Forløb generalforsamling 2008

Oct 22, 2008, 17:09

FONDSBØRSMEDDELELSE
22. oktober 2008

IC Companys A/S – Ordinær Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 blev årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 godkendt.

Generalforsamlingen vedtog i øvrigt følgende:

  • Det blev besluttet at udbetale udbytte med DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie, i alt DKK 66 mio. Den resterende del af årets resultat, DKK 158 mio., overføres til næste år.
  • Til bestyrelsen genvalgtes Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Anders Colding Friis og Per Bank.
  • Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til for selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital til den til enhver tid gældende officielle børskurs +/- 10%. Bemyndigelsen løber indtil næste års ordinære generalforsamling.
  • Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 9.768.250 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 3. januar til 27. juli 2008, blev vedtaget.

Beslutningen vil snarest blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse i Styrelsens elektroniske informationssystem. Såfremt der ikke inden for 3 måneder efter offentliggørelsen fremkommer krav, der vil være til hinder for kapitalnedsættelsen, påregnes kapitalnedsættelsen gennemført efter udløbet af 3 måneders fristen. Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen andrage DKK 169.428.070.

  • Bestyrelsens forslag om, at vedtægternes §24 ændres således, at bestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af én til fire direktører til at varetage den daglige ledelse, blev vedtaget. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Niels Martinsen genvalgt som formand og Henrik Heideby og Ole Wengel som næstformænd.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil kunne læses på selskabets hjemmeside.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

YDERLIGERE INFORMATION

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Chief Financial Officer
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com