Årsrapport 2015/16

Sep 01, 2016, 7:59

Koncernen realiserede en nettoomsætning i regnskabsåret 2015/16 på 2.665 mio. DKK (2.638 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,0%, eller 1,9% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen blev forbedret med 2,0 %-point til 56,8% sammenlignet med samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev 243 mio. DKK (207 mio. DKK), hvilket svarer til en EBIT-margin på 9,1% (7,8%).  Både omsætningsvæksten og EBIT-marginen er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger for 2015/16.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et ordinært udbytte på 5,0 DKK pr. aktie svarende til 85 mio. DKK.

Nedenfor findes en opsummering af de finansielle resultater for regnskabsåret 2015/16 samt forventningerne til regnskabsåret 2016/17. Resultatudviklingen for 4. kvartal 2015/16 beskrives på side 2. Hele årsrapporten for 2015/16 er vedhæftet i PDF-format og findes ligeledes på IC Groups hjemmeside: icgroup.net.


Forventninger til regnskabsåret 2016/17

Koncernens Premium brands forventes at drive den samlede omsætningsudvikling. Omsætningsvæksten ventes drevet af engros- såvel som retailkanalen, hvor en positiv effekt af nye butikker påregnes – både dem der åbnede i 2015/16 og butikker der åbner i 2016/17. På nuværende tidspunkt forventer koncernens Premium brands at åbne 10-15 nye butikker i regnskabsåret 2016/17.

Konkret er det vores forventning at realisere en vækst i omsætningen målt i lokal valuta på mindst 6%. Med de aktuelle kurser på koncernens primære salgsvalutaer (hovedsageligt SEK, NOK og GBP) svarer dette til en rapporteret vækst i omsætningen på mindst 5%.

Koncernens indtjening ventes positivt påvirket af en øget bruttomargin, mens mængden af butiksåbninger omtalt ovenfor vil medføre et øget omkostningsniveau.

På denne baggrund forventer vi, at koncernen realiserer en EBIT-margin på ca. 9%.

Investeringer i regnskabsåret påregnes i niveauet 3-5% af årlig omsætning. Investeringerne foretages i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende aktiver – herunder butiksinventar – samt i forbindelse med åbning af nye butikker (indretning og evt. nøglepenge).

 

København, den 1. september 2016

IC Group A/S

Mads Ryder

Group CEO

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

Resultatudvikling for 4. kvartal 2015/16

  • Nettoomsætningen i Peak Performance var i 4. kvartal 2015/16 110 mio. DKK (82 mio. DKK) svarende til en vækst på 34,1% (36,2% i lokal valuta). Den betydelige vækst var især drevet af e-commerce, men en øget outlet omsætning bidrog også. Desuden var omsætningen positivt påvirket af timing imellem 3. og 4. kvartal 2015/16 på ca. 10 mio. DKK. Omsætningsvæksten blev realiseret i lige stort omfang i både Norden og Resten af Europa, mens omsætningen i Resten af verden var på niveau med 4. kvartal 2014/15. Resultat af primær drift blev -43 mio. DKK (-38 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på -39,1% (-46,3%). I 4. kvartal 2014/15 var resultat af primær drift positivt påvirket af tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger og lønrelaterede forpligtelser på ca. 12 mio. DKK. 
  •  Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 6,1% i 4. kvartal 2015/16 (-4,8% i lokal valuta) til 217 mio. DKK (231 mio. DKK). Faldet skyldes en forskydning i leveringstidspunktet for en del af engrosomsætningen svarende til 18 mio. DKK, som blev leveret til kunderne i juli måned, hvor den sammenlignelige omsætning i 2014/15 blev leveret i juni. Korrigeret for dette ville væksten i lokal valuta have været 3,1%. Omsætningen steg i retailkanalen, især drevet af e-commerce. Markederne i Norden var påvirket af leveringsforskydningen, hvorfor omsætningen her faldt. I Resten af Europa var omsætningen især positivt påvirket af 40,3% vækst i Tyskland, og i Resten af verden steg omsætningen ligeledes i 4. kvartal. Resultat af primær drift blev 10 mio. DKK (24 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 4,6% (10,4%). Det reducerede driftsresultat var negativt påvirket af øgede omkostninger i relation til udskiftning af CEO samt som følge af butiksåbninger i regnskabsåret.
  •  Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 80 mio. DKK i 4. kvartal 2015/16 (75 mio. DKK), hvilket er en vækst på 6,7% (8,1% i lokal valuta). Omsætningen steg i engrosforretningen, mens en stærk vækst i e-commerce ikke kunne kompensere for en reduceret omsætning i de fysiske butikker. Omsætningen i retailforretningen faldt derfor i 4. kvartal 2015/16 i forhold til sidste år. Omsætningen steg både i Norden og i Resten af Europa, mens den var lavere i Resten af verden. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (8 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 5,0% (10,7%).
  •  Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands var med 101 mio. DKK uændret i 4. kvartal (steg med 0,6% i lokal valuta). Omsætningen steg i Saint Tropez, mens den faldt i Designers Remix. Resultat af primær drift steg med 4 mio. DKK til 12 mio. DKK som følge af en højere bruttomargin i Saint Tropez og lavere omkostninger i Designers Remix. EBIT-marginen blev 11,9% (7,9%).
  •  Generelt bidrog en samlet vækst i retailkanalen på 11,9% til øget omsætning for koncernen i 4. kvartal 2015/16 – drevet af Peak Performance og Tiger of Sweden. Leveringsforskydningen hos Tiger of Sweden påvirkede koncernens engrosomsætning negativt, og denne faldt med 2,6%  Koncernen realiserede en nettoomsætning i 4. kvartal 2015/16 på 509 mio. DKK (493 mio. DKK) svarende til en vækst på 3,2% (4,5% i lokal valuta).
  •  Bruttoresultatet steg med 18 mio. DKK til 291 mio. DKK, og bruttomarginen blev forbedret med 1,8 %-point til 57,2%. Forbedringen kan primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter.
  •  Kapacitetsomkostningerne steg med 24 mio. DKK til 317 mio. DKK. Stigningen kan hovedsageligt tilskrives omkostninger relateret til butiksåbninger i regnskabsåret 2015/16 og udskiftning af CEO i Tiger of Sweden samt den omtalte tilbageførsel af nedskrivninger og omkostninger i Peak Performance i 4. kvartal 2014/15. I 2014/15 var 4. kvartal negativt påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 8 mio. DKK.
  •  Resultat af primær drift blev -26 mio. DKK (-20 mio. DKK), og EBIT-marginen var -5,1% (-4,1%).
  •  Arbejdskapitalen udgjorde 11,8% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 10,2% på samme tid sidste år. Stigningen er hovedsageligt drevet af forøgede varebeholdninger som følge af højere “pre-order” salg af efterårskollektionerne hos Peak Performance, åbning af en række nye butikker samt forøgelse af lagervarer efter indførelsen af nye lagervare-programmer i både Tiger of Sweden og Peak Performance.
  •  Afkast på investeret kapital udgjorde 33,0% mod 31,4% pr. 30. juni 2015. Stigningen er drevet af resultat af primær drift.

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede torsdag den 1. september 2016 kl. 10:00.
 
Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer:

http://edge.media-server.com/m/p/57d2gmr6

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:
+45 3271 1658 (Danmark)
+1 646 254 3366 (USA)
+44 (0) 20 3427 1909 (UK)

Udtalelser om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. Udtalelser om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som “tror”, “mener”, “forventer”, “skønner”, “antager”, “forudser”, “fortsætter”, “regner med” eller “påtænker” eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S’ kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i denne meddelelse. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater.

Investor relations kontakt

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32
jeba@icgroup.net