I 1. halvår realiseredes stigende bruttomargin og forbedret resultat af primær drift. Ledelsen har vedtaget ændringer i brandportefølje, organisationsstruktur og koncernledelsens ansvarsområder.

Feb 05, 2013, 11:23

Koncernen realiserede i 1. halvår 2012/13 en nettoomsætning på 2.036 mio. DKK, hvilket som forventet var 3% mindre end sidste år. Koncernens bruttomargin blev forbedret med 1,4%-point. Resultat af primær drift blev 160 mio. DKK, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Samlet set blev halvåret realiseret i overensstemmelse med forventningerne. Nye strategiske tiltag til understøttelse af omsætningsvækst og forbedret indtjening igangsættes.

 

  • Premium-segmentet øgede omsætningen med 1% til 1.136 mio. DKK (1.121 mio. DKK). Tiger of Sweden øgede omsætningen og Peak Performance gik som ventet tilbage. Indtjeningen i segmentet udgjorde 143 mio. DKK (147 mio. DKK), og overskudsgraden blev 12,6% (13,1%).
  • Mid Market-segmentet gik tilbage med 15% til en omsætning på 668 mio. DKK (783 mio. DKK), drevet af konsolideringen af omsætningen på kernemarkederne. Resultat af primær drift blev et underskud på 3 mio. DKK (underskud på 3 mio. DKK). Jackpot og Cottonfield er tabsgivende, men de øvrige Mid Market-brands giver overskud.
  • Fast Fashion-segmentet øgede omsætningen med 15% til 231 mio. DKK (201 mio. DKK) og forbedrede samtidig resultat af primær drift med 19 mio. DKK til 22 mio. DKK, og overskudsgraden udgjorde 9,1% (1,1%).
  • Kapacitetsomkostningerne blev for halvåret reduceret med 26 mio. DKK. De løbende driftsomkostninger blev reduceret med 42 mio. DKK.
  • Resultat af primær drift blev 160 mio. DKK (146 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 7,9% (6,9%). 
  • Ordreoptaget for forårskollektionen er nu også afsluttet tilfredsstillende for Fast Fashion-segmentet og viser en fremgang på 1% eller 7 mio. DKK mod forventet uændret. Den mindre sommerkollektion forventes samlet set at gå tilbage med 10%. Totalt for halvåret steg Premium-segmentet med 2%, Mid Market-segmentet gik tilbage med 13%, og Fast Fashion-segmentet forventes at stige med 11%.
  • Brandporteføljen ændres fra 11 brands til 3 klart definerede forretningssegmenter. Omorganiseringen forventes at reducere koncernens kompleksitet betydeligt. Ledelsens ansvarsområder ændres for at reflektere den nye organisation.
  • Det er besluttet at frasælge Jackpot og Cottonfield. De to brands har i de seneste år ikke formået at skabe tilfredsstillende resultater, og der har været betydelige tab.
  • Selskabet øger transparens i rapportering til markedet. Den nye rapportering vil give en øget transparens, hvad angår de enkelte segmenters performance.

 

Forventninger til 2012/13 præciseres 

Ledelsen forventer vanskelige markedsforhold i 2012/13, hvilket især rammer Mid Market-segmentet. Presset på koncernens bruttomargin forventes dog at aftage i 2012/13. De igangværende omkostningsreduktioner fortsættes.

De strategiske tiltag kan få konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet for 2012/13 i form af engangsindtægter og -omkostninger. Effekterne kan imidlertid ikke kvantificeres på nuværende tidspunkt.

Når der ses bort fra de mulige effekter af de nævnte strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2012/13 realiserer en omsætning på 3.700–3.750 mio. DKK (tidligere: lavere omsætning end 2011/12) og et resultat af primær drift på 140–170 mio. DKK (tidligere: på niveau eller bedre end 2011/12).

Investeringsniveauet forventes uændret i forhold til 2011/12. Investeringerne anvendes primært til udvidelse af distributionen i Premium-segmentet.

 

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:

“Med etableringen af 3 forretningssegmenter og salget af Jackpot og Cottonfield fortsætter vi med at forenkle koncernen med det mål at øge koncernens vækst og indtjeningsevne.”

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen                    Chris Bigler

Chief Executive Officer       Chief Financial Officer