Forløb af ordinær generalforsamling i IC Companys A/S den 26. september 2011

Sep 26, 2011, 17:09

IC Companys A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

  • Årsrapporten for perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 4,50 pr. udbytteberettiget aktie.
  • Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Per Bank, Anders Colding Friis og Annette Brøndholt Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
  • Den foreslåede forhøjelse af Bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 2.885.000, hvoraf DKK 375.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget og DKK 185.000 udgør særskilt vederlag til Vederlagsudvalget. Det foreslåede vederlag er hermed øget med DKK 738.000 i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2010/11.
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Martinsen som formand og Henrik Heideby og Ole Wengel som næstformænd.

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093