24. maj 2007 til 30. juni 2007.

Programmet bliver iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, som sikrer, at selskabet er beskyttet mod overtrædelse af  insiderlovgivningen i forbindelse med tilbagekøbet. De nærmere vilkår for tilbagekøbet fremgår af nedenstående.

IC Companys A/S har indgået aftale med Danske Markets, division af Danske Bank A/S, som lead manager for Programmet. Danske Markets vil i henhold til separat aftale med selskabet købe aktier på vegne af IC Companys A/S. Danske Markets vil i henhold til nævnte aftale træffe sine beslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra IC Companys A/S med hensyn til købstidspunkt og i øvrigt inden  for de i denne meddelelse nævnte rammer.

Formålet med Programmet er at nedsætte IC Companys’ aktiekapital, hvorfor bestyrelsen senest på selskabets næste ordinære generalforsamling vil fremsætte forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med det nominelle beløb, som mindst modsvarer den under Programmet nominelt tilbagekøbte aktiekapital.

IC Companys har ret til at stoppe tilbagekøbet i Programmets  løbetid som følge af væsentlige ændringer i selskabets økonomiske situation i negativ retning eller væsentlige ændringer i markedet. Såfremt sådan beslutning træffes,  foretager IC Companys offentliggørelse heraf.

Herefter er Danske Markets ikke længere berettiget til at købe aktier på IC Companys  vegne i henhold til Programmet, som  følger af, at Programmet stopper. Programmet vil endvidere blive gennemført inden for rammerne af:

  • Der vil højst blive tilbagekøbt IC Companys aktier for en samlet kursværdi på 50 mio. DKK.
  • Det maksimale antal aktier, der må købes under Programmet, er 1.143.837 stk. aktier, svarende til 10% af aktiekapitalen i IC Companys fratrukket selskabets egenbeholdning pr. dags dato.
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt 11.193 stk. aktier svarende til 25% af den gennemsnitligt omsatte daglige aktiemængde af selskabets aktier på Københavns Fondsbørs A/S i april måned 2007.
  • Der vil ved gennemførelse af handler i henhold til Programmet ikke ske køb af aktier til en højere kurs end den højeste af: i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste, foreliggende uafhængige tilbud (højeste bud på købersiden) på Københavns Fondsbørs A/S.
  • Der vil senest hver syvende børsdag af selskabet blive offentliggjort en meddelelse om de transaktioner, der er foretaget i henhold til Programmet.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017