Ordinær generalforsamling

Oct 21, 2009, 16:54

IC Companys A/S – Ordinær Generalforsamling

 

På den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2009 blev årsrapporten for regnskabsåret 2008/09 godkendt.

 

Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:

 

  • Det blev besluttet, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2008/09.
  • Til bestyrelsen genvalgtes Niels Martinsen, Henrik Heideby,Ole Wengel, Anders Colding Friis og Per Bank.
  • Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til for selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktier til den til enhver tid gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber indtil næste års ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital. Bemyndigelsen tilføjes som en ny § 6A i vedtægterne med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal svare til markedskursen såfremt kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

 

Bemyndigelsen til bestyrelsen er gældende indtil den 20. oktober 2014. Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

 

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt.

 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelse.”

 

 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blevNiels Martinsengenvalgt som formand og Henrik Heideby ogOle Wengelsom næstformænd.

 

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på selskabets hjemmeside.

 

IC Companys A/S

 

Niels Martinsen

Bestyrelsesformand

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

                     

Chris Bigler                                                                                                                            Thomas Rohold

Chief Financial Officer                                                                                                         Investor Relations Manager

+45 3266 7017                                                                                                                                               +45 3266 7093