Delårsrapport for perioden 1. juli 2017 til 31. marts 2018

May 03, 2018, 7:59

 

Nettoomsætningen for koncernen i årets første 9 måneder blev 2.170 mio. DKK (2.256 mio. DKK) svarende til en reduktion på 3,8% (2,5% i lokal valuta). Resultat af primær drift blev 256 mio. DKK (228 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 11,8% mod 10,1% sidste år.

Forventningerne for regnskabsåret 2017/18 for koncernen er uændrede i forhold til de opjusterede indtjeningsforventninger som offentliggjort den 24. april 2018.

 

Resultatudvikling for fortsættende aktiviteter for 3. kvartal

 

Pr. segment for 3. kvartal

 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 14,6% (11,9% i lokal valuta) til 217 mio. DKK (254 mio. DKK). Omsætningen faldt især i engroskanalen, men også i retailkanalen. Resultat af primær drift blev 18 mio. DKK (33 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til 8,3% (13,0%) som følge af en højere omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 84 mio. DKK (93 mio. DKK) svarende til en reduktion på 9,7% (7,8% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen, mens omsætningen steg i retailkanalen drevet af e-commerce. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (6 mio. DKK), mens EBIT-marginen blev 4,8% (6,5%) som følge af en lavere bruttomargin og en forværret omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 15,2% (14,6% i lokal valuta) til 78 mio. DKK (92 mio. DKK), en udvikling som især var drevet af Saint Tropez. Resultat af primær drift blev -9 mio. DKK (-2 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til -11,5% (-2,2%).

 

Koncernen for 3. kvartal

 • Koncernens nettoomsætning blev 379 mio. DKK (440 mio. DKK) svarende til en reduktion på 13,9% (11,9% i lokal valuta). Udviklingen var drevet af engroskanalen såvel som de fysiske butikker. I 3. kvartal blev mængden af butikker reduceret med 3.
 • Bruttoresultatet blev 228 mio. DKK (266 mio. DKK), og bruttomarginen faldt med 0,3%-point til 60,2%. Faldet kan tilskrives lavere marginer på solgte produkter.
 • Kapacitetsomkostningerne faldt med 43 mio. DKK til 209 mio. DKK sammenlignet med året før. Faldet kan blandt andet tilskrives effekten af de gennemførte strukturændringer i 3. kvartal 2016/17. Omkostningsprocenten blev 55,1% (57,3%). Korrigeret for engangsomkostninger sidste år faldt kapacitetsomkostningerne med 19 mio. DKK, mens omkostningsprocenten blev forværret med 3,3%-point.
 •   Resultat af primær drift blev 19 mio. DKK (14 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 5,0% mod 3,2% i samme periode sidste år. Korrigeret for ovennævnte engangsomkostninger, blev EBIT-marginen forværret med 3,6%-point.

 

 Resultatudvikling for ophørende aktiviteter for 3. kvartal

 • Nettoomsætningen i Peak Performance i 3. kvartal 2017/18 blev 308 mio. DKK (299 mio. DKK) svarende til en vækst på 3,0% (6,1% i lokal valuta). Omsætningsudviklingen var drevet af retailkanalen som følge af stærk vækst i e-commerce. Resultat af primær drift blev 30 mio. DKK (34 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 9,7% (11,4%). Udviklingen kan primært tilskrives et højere omkostningsniveau.

 

Resultatudvikling for fortsættende aktiviteter for de første 9 måneder

 

Pr. segment for de første 9 måneder

 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 11,9% (10,6% i lokal valuta) til 672 mio. DKK (763 mio. DKK). Udviklingen var primært drevet af engroskanalen. Resultat af primær drift blev 62 mio. DKK (94 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til 9,2% (12,3%) primært som følge af en højere omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 258 mio. DKK (269 mio. DKK) svarende til en reduktion på 4,1% (3,0% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen som følge af lavere ordreoptag og suppleringssalg, mens e-commerce bidrog til vækst i retailkanalen. Resultat af primær drift blev 17 mio. DKK (10 mio. DKK), og EBIT-marginen blev forbedret til 6,6% (3,7%) som følge af en højere bruttomargin og en lavere omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 11,4% (11,0% i lokal valuta) til 272 mio. DKK (307 mio. DKK). Udviklingen var især drevet af Saint Tropez i engros- såvel som retailkanalen. Resultat af primær drift blev -8 mio. DKK (15 mio. DKK), og EBIT-marginen blev -2,9% (4,9%).

 

Koncernen for de første 9 måneder

 • Koncernens nettoomsætning blev 1.203 mio. DKK (1.342 mio. DKK) svarende til en reduktion på 10,4% (9,2% i lokal valuta). Reduktionen var hovedsageligt drevet af engroskanalen, men faldt også i retailkanalen drevet af lavere omsætning i de fysiske butikker. I årets første 9 måneder blev mængden af butikker reduceret med 12.
 • Bruttoresultatet blev 733 mio. DKK (806 mio. DKK), mens bruttomarginen steg med 0,8%-point til 60,9%. Stigningen kan primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter i første halvdel af regnskabsåret.
 • Kapacitetsomkostningerne faldt med 82 mio. DKK til 640 mio. DKK sammenlignet med året før. Faldet kan hovedsageligt tilskrives effekten af de gennemførte strukturændringer i 3. kvartal 2016/17. Omkostningsprocenten faldt til 53,2% (53,8%). Korrigeret for engangsomkostninger i relation til strukturændringer i koncernens centrale funktioner samt ledelsesændringer i Tiger of Sweden sidste år faldt kapacitetsomkostningerne med 58 mio. DKK, mens omkostningsprocenten blev forværret med 1,2%-point.
 • Resultat af primær drift blev 93 mio. DKK (84 mio. DKK), og EBIT-marginen var 7,7% mod 6,3% i samme periode sidste år.

 

 Resultatudvikling for ophørende aktiviteter for de første 9 måneder

 • Nettoomsætningen i Peak Performance i årets første 9 måneder var 967 mio. DKK (914 mio. DKK) svarende til en vækst på 5,8% (7,4% i lokal valuta). Omsætningsudviklingen var drevet af engroskanalen såvel som retailkanalen. Resultat af primær drift blev 163 mio. DKK (144 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 16,9% (15,8%). Marginforbedringen kan tilskrives en forbedret bruttomargin, mens omkostningsprocenten steg.

 

Uændrede forventninger til regnskabsåret 2017/18 for koncernen som helhed

Forventningerne til resultatudviklingen for koncernens som helhed er uændret i forhold til selskabsmeddelelse nr. 5/2018, som blev udsendt d. 24. april 2018.

Således forventes fortsat en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/17 målt i lokal valuta, mens der forventes en EBIT-margin på cirka 6%.

Forventningerne til koncernens forretningsområder er uændrede. For Peak Performance forventes således fortsat en moderat vækst i omsætningen og en betydelig indtjeningsforbedring sammenlignet med 2016/17. For Tiger of Sweden forventes omsætningen at gå tilbage, og indtjeningen betydeligt reduceret sammenlignet med året før. For By Malene Birger forventes en moderat omsætningsreduktion men en væsentlig bedring i indtjeningen. For koncernens Øvrige brands forventer vi, at udviklingen i de fysiske butikker hos Saint Tropez vil medføre en betydelig omsætnings- og indtjeningstilbagegang og føre til et underskud i 2017/18.

Investeringer forventes at udgøre 2-3% af den samlede årlige omsætning.

 

Salg af Peak Performance

Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 6/2018 d. 30. april 2018 er der indgået en aftale om salg af Peak Performance til Amer Sports Corporation. Transaktionen forventes endelig gennemført pr. 30. juni 2018 og er betinget af sædvanlige transaktionsvilkår samt godkendelse fra relevante myndigheder. Salget sker til en kontantpris på 1.9 mia. DKK på gældsfri basis.

Nettoprovenuet i forbindelse med frasalget forventes at udgøre 1,7-1,8 mia. DKK (svarende til DKK 100-105 pr. aktie) med forbehold for endelig opgørelse af bl.a. transaktionsomkostninger, arbejdskapital og visse gældsrelaterede poster. Nettoprovenuet forventes udloddet til aktionærerne som ekstraordinært udbytte efter endelig afslutning af salget.

I en periode på 6-12 måneder efter endelig gennemførelse af salget, vil IC Group fortsætte med at levere serviceydelser til Peak Performance på omkostningsdækket basis.

 

Frasalgets betydning for den fremtidige strategi

IC Group vil fortsat drive og investere i koncernens øvrige brands med henblik på at maksimere deres fremtidige værdi.

IC Group vil løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands, og IC Group vil handle i overensstemmelse hermed, når tiden og vilkårene er gunstige både for IC Groups aktionærer og for de enkelte brands.

 

København, den 3. maj 2018

IC Group A/S

 

 

Alexander Martensen-Larsen                                        

CEO

 

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede torsdag den 3. maj 2018 kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på icgroup.net under Investors/financials/reports/: https://edge.media-server.com/m6/p/hf7897j6

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3515 8121 (Danmark)

+1 646 828 8156 (USA)

+44 (0) 330 336 9411 (UK)

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32