ÅRSRAPPORT FOR 2017/18

Aug 28, 2018, 8:26

 

Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter faldt med 9,2% i lokal valuta til 1.535 mio. DKK (1.714 mio. DKK). Bruttomarginen var 1,0%-point højere end i 2016/17, som dog var negativt påvirket af højere end normale nedskrivninger i 4. kvartal 2016/17. Omkostningerne var væsentligt lavere end i 2016/17 drevet af besparelser i koncernens centrale funktioner som konsekvens af de gennemførte restruktureringer. 2016/17 var dog påvirket af betydelige engangsomkostninger i forbindelse med igangsættelsen af disse restruktureringer. Resultat af primær drift (EBIT) blev 57 mio. DKK (24 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 3,7% (1,4%).

 

Årets resultat for de fortsættende aktiviteter blev 36 mio. DKK (16 mio. DKK). Peak Performance er solgt med virkning fra 29. juni 2018 og derfor præsenteret som ophørte aktiviteter. Den regnskabsmæssige avance ved salget udgjorde ca. 1,5 mia. DKK.

 

For koncernen som helhed faldt omsætningen med 3,9% målt i lokal valuta til 2.602 mio. DKK (2.749 mio. DKK), og resultat af primær drift blev 184 mio. DKK (125 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 7,1% (4,5%). Både omsætningsvæksten og EBIT-marginen er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger af 12. juli 2018.

 

Nedenfor findes en opsummering af de finansielle resultater for regnskabsåret 2017/18 samt forventningerne til regnskabsåret 2018/19. Resultatudviklingen for 4. kvartal 2017/18 beskrives på side 4. Hele årsrapporten for 2017/18 er vedhæftet i PDF-format og findes ligeledes på IC Groups hjemmeside: icgroup.net.

Udbytte og aktietilbagekøb

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et ordinært udbytte på 83 mio. DKK. Idet der ikke udbetales udbytte til selskabets beholdning af egne aktier, svarer udbyttet til mindst 5,00 DKK pr. aktie afhængigt af udfaldet af det annoncerede aktietilbagekøb jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2018 af 28. august 2018.

Med henblik på at udlodde det samlede netto-provenu fra salget af Peak Performance på 1,75 mia. DKK vil bestyrelsen endvidere, i overensstemmelse med bemyndigelsen givet på seneste generalforsamling, igangsætte et tilbagekøb af op til 1.709.085 aktier svarende til 10% af selskabets kapital. Der henvises til selvstændig selskabsmeddelelse 18/2018 af 28. august 2018 vedrørende dette. Bestyrelsen forventer at stille forslag på selskabets næste ordinære generalforsamling om, at samtlige selskabets egne aktier annulleres ved en kapitalnedsættelse. Umiddelbart efter forventet gennemførsel af aktietilbagekøbet, vil det resterende netto-provenu efter salget af Peak Performance blive fastlagt til udlodning til aktionærerne som ekstraordinært udbytte. Den præcise størrelse for det forventede ekstraordinære udbytte vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse fra selskabet samtidigt med resultatet af aktietilbagekøbet. Udbetaling af det ekstraordinære udbytte forventes at finde sted den 20. september 2018.

Forventninger til regnskabsåret 2018/19


I forlængelse af frasalget af IC Groups største og mest profitable brand – Peak Performance – har bestyrelsen besluttet at ændre selskabets forretningsmodel til udelukkende at blive et børsnoteret holdingselskab, der ejer aktierne i de tilbageværende brands. Bestyrelsen vil fortsat løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands.

Ændringen af koncernens forretningsmodel vil betyde, at de opgaver, som tidligere er blevet udført af IC Group, fremadrettet vil blive varetaget af de enkelte brands, således at disse bliver selvstændige enheder med egne supportfunktioner. Det vil ligeledes blive overvejet at frasælge koncernens logistikfunktion.

Transformationen af IC Group forventes færdiggjort i løbet af regnskabsåret 2019/20. Engangsomkostninger i relation til transformationen forventes at blive sammenlagt ca. 55 mio. DKK – ca. 35 mio. DKK i regnskabsåret 2018/19 og ca. 20 mio. DKK i regnskabsåret 2019/20. Fra regnskabsåret 2020/21 forventes en årlig besparelse på ca. 25 mio. DKK. De præcise beløb samt fordelingen imellem de enkelte regnskabsår vil afhænge af implementeringen af transformation.

For regnskabsåret 2018/19 forventes samlet set en flad omsætningsudvikling for de tilbageværende brands, målt i lokal valuta. EBIT-marginen forventes at blive realiseret i niveauet 0-1% før de ovenfor nævnte engangsomkostninger.

For Tiger of Sweden forventes vækst i omsætningen og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Fremgangen vil hovedsageligt være drevet af international vækst i engrosomsætningen samt e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medarbejderomkostninger samt marketing.

For By Malene Birger forventes ligeledes omsætningsvækst og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Væksten vil hovedsageligt være drevet af vækst i pre-order omsætningen og e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medarbejderomkostninger.

I Saint Tropez forventes en fortsat tilbagegang i omsætningen, mens den nominelle indtjening forventes at blive forbedret. Tilbagegangen i omsætningen vil være drevet af både engroskanalen samt retailkanalen, hvor en række butikker er blevet og vil blive lukket. Indtjeningen vil være positivt påvirket af omkostningsreduktioner implementeret løbende igennem regnskabsåret 2017/18.

Endelig forventes en tilbagegang i både omsætning og nominel indtjening i Designers Remix. Tilbagegangen vil hovedsageligt være drevet af en lavere engrosomsætning.

Resultatet for ikke-allokerede poster og elimineringer vil blive negativt, idet det vil være påvirket af ændrede allokeringsprincipper for omkostningerne i koncernens centrale funktioner, samt udækkede hovedkontorsomkostninger efter salget af Peak Performance. De to udgør tilsammen ca. 30 mio. DKK.

Investeringer forventes på ca. 4% af årlig omsætning primært drevet af Tiger of Sweden.

 

København, den 28. august 2018

IC Group A/S


Resultatudvikling for 4. kvartal 2017/18  

Resultatudvikling for fortsættende aktiviteter

  • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 6,0% i 4. kvartal 2017/18 (-3,0% i lokal valuta) til 188 mio. DKK (200 mio. DKK). Omsætningen steg i engroskanalen, og faldet var således drevet af retailkanalen og især af de fysiske butikker. Same-store omsætningen faldt med 12,9%. Omsætningen blev, med visse undtagelser, reduceret i alle geografiske markeder. Resultat af primær drift var negativ med 15 mio. DKK (negativ med 27 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -8% (-13,5%). Udviklingen i driftsresultatet kan tilskrives den lavere omsætning, mens en højere bruttomargin bidrog til EBIT-margin forbedringen. I 2016/17 var resultatet dog negativt påvirket af højere end normale varelagernedskrivninger samt engangsomkostninger i relation til nedskrivninger i distributionen. Korrigeres der for dette, var EBIT-marginen på niveau med året før.
  • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 75 mio. DKK i 4. kvartal 2017/18 (82 mio. DKK), hvilket er en reduktion på 8,5% (-7,3% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engros- såvel som retailkanalen. Same-store omsætningen faldt med 11,4%. Omsætningen blev, med visse undtagelser, reduceret i alle geografiske markeder. Resultat af primær drift blev 1 mio. DKK (-7 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 1,3% (-8,5%). I 4. kvartal 2016/17 var resultatet negativt påvirket af nedskrivninger i retail-distributionen i England og Frankrig. Korrigeres der for dette, var EBIT-marginen på niveau med året før.
  • Nettoomsætningen i Saint Tropez faldt med 27,3% (26,6% i lokal valuta) til 56 mio. DKK (77 mio. DKK), hvilket kan tilskrives engros- såvel som retailkanalen. Same-store omsætningen faldt med 19,2%. Omsætningsreduktionen var drevet af Norden, mens der var vækst uden for Norden. Resultat af primær drift blev -4 mio. DKK (-4 mio. DKK) og EBIT-marginen blev -7,1% (-5,2%).
  • I Designers Remix faldt omsætningen i 4. kvartal med 37,5% (37,5% i lokal valuta) til 10 mio. DKK (16 mio. DKK). Omsætningsudviklingen var drevet af engros- såvel som retailkanalen. I retailkanalen faldt same-store omsætningen med 20,3%. Omsætningen faldt i størstedelen af de geografiske markeder, hvori brandet opererer. Resultat af primær drift blev -3 mio. DKK (-1 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -30,0% (-6,3%).
  • Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede samlet set en omsætningen i 4. kvartal 2017/18 på 332 mio. DKK (372 mio. DKK) svarende til en reduktion på 10,8% (-9,5% i lokal valuta). Omsætningen faldt i engros- såvel som retailkanalen. Same-store omsætningen faldt med 14,3%. Der blev ikke åbnet eller lukket butikker i 4. kvartal 2017/18.
  • Bruttoresultatet i 4. kvartal faldt med 16 mio. DKK til 179 mio. DKK, mens bruttomarginen steg med 1,6%-point til 53,9%. I 4. kvartal 2016/17 var bruttomarginen negativt påvirket af højere end normale varelagernedskrivninger i Tiger of Sweden.
  • Kapacitetsomkostningerne faldt med 42 mio. DKK til 214 mio. DKK, som i høj grad kan tilskrives besparelser som følge af den gennemførte restrukturering af koncernens centrale funktioner. Omkostningsprocenten faldt med 4,3%-point til 64,5%. I 4. kvartal 2016/17 var der engangsomkostninger i relation til strukturændringer i koncernens centrale funktioner på 14 mio. DKK.
  • Resultat af primær drift for koncernens fortsættende aktiviteter blev -36 mio. DKK  (-60 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -10,8% (-16,1%).
  • Arbejdskapitalen pr. 30. juni 2018 udgjorde 135 mio. DKK svarende til et fald på 183 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år. Faldet er drevet af frasalget af Peak Performance og en lavere varebeholdning primært som følge af tilpasning af mængden af lagervarer samt lavere indkøb. Arbejdskapitalen udgjorde 8,8% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 11,6% på samme tid sidste år.

 

Resultatudvikling for ophørte aktiviteter

  • Nettoomsætningen i Peak Performance faldt med 17,4% i 4. kvartal 2017/18 (-15,2% i lokal valuta) til 100 mio. DKK (121 mio. DKK). Omsætningen faldt i engros- såvel som retailkanalen. Same-store omsætningen faldt med 16,9%. Omsætningen faldt i Norden og Resten af Europa men steg uden for Europa. Resultat af primær drift var negativ med 36 mio. DKK (negativ med 44 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -36,0% (-36,4%), hvilket er på niveau med året før.Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede tirsdag den 28. august 2018 kl. 10:00.


Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på icgroup.net under Investors/Financials/Reports:http://edge.media-server.com/m6/p/wyarby5h


Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:
(+45) 3515 8121                            (Danmark)
(+44) (0)330 336 9411                 (UK)
+1 646 828 8156                           (USA)


Udtalelser om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. Udtalelser om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som “tror”, “mener”, “forventer”, “skønner”, “antager”, “forudser”, “fortsætter”, “regner med” eller “påtænker” eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S’ kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i denne meddelelse. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater.
Investor relations kontakt

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32

jeba@icgroup.net