DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2018 TIL 30. SEPTEMBER 2018

Nov 06, 2018, 8:00

 

Nettoomsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter blev 379 mio. DKK (464 mio. DKK) i regnskabsårets første kvartal svarende til en reduktion på 18,3% (15,8% i lokal valuta). Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (69 mio. DKK) før engangsomkostninger i relation til transformationen af IC Group, og EBIT-marginen blev 3,7% mod 14,9% sidste år. Inklusive de omtalte engangsomkostninger blev resultat af primær drift 8 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 2,1%.

I Tiger of Sweden eksekverer brandet i overensstemmelse med den nuværende strategiplan, hvilket bl.a. afspejles i vækst i kommende kollektioner samt en styrket visuel identitet over for forbrugeren. I By Malene Birger arbejdes der målrettet på at tage brandet i en mere international retning, mens Saint Tropez’ performance i fysisk retail er udfordret af et svært retailklima, og en fokusering af butiksporteføljen pågår.

Forventningerne for regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed fastholdes på trods af svag performance i fysisk retail i alle koncernens brands i regnskabsårets første kvartal, hvor vejrlig har bidraget negativt.

Resultatudvikling for fortsættende aktiviteter for 1. kvartal

  • Koncernens nettoomsætning blev 379 mio. DKK (464 mio. DKK) svarende til en reduktion på 18,3% (-15,8% i lokal valuta). Udviklingen var drevet i lige stor grad af engros- som retailkanalen – særligt de fysiske butikker. Der er ikke sket ændringer i antallet af butikker i regnskabsårets 1. kvartal.


  • Bruttoresultatet blev 205 mio. DKK (287 mio. DKK), og bruttomarginen faldt med 7,8%-point til 54,1%. En del af tilbagegangen i bruttomarginen kan tilskrives de gennemførte strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18. Korrigeres der for de gennemførte strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18, ville bruttomarginen have været ca. 59,1%. Den resterende nedgang i bruttomarginen skyldes højere rabatter og varelagernedskrivninger i forhold til 1. kvartal sidste år.


  • Kapacitetsomkostningerne faldt med 21 mio. DKK til 197 mio. DKK. Faldet kan delvist tilskrives, at ca. 10 mio. DKK i fee-indtægter for logistikserviceydelser til Peak Performance i 1. kvartal 2018/19 er medtaget under ‘Andre driftsindtægter’, mens de i samme periode sidste år var medtaget i bruttoresultatet. Det resterende fald kan tilskrives lavere distributionsrelaterede omkostninger samt besparelser i Saint Tropez. Som følge af omsætningsreduktionen steg omkostningsprocenten dog til 52,0% mod 47,0% året før.


  • Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (69 mio. DKK) før engangsomkostninger i relation til transformationen af IC Group, og EBIT-marginen blev 3,7% mod 14,9% sidste år. Inklusive de omtalte engangsomkostninger blev resultat af primær drift 8 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 2,1%.


  • Arbejdskapitalen pr. 30. september 2018 udgjorde 246 mio. DKK svarende til et fald på 319 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år, primært drevet af frasalget af Peak Performance. Arbejdskapitalen udgjorde 17,0% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 20,9% på samme tid sidste år.


Uændrede forventninger til regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed

Forventningerne for regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed fastholdes på trods af svag performance i fysisk retail i alle koncernens brands i regnskabsårets første kvartal, hvor vejrlig har bidraget negativt. Forventningerne beror bl.a. på den indsigt, som vi har på nuværende tidspunkt i pre-order salget for resten af regnskabsåret samt de initiativer, der er planlagt og igangsat med henblik på at forbedre omsætningsudviklingen.

For regnskabsåret 2018/19 forventes samlet set en flad omsætningsudvikling for koncernens brands, målt i lokal valuta. EBIT-marginen forventes at blive realiseret i niveauet 0-1% før de nedenfor nævnte engangsomkostninger.

For Tiger of Sweden forventes vækst i omsætningen og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Fremgangen vil hovedsageligt være drevet af international vækst i engrosomsætningen samt e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medarbejderomkostninger samt marketing.

For By Malene Birger forventes ligeledes omsætningsvækst og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Væksten vil hovedsageligt være drevet af vækst i engrosomsætningen (tidligere: “pre-order omsætning”) og e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medarbejderomkostninger.

I Saint Tropez forventes en fortsat tilbagegang i omsætningen, mens den nominelle indtjening forventes at blive forbedret. Tilbagegangen i omsætningen vil være drevet af både engroskanalen samt retailkanalen, hvor en række butikker er blevet og vil blive lukket. Indtjeningen vil være positivt påvirket af omkostningsreduktioner implementeret løbende igennem regnskabsåret 2017/18.

Endelig forventes en tilbagegang i både omsætning og nominel indtjening i Designers Remix. Tilbagegangen vil hovedsageligt være drevet af en lavere engrosomsætning.

Resultatet for centrale funktioner mv. vil blive negativt, idet det vil være påvirket af ændrede allokeringsprincipper for omkostningerne i koncernens centrale funktioner, samt udækkede hovedkontorsomkostninger efter salget af Peak Performance. De to udgør tilsammen ca. 30 mio. DKK.

Engangsomkostninger i relation til transformation af koncernens struktur forventes fortsat at blive sammenlagt ca. 55 mio. DKK, hvoraf ca. 35 mio. DKK forventes i regnskabsåret 2018/19 og ca. 20 mio. DKK i regnskabsåret 2019/20. Fra regnskabsåret 2020/21 forventes en årlig besparelse på ca. 25 mio. DKK. De præcise beløb samt fordelingen imellem de enkelte regnskabsår vil afhænge af implementeringen af transformationen.

Investeringer forventes på ca. 4% af årlig omsætning primært drevet af Tiger of Sweden.

København, den 6. november 2018


IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen                                        

CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32