DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

Nov 15, 2016, 7:58

 

Koncernens nettoomsætning i 1. kvartal 2016/17 var 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9%, eller 1,8% i lokal valuta. I 1. kvartal 2016/17 oplevede vi lav trafik i de fysiske butikker på tværs af alle koncernens brands, og som en konsekvens heraf faldt same-store omsætningen med 6,6%. Bruttomarginen blev 56,1% mod 56,5% i samme periode sidste år. Omkostningerne steg med 28 mio. DKK, hvoraf hovedparten kan tilskrives salgsrelaterede omkostninger. Resultat af primær drift for koncernen blev 135 mio. DKK (163 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 15,9% mod 19,3% sidste år.

Det er fortsat vores forventning at realisere en vækst i omsætningen på mindst 6% målt i lokal valuta. Der forventes imidlertid en EBIT-margin på 8-9% (tidligere ca. 9%) som følge af risikoen for et vanskeligt retailmiljø i den resterende del af regnskabsåret.

 

Pr. segment:

  • Nettoomsætningen i Peak Performance var i 1. kvartal 2016/17 348 mio. DKK (343 mio. DKK) svarende til en vækst på 1,5% (2,2% i lokal valuta). Væksten var drevet af fortsat vækst i e-commerce samt effekten af nye butikker åbnet i 2015/16. Omsætningen var negativt påvirket af timingeffekter på ca. 15 mio. DKK. Resultat af primær drift blev 62 mio. DKK (78 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 17,8% (22,7%). Det lavere resultat skyldes hovedsageligt øgede salgsrelaterede omkostninger, herunder omkostninger til nye butikker. Resultat af primær drift var i 1. kvartal 2015/16 positivt påvirket af timingeffekter på 8 mio. DKK.

 

  • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden var 289 mio. DKK (277 mio. DKK) og steg således med 4,3% (5,5% i lokal valuta). I engroskanalen var væksten drevet af en positiv effekt på ca. 18 mio. DKK fra forskydningen af leveringstidspunktet for en mængde varer fra 4. kvartal 2015/16 til 1. kvartal 2016/17. I retailkanalen var væksten drevet af både nye butikker såvel som en fortsat vækst i e-commerce. Resultat af primær drift blev 55 mio. DKK (53 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 19,0% (19,1%).

 

  • Nettoomsætningen i By Malene Birger faldt med 4,8% (-3,4% i lokal valuta) til 99 mio. DKK (104 mio. DKK) i 1. kvartal 2016/17. Faldet var primært drevet af retailkanalen, hvor en lav trafik i egne butikker sås kvartalet igennem. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (13 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 4,0% (12,5%). Resultatet kan tilskrives en lavere bruttomargin som følge af større rabatter samt engangsomkostninger på 4 mio. DKK i forbindelse med en omfattende brand- og positioneringsanalyse.

 

  • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands steg med 1,8% (2,0% i lokal valuta) i 1. kvartal til 115 mio. DKK (113 mio. DKK). Resultat af primær drift steg med 3 mio. DKK til 13 mio. DKK som følge af bedre bruttomargin i begge brands. EBIT-marginen blev 11,3% (8,8%).

 

Koncernen:

  • Koncernens nettoomsætning blev 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9% (1,8% i lokal valuta). Nye butikker åbnet i 2015/16 samt en fortsat vækst i koncernens e-commerce bidrog til omsætningsvæksten.

 

  •  Bruttoresultatet blev 477 mio. DKK (477 mio. DKK), og bruttomarginen blev 56,1% (56,6%). Hvis der korrigeres for positive engangseffekter i 1. kvartal 2015/16, så var bruttomarginen på samme niveau som sidste år.

 

  • Kapacitetsomkostningerne steg med 28 mio. DKK til 342 mio. DKK sammenlignet med 1. kvartal 2015/16. Når der korrigeres for timingeffekter og engangsomkostninger i 1. kvartal 2016/17 såvel som 2015/16, steg omkostningerne med 20 mio. DKK, hvoraf hovedparten udgøres af salgsrelaterede omkostninger – primært til nye butikker åbnet i 2015/16.

 

  • Resultat af primær drift blev 135 mio. DKK (163 mio. DKK), og EBIT-marginen var 15,9% mod 19,3% i samme periode sidste år.

 

  •  Arbejdskapitalen udgjorde 679 mio. DKK svarende til en stigning på 99 mio. DKK i forhold til sidste år. Stigningen var primært drevet af en forøgelse af varelageret. Arbejdskapitalen udgjorde 25,4% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 21,9% på samme tid sidste år.

 

Opdaterede forventninger til regnskabsåret

Det er fortsat vores forventning at realisere en vækst i omsætningen på mindst 6% målt i lokal valuta. Med de aktuelle kurser på koncernens primære salgsvalutaer (hovedsageligt SEK, NOK og GBP), svarer dette til en forventet vækst i rapporteret omsætning på mindst 5% (uændret).

Omsætningsvæksten forventes drevet af salg i engros- såvel som retail-kanalen. Vi har på nuværende tidspunkt en god indsigt i engrosomsætning for resten af indeværende regnskabsår og forventer på det grundlag en pre-order vækst på ca. 7% for resten af regnskabsåret. Dertil forventer vi at åbne 15-20 butikker mod 10-15 ved regnskabsårets begyndelse.

I 1. kvartal 2016/17 har vi set en negativ omsætningsudvikling i de fysiske butikker drevet af en lav trafik sammenlignet med samme periode sidste år, mens vi i begyndelsen af 2. kvartal har set en vis bedring i salget med same-store vækst til følge. For den resterende del af regnskabsåret forventes en flad same-store omsætning.

Vi ser fortsat en risiko for et vanskeligt og udfordrende retailmiljø i den restende del af regnskabsåret med deraf følgende negativ effekt på højmargin-omsætning i de fysiske butikker samt suppleringssalget til engroskunder i sæsonen. I givet fald vil dette medføre et pres på koncernens bruttomargin og en negativ effekt på omkostningsprocenten.

Vi forventer derfor nu, at koncernen realiserer en EBIT-margin på 8-9% for regnskabsåret 2016/17 (tidligere “ca. 9%”).

Investeringer i regnskabsåret påregnes i niveauet 3-5% af årlig omsætning (uændret). Investeringerne foretages i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende aktiver – herunder butiksinventar – samt i forbindelse med åbning af nye butikker (indretning og evt. nøglepenge).

 

København, den 15. november 2016

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

 

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede tirsdag den 15. november 2016 kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer: http://edge.media-server.com/m/p/8ubngem3

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3271 1658 (Danmark)

+1 646 254 3366 (USA)

+44 (0) 20 3427 1909 (UK)

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32