Årsrapport 2007/08

Sep 17, 2008, 8:00

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007/08

Koncernen har realiseret en omsætningsvækst på 11% til 3.737 mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) er øget 3% til 349 mio. DKK. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på i alt 40 mio. DKK, heraf vedrører 20 mio. DKK nedskrivninger i 4. kvartal. For helåret 2008/09 forventes en beskeden omsætningsvækst i forhold til 2007/08 og et resultat af primær drift i underkanten af niveauet for 2007/08.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008.

Koncernens samlede omsætning blev 3.737 mio. DKK, hvilket er 383 mio. DKK eller 11% højere end i 2006/07.

Resultat af primær drift er øget med 9 mio. DKK eller 3% til 349 mio. DKK. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på samlet set 40 mio. DKK, heraf vedrører 20 mio. DKK nedskrivninger af varelager og anlægsaktiver i 4. kvartal.

Engrosomsætningen blev 2.497 mio. DKK svarende til en vækst på 8%.

Retailomsætningen blev 1.092 mio. DKK svarende til en fremgang på 19%. Same-store-salget er realiseret med en vækst på 11% i 2007/08.

Indsalget af de 2 første af i alt 4 kollektioner for regnskabsåret 2008/09 er afsluttet med en samlet vækst på 8% (9% i lokal valuta).

Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 66 mio. DKK svarende til 4,00 DKK pr. udbytteberettiget aktie.

Niels Mikkelsen, koncernens nye CEO, er tiltrådt den 1. august 2008, mens Chris Bigler og Anders Cleemann er indtrådt i direktionen henholdsvis den 1. april og den 15. august 2008.

Med det formål at sikre en klar arbejdsfordeling og dermed øge eksekveringskraft og ejerskab er ansvarsfordelingen mellem de enkelte brandledelser og salgslandeledelsen for InWear, Jackpot, Cottonfield, Matinique og Part Two ændret. Salgsansvaret er nu i højere grad forankret lokalt. Derudover er organisationen simplificeret ved en sammenlægning af brandledelsen for henholdsvis InWear og Matinique samt for Jackpot og Cottonfield.

FORVENTNINGER TIL 2008/09

For helåret 2008/09 forventes en beskeden omsætningsvækst i forhold til 2007/08 og et resultat af primær drift i underkanten af niveauet for 2007/08.

Direkte salgsunderstøttende investeringer planlægges gennemført i størrelsesordenen 140 mio. DKK. Derudover planlægges der gennemført investeringer i den fælles platform herunder IT og Supply Chain i størrelsesordenen 20 mio. DKK.

YDERLIGERE INFORMATION

Niels Mikkelsen
Adm. Direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

HOVED OG NØGLETAL – KONCERNEN

Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse. I lighed med 2006/07 erstatter årsrapporten for 2007/08 ved denne fondsbørsmeddelelse i sit hele det trykte regnskab. Årsrapporten er ligeledes tilgængelig på icgroupmulti.wpengine.com.

INDLEDNING

2007/08 har været et udfordrende år. Udviklingen i koncernens omkostningsforbrug i forhold til udviklingen i omsætningen er ikke gået som forventet. Ved indgangen til 2007/08 forventede vi en forbedring i omkostningseffektiviteten, men året er endt med en mærkbar forværring. Udviklingen er påvirket af en række engangsomkostninger, men vi må konstatere, at den underliggende effektivitet ikke er forbedret i 2007/08.

Vi er derfor ikke tilfredse med regnskabet for 2007/08, idet både omsætning og særligt indtjening ligger under, hvad vi forventede ved indgangen til året. Den væsentligste kilde til dette er fortsat utilstrækkelig salgseffektivitet, primært i koncernens engrosaktiviteter, men også koncernens retailaktiviteter kan – trods solide forbedringer de seneste år – effektiviseres yderligere.

2007/08 har også været præget af usikkerhed omkring den konjunkturelle situation i Skandinavien og det øvrige Europa. Særligt i 2. halvår af 2007/08 har bekymringerne blandt medier, økonomer og øvrige observatører været store. Påvirkningen af IC Companys i 2007/08 har dog ikke været entydig. Den organiske udvikling i koncernens egne butikker har været meget stærk med en vækst på 11% for hele året og 9% i årets sidste kvartal. Udviklingen i de enkelte måneder har dog været mere volatil end normalt, hvor særligt marts og april måned skilte sig ud med negativ vækst. I engrossalget er ordreoptaget på den vigtige efterårskollektion blevet afsluttet medio marts med en vækst på 11% (10% i DKK), mens den mindre vinterkollektion blev afsluttet ultimo maj med en vækst på 2%. Koncernen har endvidere oplevet en stigende andel af overforfaldne tilgodehavender fra engroskunder og en generelt faldende omsætningshastighed på tilgodehavender. Dette har samlet set medført hensættelser til tab på debitorer som er 37 mio. DKK, hvilket er 21 mio. DKK mere end sidste år.

NY DIREKTION ER TILTRÅDT

2007/08 blev også året, hvor et nyt stærkt ledelsesteam blev sat. Niels Mikkelsen blev hentet ind som ny CEO, mens Chris Bigler, CFO og senere Anders Cleemann, Executive Brand Officer er blevet medlemmer af direktionen.

Direktionsændringen er foretaget ud fra en ambition om at løfte virksomhedens vækst- og indtjeningsevne yderligere. Niels Mikkelsen er tiltrådt den 1. august 2008, mens Chris Bigler og Anders Cleemann er indtrådt i direktionen henholdsvis den 1. april og den 15. august 2008.

Vi ønsker stadig at udvikle internationale fashion brands på en stærk fælles platform, men måden hvorpå forretningsmodellen eksekveres vil i de kommende år gennemgå forandringer.

Det er stadig IC Companys målsætning senest om 4 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%.

VIGTIGE TILTAG 2008/09

2008/09 vil være præget af tiltag, som har til formål at øge koncernens eksekveringsevne og effektivitet.

DET UDFØRENDE SALGSANSVAR PLACERES LOKALT

Udvikling af en portefølje på 11 brands på mange markeder skaber mange ledelsesmæssige snitflader. Vi vil i 2008/09 fokusere på at balancere arbejdsdelingen mellem brands og koncernens fælles salgsselskaber for at sikre en klar ansvarsfordeling og størst muligt ejerskab. Koncernen har fælles salgsselskaber i 12 lande, og disse salgsselskaber har primært ansvaret for salget af InWear, Jackpot, Cottonfield, Matinique og Part Two.

Første skridt i denne proces er taget, idet resultatansvaret for salg i modsætning til tidligere er blevet forankret lokalt i de respektive lande. Brandledelserne har stadig et globalt resultatansvar og skal fokusere på positionering, markedsføring, produktudvikling og det strategiske salg, mens det udførende salgsansvar er placeret hos de lokale salgsselskaber.

BRANDORGANISATIONER SAMMENLÆGGES

Koncernen ønsker i 2008/09 at simplificere organisationen for at øge implementeringskraft og effektivitet. Derfor er ledelsen for henholdsvis InWear og Matinique samt for Jackpot og Cottonfield sammenlagt. De respektive brands har stort distributionsmæssigt sammenfald både på lande- og kundeniveau. Der er endvidere stort konceptuelt sammenfald mellem InWear og Matinique.

Disse ændringer forventes at resultere i øget eksekveringsevne og salgskraft i de fire brands. Derudover forventes sammenlægningerne fra 2009/10 at generere årlige nettobesparelser i niveauet 15 – 20 mio. DKK.

Den samlede omkostningseffekt ved sammenlægning af de respektive brands ventes at være neutral i 2008/09.

DISTRIBUTIONSSTRATEGIEN EVALUERES

I 2008/09 vil vi evaluere koncernens samlede distributionsstrategi for at sikre den bedste prioritering af indsatsen per brand, butikskoncept og marked mellem egne og franchise-butikker, samt den optimale placering hos koncernens engroskunder.

OPTIMAL UDNYTTELSE AF KONCERNENS RESSOURCER

Vi vil i 2008/09 igangsætte et projekt med det formål at optimere koncernens værdikæde. Dette for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer samt sammenhæng mellem samtlige beslutninger, der træffes i værdikædens forskellige led.

2008/09 bliver således et år, hvor mange organisationsændringer og initiativer skal gennemføres for at øge koncernens eksekveringsevne og dermed evne til at nå koncernens målsætninger.

FORVENTNINGER TIL 2008/09

For helåret 2008/09 forventes en beskeden omsætningsvækst i forhold til 2007/08 og et resultat af primær drift i underkanten af niveauet for 2007/08.

Direkte salgsunderstøttende investeringer planlægges gennemført i størrelsesordenen 140 mio. DKK. Derudover planlægges der gennemført investeringer i den fælles platform herunder IT og Supply Chain i størrelsesordenen 20 mio. DKK.

Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 66 mio. DKK svarende til 4,00 DKK pr. udbytteberettiget aktie efter den ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008. FORUDSÆTNINGER

Omsætningsforventningerne til 2008/09 er påvirket af usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Europa og implementering af de omtalte organisatoriske ændringer.

Indtjeningsforventningerne til 2008/09 er baseret på en forudsætning om en uændret bruttomargin sammenlignet med 2007/08.

Indtjeningsforventningerne til 2008/09 er endvidere baseret på en forventning om en marginal forringelse af koncernens samlede omkostningseffektivitet. Udviklingen skyldes lang reaktionstid for omkostningstilpasning i forhold til den forventede omsætningsudvikling.

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2007/08

RESULTATUDVIKLING

Omsætningen voksede 11% i 2007/08 til 3.737 mio. DKK. Væksten er drevet af fremgang på 19% i koncernens retail aktiviteter, hvor den organiske fremgang var stærk med 11% vækst i same-store salget. Koncernens engrosaktiviteter realiserede en vækst på 8%.

Koncernen har realiseret en bruttomargin på 60,4% svarende til en forbedring på 1,3%-point i forhold til 2006/07. Fremgangen i bruttomarginen er drevet af lavere valutakurser i koncernens indkøbslande, som samlet har betydet en forbedring af bruttomarginen på 1,7%-point. Udviklingen i koncernens bruttomargin er trukket ned som følge af betydeligt flere varelagernedskrivninger i 2007/08 end året før.

Koncernens kapacitetsomkostninger er øget med 16% til 1.910 mio. DKK, hvilket svarer til en forøgelse af omkostningsprocenten på 2,1%-point. Udviklingen er ikke tilfredsstillende. Omkostningsudviklingen er påvirket af engangsomkostninger, ændret distributionsmix som følge af øget retailomsætning og af generelt stigende hensættelser til tab på debitorer med 21 mio. DKK.

Resultat af primær drift voksede 3% til 349 mio. DKK i 2007/08 svarende til en EBIT-margin på 9,3%.

Resultatudviklingen er samlet set påvirket af engangsomkostninger på i alt 40 mio. DKK i 2007/08. Som følge af revurdering af koncernens aktiver i 4. kvartal er der foretaget varelagernedskrivninger for 15 mio. DKK, som vedrører koncernens salgsaktiviteter i Kina samt koncernens lager af suppleringsvarer. Derudover er der i 4. kvartal nedskrevet 5 mio. DKK på anlægsaktiver relateret til salgsaktiviteten i Kina. De resterende 20 mio. DKK vedrører 3. kvartal. 13 mio. DKK vedrører hensættelse til fratrædelsesomkostninger til koncernens administrerende direktør. Derudover har koncernen ekstraordinært tabt tilgodehavender på samlet 7 mio. DKK på to eksport partnere.

ORDREOPTAG 2008/09

Ordreoptaget af efterårs- og vinterkollektionerne 2008/09 er afsluttet med en samlet vækst på 8% (9% i lokal valuta). Ordreoptaget til efterårskollektionerne blev afsluttet medio marts med en vækst på 10% (11% i lokal valuta), mens de mindre vinterkollektioner blev afsluttet ultimo maj med en vækst på 2% (2% i lokal valuta).

DIREKTIONSÆNDRINGER

Som led i IC Companys A/S’ fortsatte ambition om at løfte virksomhedens vækst- og indtjeningsevne yderligere har bestyrelsen, som tidligere meddelt, ansat Niels Mikkelsen som ny administrerende direktør. Niels Mikkelsen er tiltrådt den 1. august 2008.

Niels Mikkelsen, 43, kommer fra en stilling i Esprit de Corp. Niels Mikkelsen har siden 1998 haft ansvaret for de nordiske og baltiske lande og har i perioden skabt betydelig vækst i såvel omsætning som indtjening. Fra 1996 – 1998 var Niels Mikkelsen endvidere ansat i InWear Group (i dag IC Companys A/S), senest som landechef for Danmark.

I sammenhæng med ovenstående udnævntes økonomidirektør Chris Bigler til medlem af direktionen. Chris Bigler, 38, har været ansat i IC Companys siden 2002 og fra 2004 som CFO. Chris Bigler har dermed været særdeles medvirkende til den positive udvikling selskabet har gennemgået siden 2004. Chris Bigler har i dag ansvar for Økonomi, Administration, Risk Management, Treasury, Shared Service, Investor Relations samt IT-området.

Som tidligere meddelt har koncerndirektør og COO, Mikkel Vendelin Olesen, taget imod et tilbud om at blive administrerende direktør uden for koncernen. Han fratrådte derfor sin stilling i IC Companys A/S pr. 15. august 2008.

Bestyrelsen har pr. 6. august udnævnt Anders Cleemann, 41, til Executive Brand Officer og medlem af direktionen.

Anders Cleemann har siden 2005 været Brand Director for Part Two i IC Companys A/S og har yderligere i perioden 1997 til 1999 været ansat som International Marketingchef i InWear Group A/S. Han har tidligere arbejdet med salg og marketing i Reebok A/S og Carlsberg A/S. Derudover har Anders Cleemann arbejdet 6 år som konsulent, heraf 2 år som Administrerende Direktør i Valtech A/S.

Anders Cleemann har ansvaret for InWear, Jackpot, Matinique, Cottonfield, Part Two, Saint Tropez og Soaked in Luxury. Anders Cleemann tiltrådte den 15. august 2008 og varetager sideløbende jobbet som Brand Director for Part Two, indtil en afløser er fundet.

Direktionen i IC Companys A/S udgøres herefter af:

 • Niels Mikkelsen, Chief Executive Officer (CEO)
 • Chris Bigler, Chief Financial Officer (CFO)
 • Anders Cleemann, Executive Brand Officer

INVESTERING I ØSTEUROPA

Koncernen har igangsat et treårigt investeringsprogram for Jackpot og Cottonfield i Østeuropa (Polen, Tjekkiet og Ungarn). Jackpot og Cottonfield, der i disse lande udelukkende distribueres via egen retail, har gennemgået en meget tilfredsstillende udvikling gennem de seneste år. Det forventes, at retailomsætningen i Østeuropa for disse brands kan fordobles over den tre-årige periode fra det nuværende niveau på 150 mio. DKK. Der forventes åbnet 15 – 20 nye butikker i Østeuropa i 2008/09.

SALGSORGANISATIONEN I KINA

Koncernen har tilpasset salgsorganisationen i Kina. Omsætningsvæksten i landet har ikke matchet investeringerne i distribution og organisation, hvilket har medført en justering af organisationen. Koncernen driver i alt 31 koncessioner i Kina. Koncernen har oplevet et betydeligt driftstab for salgsaktiviteten i Kina i 2007/08 og har i 4. kvartal yderligere nedskrevet varelagre og anlægsaktiver.

RETAIL OG LEADERSHIP ACADEMY

Koncernes Retail Academy gik i luften i foråret 2007. Dette tiltag har til formål at træne og uddanne koncernens mere end 900 butiksmedarbejdere. Retail Academy vil i 2008/09 blive fulgt op med halvårlige træningsdage for koncernens retail area managers og butikschefer. I 2008/09 vil en række af koncernens franchise butikker i Danmark og Holland yderligere blive trænet.

2007/08 blev også året, hvor koncernens Leadership Academy gik i luften. Dette tiltag har til formål at løfte koncernens lederes kompetencer, teamudvikling og eksekveringsevne. I alt er 100 mellemledere blevet trænet i 2007/08.

DECENTRALISERING AF INTERNT MARKETING BUREAU

Koncernen har decentraliseret et internt marketing bureau, der hidtil har serviceret primært InWear, Jackpot, Matinique, Cottonfield og Part Two. En række medarbejdere er dermed overført til de relevante brandorganisationer. Tiltaget medfører en enklere koncernorganisation og det styrker brandorganisationen og forankrer de identitetsskabende aktiviteter i brands. Efterfølgende har koncernen ligeledes igangsat udskilning af en intern PR afdeling i et eksternt selskab, hvor den hidtidige ledelse vil overtage ejerskabet. Disse tiltag ventes samlet at medføre besparelser på 10 mio. DKK i 2008/09.

NYT BESTYRELSESMEDLEM

På koncernens ekstraordinære generalforsamling den 30. januar 2008 blev Per Bank i overensstemmelse med dagsordenen indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem i IC Companys A/S.

Per Bank er administrerende direktør i Coop Danmark A/S. Herudover er Per Bank bestyrelsesformand i Irma A/S, Fakta A/S, Coop Trading A/S, Coop Nonfood A/S og Intercoop Ltd. samt bestyrelsesmedlem i OK A.m.b.a.

IMPLEMENTERING AF SAP FINANSSYSTEM

Koncernen har i løbet af 2007/08 udskiftet finanssystemet til SAP. Projektet blev iværksat i august 2007, og i perioden indtil 30. juni 2008 er 38 selskaber blevet migreret til SAP. Udskiftningen er forløbet planmæssigt og problemfrit. Udskiftningen er foretaget med henblik på en eventuel senere udskiftning af ERP-systemet. En beslutning om eventuel igangsættelse af et sådant projekt ventes tidligst i kalenderåret 2009.

CORPORATE GOVERNANCE

IC Companys bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage selskabets – og dermed samtlige aktionærers langsigtede – interesser. Dette arbejde varetages ved 9 almindelige bestyrelsesmøder pr. år samt via løbende kontakt mellem formandsskab og direktion.

Bestyrelsen har i koncernens retningslinier for Corporate Governance forholdt sig til koncernens hensyn over for interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. Retningslinierne kan downloades fra icgroupmulti.wpengine.com under afsnittet Investor Relations.

Disse retningslinier udgør arbejdsgrundlaget for IC Companys’ ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet:

 • Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen
 • Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor Relations-politikken
 • Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden
 • Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden
 • Forholdet mellem bestyrelse og direktion
 • Vederlæggelse af og incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere

Målsætningen med disse retningslinier er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Companys. Retningslinierne er udarbejdet inden for de rammer, som defineres af IC Companys’ vedtægter, forretningsidé, vision og værdigrundlag samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber.

De reviderede retningslinier er – med to enkelte undtagelser, der forklares nedenfor – i overensstemmelse med anbefalingerne fra OMX Nordic Exchange Copenhagen om god selskabsledelse.

Bestyrelsen gennemførte i løbet af efteråret 2006 en selvevalueringsprocedure med det formål at give bestyrelsen lejlighed til systematisk og ud fra klare kriterier at bedømme resultatet af bestyrelsens, formandens og de enkelte medlemmers indsats og resultater. Evalueringen er forestået af bestyrelsesformanden i samarbejde med en internationalt anerkendt konsulentvirksomhed. Resultatet er blevet drøftet i den samlede bestyrelse.

OMX Nordic Exchange Copenhagen anbefaler, at selvevalueringsproceduren gennemføres årligt. Bestyrelsen finder det imidlertid tilstrækkeligt, at proceduren foregår regelmæssigt. Bestyrelsen forventer at gennemføre en selvevalueringsprocedure i løbet af 2008/09.

Der oplyses i denne årsrapport om størrelsen af bestyrelsens og direktionens samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art. Alle væsentlige forhold vedrørende aktiebaserede incitamentsprogrammer oplyses, herunder hvem der er incitamentsaflønnet, og hvad direktionens samlede incitamentsaflønning udgør. Direktionens og bestyrelsens samlede vederlag oplyses ikke på individuel basis som anbefalet af OMX Nordic Exchange Copenhagen, idet bestyrelsen vurderer, at vederlagsoplysning på individuel basis ikke tjener saglige hensyn.

Principperne for og størrelsen af bestyrelsens og direktionens vederlag fremgår af afsnittet incitamentsaflønning samt regnskabets note 5.

Bestyrelsen har i overensstemmelse med OMX Nordic Exchange Copenhagen anbefalinger vurderet behovet for særlige faste bestyrelsesudvalg, herunder revisionsudvalg. Bestyrelsen finder, at den nuværende mødestruktur uden udvalg er tilstrækkelig, men vil løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved at anvende særlige ad hoc udvalg.

INCITAMENTSAFLØNNING

For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og ledende medarbejdere og bidrage til, at alle fokuserer på at indfri koncernens målsætninger har IC Companys bonus- og aktieincitamentsprogrammer.

Direktion og ledende medarbejderes incitamentsaflønning indeholder bonus- og aktieincitamentsprogrammer. I overensstemmelse med IC Companys’ corporate governance retningslinier deltager bestyrelsen ikke i incitamentsprogrammer.

Direktion og en række ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede finansielle resultater inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20 – 30% af årsgagen. Bonusprogrammet belønner resultatdannelse inden for det enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse af koncernens resultatmål, idet fuld bonus kun tildeles, såfremt koncernen når sine mål.

Koncernen har tidligere tildelt warrants og optioner til en række ledere og nøglemedarbejdere. De nærmere detaljer for disse programmer fremgår af note 5.

Som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 31. marts 2008 har bestyrelsen tildelt 100.000 stk. optioner til koncernens nye administrerende direktør, Niels Mikkelsen. De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og 2012/13, at erhverve 20.000 stk. aktier pr. år.

Bestyrelsen har som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 31. marts 2008 endvidere tildelt Chris Bigler 30.000 stk. aktieoptioner efter indtræden i koncernens direktion. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2007/08, 2008/09 og 2009/10, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Bestyrelsen har som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 9. september 2008 ligeledes tildelt Anders Cleemann 30.000 stk. aktieoptioner efter indtræden i koncernens direktion. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

RISIKOSTYRING

Koncernen er undergivet de risici af såvel kommerciel som finansiel art, der er sædvanlige inden for modebranchen. Neden for er nævnt de vigtigste risikofaktorer samt de tiltag, koncernen har foretaget med henblik på at reducere disse.

KOMMERCIELLE RISIKOFAKTORER

Moderisiko Koncernens brands har alle et højt modeindhold. Da kollektionerne skifter minimum 4 gange pr. år og har en lang gennemløbstid, er der risiko for, at produkterne ikke falder i forbrugernes smag.

Hvert brand arbejder med kommerciel og faktabaseret kollektionsudvikling med henblik på at reducere denne risiko. På koncernniveau er der indbygget en høj diversifikation som følge af antallet af selvstændige brands.

Leverandører Koncernens produkter fremstilles udelukkende hos underleverandører, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet. I 2007/08 fandt 72% af produktionen sted i Asien og 28% i Europa. Koncernen har i alt 396 leverandører, hvoraf de 10 største står for 30% af den samlede produktionsværdi. Den største enkeltleverandør står for 5% af den samlede produktionsværdi.

Koncernen har seks uafhængige sourcingkontorer, som ligger i Kina, Rumænien, Tyrkiet, Bangladesh, Hong Kong og Danmark, og som konkurrerer om indkøbsordrer fra koncernens brands. Sourcing vil således kunne flyttes hen, hvor kombination af pris, kvalitet og leveringssikkerhed er optimal.

Lagerrisiko Salg igennem egne butikker samt nødvendigheden af lager- og suppleringsprodukter til forhandlere medfører risiko for, at produkter, der gennem året er disponeret til salg, forbliver usolgte ved årets udgang.

Koncernen har et netværk af outlets til løbende salg af sådanne lagerbeholdninger. Kapaciteten i disse outlets justeres op og ned efter behov. Eventuelle restvarer, der ikke kan afsættes i egne outlets søges afhændet til brokers for videresalg uden for koncernens etablerede markeder. Koncernens lagerrisiko reduceres af det forhold, at en betydelig del af det samlede indkøb er forudbestilt af koncernens forhandlere.

Debitorrisiko (forhandlerrisiko) Koncernens brands forhandles af over 12.000 salgspunkter. Et stort antal forhandlere er kunder i mere end et brand, og antallet af kunder er således lavere. Ingen af koncernens kunder står for mere end 5% af koncernens engrosomsætning. Koncernens distributør i Rusland er den største enkeltstående kunde.

Koncernens engroskunder kreditvurderes efter koncernens debitorpolitik, inden samhandel påbegyndes og derefter løbende, men tab kan forekomme. Der anvendes typisk kreditforsikring i lande, hvor kreditrisikoen vurderes for værende høj, og hvor dette er muligt. Dette gælder primært for eksportmarkeder, hvor IC Companys ikke er repræsenteret ved et selvstændigt salgsselskab.

Kredittider varierer i overensstemmelse med de enkelte markeders kutymer. Koncernen har de seneste år realiseret tab på debitorer, der ligger under 1% af engrosomsætningen. I 2007/08 udgør de realiserede tab 0,6% af engrosomsætningen. Derudover er der i 2007/08 hensat 37 mio. DKK til tab på debitorer. IT-risiko Koncernen er afhængig af driftssikre IT-systemer til afvikling af den daglige drift, herunder til at sikre kontrol over produktfremskaffelsen samt forøge effektiviteten i koncernens forsyningskæde. Der arbejdes løbende med afdækning af disse risici i form af firewalls, adgangskontroller, nødplaner m.v.

POLITISKE RISIKOFAKTORER

En væsentlig andel af koncernens indkøb sker i markeder med en ikke uvæsentlig politisk risiko. Koncernens største afhængighed vedrører stabile leverancer fra Hong Kong og Kina, hvor 63% af koncernens varekøb foregår.

EU har ikke forlænget kvotasystemet for varer produceret i Kina der blev introduceret i sommeren 2005. Kvotasystemet er blevet erstattet af en løbende overvågning i 2008.

FINANSIELLE RISIKOFAKTORER

Koncernen overvåger og styrer alle finansielle risici centralt i moderselskabets treasury-funktion. Koncernens finansielle risici består af valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko, herunder modpartsrisiko. Anvendelsen af finansielle instrumenter og risikorammerne herfor reguleres i henhold til en bestyrelsesgodkendt treasury-politik.

Koncernen benytter udelukkende finansielle instrumenter til at reducere risici. Alle finansielle transaktioner tager udgangspunkt i afdækning af kommercielle aktiviteter, og der indgås ikke spekulative forretninger.

Valutarisici Koncernen har væsentlige valutakursrisici, der opstår gennem varekøb og varesalg i fremmed valuta. Størstedelen af koncernens varekøb foretages i Fjernøsten i USD og USD-relaterede valutaer, mens størsteparten af indtægterne og kapacitetsomkostningerne er i EUR, SEK, DKK og øvrige europæiske valutaer. Der er således kun en begrænset naturlig afdækning af valutarisikoen.

Koncernen kurssikrer som udgangspunkt alle væsentlige transaktionsmæssige risici på løbende 12 måneders basis. Der anvendes primært valutaterminskontrakter til at afdække koncernens valutakursrisiko.

Der foretages derudover kurssikring af nettoaktiver (egenkapitalandele) i fremmed valuta, såfremt der kan opstå væsentlige kursudsving i den pågældende valuta.

Renterisici Koncernens renterisici er relateret til koncernens rentebærende aktiver og passiver samt ikke balanceførte poster.

Koncernens renterisici styres gennem låneoptagelse af variabelt og fastforrentede lån og/eller finansielle instrumenter afpasset med renterisikoen på den underliggende investering.

Likviditetsrisici Likviditetsberedskab og kapitalstruktur tilrettelægges med henblik på til enhver tid at sikre og underbygge koncernens løbende drift og planlagte investeringer.

Der henvises i øvrigt til note 30 for yderligere informationer om koncernens finansielle risici pr. 30. juni 2008.

Corporate social responsibility

SOCIAL ANSVARLIGHED

IC Companys anser social ansvarlighed for at være en naturlig del af det at drive en international modevirksomhed. Koncernen har i august 2007 tilsluttet sig FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige engagement.

FN Global Compact er et frivilligt initiativ for at involvere private virksomheder i at tackle nogle af verdens største sociale og miljømæssige udfordringer. Kernen i samarbejdet er ti principper baseret på aftalte konventioner og traktater vedrørende menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse.

Medlemskabet af Global Compact indebærer en årlig rapportering på den fremgang, der sker i forhold til de ti principper i Global Compact – en såkaldt Communication on Progress (COP).

COMMUNICATION ON PROGRESS 2007/08

BSCI

IC Companys tiltrådte i juli 2007 Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI er et fælles europæisk forum rettet mod detailkæder, industri og importerende virksomheder, der ønsker at forbedre de sociale arbejdsvilkår hos leverandører i produktionslande. Opfølgningen på initiativerne sker gennem leverandøraudits udført af uafhængige auditører akkrediteret af BSCI.

BSCI’s Code of Conduct vil fremadrettet indgå som en fast del af aftalegrundlaget med koncernens leverandører. Derudover er der i det første år af koncernens medlemskab påbegyndt auditering og forbedringsprocesser med leverandører, der samlet set dækker 33% af indkøbsvolumen i lande defineret af FN som risikolande. IC Companys indkøbte i 2007/08 91% af den samlede volumen i denne type lande. Vi forventer i løbet af de første 3 år, dvs. inden juli 2010, at have auditeret 2/3 af vores samlede ordremasse indkøbt i denne type lande.

Dansk Initiativ for Etisk Handel I februar 2008 var IC Companys medstifter af organisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH er et ressourcecenter og en medlemsorganisation, der skal styrke danske virksomheders etiske handel og leverandørstyring. DIEHs formål er at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier.

DIEH vil samle erfaringer og viden om god forretningsskik i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier og dermed hjælpe danske virksomheder med at sikre, at leverandører lever op til internationale konventioner som for eksempel ILO’s arbejdstagerrettigheder.

FashionAid(TM) IC Companys er medlem af og deltager aktivt i FashionAid(TM), som er et initiativ startet af Dansk Textil & Beklædning for medlemsvirksomhederne. Initiativet er et samarbejde med Dansk Røde Kors om indsamling i Danmark og efterfølgende distribution i relevante udsatte områder i verden af medlemsvirksomhedernes donationer af eksempelvis fejlbehæftet, men brugbart, tøj og tekstiler samt overskudsproduktion. IC Companys forventer årligt at donere mellem 8.000 og 12.000 stykker tøj gennem FashionAid(TM).

Koncernens Brands Koncernens brand Jackpot er blandt frontløberne i Norden angående bæredygtig udvikling af hele værdikæden i tøjproduktion. Denne udvikling sker bl.a. i samarbejde med den hollandske NGO: Made-By.

10% af alle Jackpot’s produkter er økologiske, og via et nummer på tøjets care label kan man på brandets hjemmeside spore produktets vej fra mark til butik. Brandet støtter også farmere, der er ved at omlægge til økologisk produktion (Cotton in Conversion), bl.a. ved at betale en præmie for bomulden i omlægningsperioden.

Derudover har Jackpot en donationspolitik, hvor brandet hjælper de samfund, der producerer den økologiske bomuld & syer tøjet. Jackpot støtter årligt en slumskole i Bangladesh “The Gulshan Literacy Programme” samt et landbrugskollektiv “Chetna” i Indien. Støtten foregår gennem fair trade aftaler samt salg af særlige t-shirts i økologisk bomuld, hvoraf en del af beløbet doneres til skolen.

Koncernens øvrige brands har ligeledes lanceret en lang række individuelle initiativer, som fremgår af deres respektive hjemmesider.

KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR OG UDBYTTEPOLITIK

IC Companys har en udbyttepolitik om at udlodde 30% af nettoresultatet som udbytte og anvende overskudslikviditet derudover til aktietilbagekøb.

Bestyrelsen indstiller at udlodde 30% af nettoresultatet 2007/08 svarende til 66 mio. DKK eller 4,00 DKK pr. udbytteberettiget aktie.

Den kortfristede nettobankgæld pr. 30. juni 2008 er 471 mio. DKK. Niveauet er dermed over 400 mio. DKK som foreskrevet i koncernens kapitalstruktur politik. Som følge heraf planlægger IC Companys ikke at købe aktier tilbage i 2008/09, men i stedet anvende overskudslikviditet til at nedbringe den kortfristede bankgæld.

De øvrige forudsætninger for kapitalstrukturen er som følger:

 • Der forventes et investeringsniveau i konceptbutikker, showrooms, supply chain og IT i størrelsesordenen 4% af omsætningen.
 • Arbejdskapitalen forventes at udgøre 11% – 12% af omsætningen.
 • Koncernens skatteomkostning forventes at udgøre 27% – 29% af resultat før skat, hvoraf 50% – 75% vil være betalbar, og den resterende del vil medføre udnyttelse af allerede indregnede skatteaktiver.
 • Den kortfristede nettobankgæld forventes at være i niveauet 300 – 400 mio. DKK.
 • Langfristet gæld anvendes udelukkende i forbindelse med finansiering af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej.

MULTIBRANDSTRATEGIEN

IC Companys driver en portefølje af stærke brands med stor egenart, som trækker på de kompetencer og ressourcer, som koncernens fællesfunktioner stiller til rådighed – en organisation, der forener de enkelte brands’ kommercielle fokus med familieskabets store omkostnings- og kvalitetsfordele.

Multibrandstrategien skaber værdi gennem systematisk udnyttelse af branchekompetencer på tværs af brands samt udnyttelse af stordriftsfordele for en række relevante fællesfunktioner.

Hvert enkelt brand er drevet af en markedsorienteret ledelse, der håndterer markedspositionering, produktudvikling og marketing – de aktiviteter, der er væsentlige for opbygning af det enkelte brands’ identitet, og som er styrende for forbrugerens indkøbsbeslutning.

Derudover understøttes hvert enkelt brand af en fælles platform, der håndterer de aktiviteter, der ikke har betydning for selve brandidentiteten, og som giver hvert enkelt brand betydelige omkostnings- og kvalitetsfordele. Koncernens fælles platform består af en række centrale funktioner som salgsinfrastruktur, sourcing, logistik, HR, IT, finans og administration. Koncernens corporate brand – IC Companys – fungerer overordnet som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed og kreditværdighed.

I koncernens portefølje af brands er der indbygget en naturlig risikospredning på flere dimensioner. Den samlede forretningsrisiko er reduceret som følge af, at hvert brand følger en individuelt tilpasset positionerings- og markedsstrategi. Porteføljetilgangen reducerer desuden den kreative risiko i kraft af en mindre total kollektions- og moderisiko. Denne risikoreduktion muliggør desuden, at de enkelte brands kan tillade sig et mere markant designudtryk og dermed opnå en stærkere brandidentifikation.

DEN FÆLLES PLATFORM – KVALITET OG SYNERGI

Koncernens fælles platform inkluderer en række centrale funktioner såsom salgsinfrastruktur, sourcing, logistik, HR, IT, finans og administration. Disse fællesfunktioner muliggør udnyttelsen af synergier på tværs af koncernens brands uanset størrelse.

Omkostninger til drift af koncernens fællesfunktioner eksklusive salgsinfrastrukturen udgør 10,5% af omsætningen. Fællesfunktioner beskæftiger 28% af selskabets ansatte.

Det er en central del af IC Companys’ strategi fortsat at videreudvikle koncernens fællesfunktioner, idet:

 • Den fælles platform gør det muligt at opnå betydelige kompetence- og omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse.
 • Den fælles platform gør det muligt at sikre høj produktkvalitet og sikkerhed i leverancerne til forhandlere og egne butikker.

Kombinationen af en multibrandstrategi på en fælles platform er en styrke for IC Companys. Målsætningen for den fælles platform er fortsat effektivisering. Det ventes derfor ikke, at omkostningerne ved drift af den fælles platform stiger i samme takt som omsætningen de kommende år.

SALGSINFRASTRUKTUR

Koncernen driver salgsselskaber i 12 lande – Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Polen, Canada og Kina. Udover egne salgsselskaber har IC Companys en eksportorganisation, som primært arbejder gennem eksterne agenter og distributører. Salgsselskaberne har det udførende salgsansvar for InWear, Jackpot, Matinique, Cottonfield, Part Two og Soaked in Luxury.

Salget af Peak Performance udføres af en selvstændig og regionaliseret salgsorganisation samt i nogen grad af koncernens salgsselskaber. Salget af Tiger of Sweden, By Malene Birger, Saint Tropez og Designers Remix Collection udføres fra de respektive brands hovedkontorer samt af agenter.

SOURCING OG LOGISTIK

IC Companys har mere end 30 års erfaring i at source internationalt og outsourcer al slutproduktion til underleverandører. Sourcing for alle brands håndteres via egne fælles sourcingkontorer i Hong Kong, Shanghai, Bukarest, Istanbul og Dhaka samt via begrænset brug af agenter i Europa og Indien.

Sourcingkontorerne sikrer omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse via lavere priser fra leverandørerne samt en mere omkostningseffektiv kvalitetssikring af disse.

De fælles sourcingkontorer gør det endvidere muligt for alle brands hurtigt og sikkert at håndtere geografiske sourcingomlægninger og dermed udnytte nye sourcingmuligheder samt reducere IC Companys’ operationelle risiko.

Værdien af koncernens indkøb i 2007/08 fordeler sig med 63% i Kina, 11% i Rumænien, 9% i Tyrkiet, 5% i Indien og 12% i øvrige lande.

HUMAN RESOURCES

Siden begyndelsen af 2006 har IC Companys arbejdet med en professionalisering af HR indsatsen. Koncernen har opbygget et erfarent og professionelt HR Team, som understøtter samtlige forretnings- og platformsenheder. Derudover er koncernens personaleadministration og rekruttering blevet professionaliseret, ligesom koncernen periodisk gennemgår People Reviews for at skabe grundlag for medarbejderudvikling, intern rekruttering og efterfølgerplanlægning.

Koncernen har derudover opstartet fire akademier, som retter sig mod henholdsvis salgspersonale i butikkerne (Retail Academy), sælgere i engrossalg (Wholesale Academy), ledere på forskellige niveauer (Leadership Academy), og som indeholder mere generelle kurser for alle medarbejdere (Employee Academy).

IT, FINANS & ADMINISTRATION

En solid IT-understøttelse af alle momenter i sourcing, distribution, logistik, administration og salg gør det muligt for de enkelte brands at fokusere på den kreative og kommercielle udvikling. Fællesdriften af IT-platformen resulterer i omkostningsfordele for de enkelte brands.

Den finansielle planlægning, opfølgning og rapportering samt administration er organiseret i et shared service center, der varetager finans- og administrationsopgaver for alle koncernens salgsselskaber. Udover omkostningsfordele betyder dette, at koncernen er i stand til relativt nemt og hurtigt at integrere nye enheder eller gennemføre organisationsomlægninger.

Det er målsætningen at øge effektiviteten yderligere. Derudover er fokus på forbedring af beslutningsstøtte samt øget support til koncernens forretningsudvikling.

BRANDPORTEFØLJEN

Alle koncernens brands agerer inden for modepræget beklædning og distribueres via engros-, franchise-, retail- og outletsalg og har som sådan en ensartet forretningsmæssig risiko og opererer under ensartede langsigtede lønsomhedskrav.

IC Companys kan gennem brandporteføljen imødekomme behov fra internationale forbrugere gennem et bredt positioneringsspektrum, forskellige dressmomenter og en bred prisstruktur. Koncernens brandportefølje præsenteres på de følgende sider.

OMSÆTNINGSUDVIKLING

Omsætningen blev 3.737 mio. DKK, hvilket er 383 mio. DKK eller 11% højere end i 2006/07. Omsætningen er positivt påvirket af nettobutiksåbninger med 88 mio. DKK. Valutakursudviklingen har haft en neutral omsætningsvirkning for helåret 2007/08.

Omsætningsudvikling for koncernens egne brands:

Koncernens egne brands viser samlet set en fremgang på 11% til 3.698 mio. DKK. Peak Performance, Tiger of Sweden, Cottonfield, Matinique, Part Two, By Malene Birger og Designers Remix Collection realiserer alle tocifrede vækstrater, mens Saint Tropez går tilbage med 3%.

Peak Performance har realiseret en vækst på 11%. Væksten er drevet af internationalisering samt produktlinierne Casual og Golf. Peak Performance har realiseret vækstrater over 20% i Danmark, Norge, Belgien, Tyskland, Østrig og Canada.

InWear har realiseret en marginal fremgang på 2 mio. DKK til 542 mio. DKK. Udviklingen er ikke tilfredsstillende.

Tiger of Sweden har realiseret vækst på 26%. Væksten er drevet af øget internationalisering og 10 nye franchise butikker i 2007/08. Tiger of Sweden har realiseret vækstrater over 30% i Finland, Tyskland, Schweiz og Canada.

Det er tilfredsstillende, at Jackpot, til trods for en tilbagegang på 15% i ordreoptag for 2007/08, realiserer en fremgang på 2%. Fremgangen er drevet af udviklingen i brandets egen retail, som har realiseret en fremgang i same-store salget på 30%.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:

Af den samlede omsætning er 80% uden for Danmark og 48% uden for Skandinavien. Salget gennemføres via egne salgsselskaber samt eksport til 31 lande via agenter og distributører.

Omsætningen for egne brands er i 2007/08 gået frem med tocifrede vækstrater i Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Polen, Canada, Østrig og Frankrig.

Polen viser solid fremgang med en omsætningsvækst på 34% i 2007/08 efter mange år med tilbagegang. Udviklingen er drevet af Jackpot og Cottonfields retailaktiviteter i landet. Koncernen har som nævnt igangsat et treårigt investeringsprogram for Jackpot og Cottonfield og venter at åbne 15 – 20 nye butikker i 2008/09 i Østeuropa (Polen, Tjekkiet og Ungarn).

Koncernens russiske partner konsoliderer sig efter flere år med kraftig vækst og har i regnskabsåret 2007/08 realiseret tilbagegang på 9%.

I Spanien, hvor salget er agentbaseret, har koncernen strammet op på kreditbetingelserne og samtidigt gennemgået kundeporteføljen, hvilket har medført omsætningsfald på 17% i 2007/08.

DISTRIBUTIONSKANALER

ENGROSDRIFT

Engrosomsætningen er øget med 189 mio. DKK eller 8% til 2.497 mio. DKK (2.308 mio. DKK). Engrosomsætningens andel af omsætningen er reduceret med 2,0%-point til 66,8%. Det samlede antal forhandlere pr. 30. juni 2008 udgør 12.000 mod 11.500 i 2006/07.

For koncernens brands er preorder-omsætningen øget med 9% og udgør 87% af engrosomsætningen. OTB-omsætningen er øget med 2% i 2007/08 og udgør 13% af engrosomsætningen. Indeholdt heri er franchiseomsætningen, der er øget 22% og udgør 11% af engrosomsætningen.

Engrosdriftens indtjeningsbidrag blev 419 mio. DKK mod 384 mio. DKK året før. Indtjeningsmarginen er øget med 0,2%-point til 16,8% (16,6%).

RETAILDRIFT

Retailomsætningen blev 1.092 mio. DKK mod 915 mio. DKK året før svarende til en fremgang på 19%. Same-store-salget er realiseret med en vækst på 11%. Same-store-salget er øget 9% i 4. kvartal 2007/08.

Retaildriftens indtjeningsbidrag blev 78 mio. DKK mod 77 mio. DKK sidste år svarende til en indtjeningsmargin på 7,2% (8,5%). Udviklingen er i væsentlig grad påvirket negativt af retailaktiviteterne for InWear og Cottonfield i Kina. Koncernen har oplevet et betydeligt driftstab for salgsaktiviteten i Kina i 2007/08 og har i 4. kvartal yderligere nedskrevet varelagre og anlægsaktiver.

Koncernen driver egne butikker i 15 lande fordelt på 243 lokationer. Koncentrationen af butikker er størst i Danmark, Belgien, Holland, Sverige og Polen. Koncernen driver egen retail på sammenlagt 37.400 M2 (36.000 M2 i 2006/07).

Den gennemsnitlige M2-omsætning er i 2007/08 realiseret med 33.000 DKK (29.100 DKK). Niveauet er fortsat under potentialet, om end der er betydelige forskelle på tværs af brands, markeder og beliggenhed. Niveauet ventes at stige de kommende år i takt med optimering af koncernens retaildrift.

OUTLETDRIFT

Outletomsætningen blev 148 mio. DKK mod 131 mio. DKK året før svarende til en vækst på 13%. Indtjeningsbidraget blev 21 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 14,1% sammenlignet med 23 mio. DKK og 17,6% året før.

Der fokuseres fortsat på forøgelse af fuldprissalg i de primære distributionskanaler og dermed en nedbringelse af tilgangen af nye overskudsvarer.

Koncernen driver 24 outletbutikker på sammenlagt 7.000 M2 i 9 lande. Den gennemsnitlige M2-omsætning i koncernens outlets er 22.000 DKK (20.000 DKK i 2006/07).

Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til lønsomt salg af restvarer efter sæson. Indtjeningsevnen afhænger af overskudslagerets sammensætning og vil derfor være svingende over tid.

Resultatudvikling

BRUTTORESULTAT

Bruttoresultatet er øget med 276 mio. DKK eller 14% til 2.259 mio. DKK (1.983 mio. DKK). Koncernens bruttomargin er dermed forbedret med 1,3%-point til 60,4% (59,1%).

Koncernens indkøbsvaluta for 2007/08 var afdækket til en lavere valutakurs end i 2006/07. Isoleret set betyder dette en forbedret bruttomargin for koncernen på 1,7%-point i 2007/08. Udviklingen i koncernens bruttomargin er trukket ned som følge af betydeligt flere varelagernedskrivninger i 2007/08 end sidste år. Som følge af revurdering af koncernens aktiver i 4. kvartal er der foretaget varelagernedskrivninger for 15 mio. DKK, som vedrører koncernens salgsaktiviteter i Kina, Cottonfield Female samt koncernens lager af suppleringsvarer.

Forbedringen af bruttomarginen har været størst i engros med en samlet forbedring inklusive valutaeffekt på 1,9%-point og en samlet forværring inklusive valutaeffekt på 0,7%-point for retail.

KAPACITETSOMKOSTNINGER

Kapacitetsomkostningerne er øget med 267 mio. DKK eller 16% til 1.910 mio. DKK sammenlignet med 1.643 mio. DKK sidste år. Omkostningsprocenten er øget med 2,1%-point til 51,1% i 2007/08 mod 49,0% i 2006/07.

Udviklingen er påvirket af engangsomkostninger i 2007/08 på i alt 25 mio. DKK. 5 mio. DKK vedrører nedskrivninger af anlægsaktiver i salgsorganisationen i Kina. 13 mio. DKK vedrører hensættelse til fratrædelsesomkostninger til koncernens administrerende direktør. Derudover har koncernen ekstraordinært tabt tilgodehavender på samlet 7 mio. DKK på to eksport partnere. Samlet påvirker dette omkostningsprocenten negativt med 0,7%-point.

Retaildrift er mere omkostningskrævende end engrosdrift. Således påvirkes omkostningsprocenten negativt med 0,4%-point som følge af relativt øget retailomsætning.

Reguleringer af debitorhensættelser sammenlignet med sidste år har herudover øget omkostningerne med 21 mio. DKK svarende til en negativ påvirkning af omkostningsprocenten med 0,6%-point.

Personaleomkostningerne for helåret er øget med 124 mio. DKK, svarende til 15%. Stigningen skyldes en forøgelse af antal ansatte med 8%. Koncernen har ansat netto 189 medarbejdere siden 30. juni 2007. Derudover skyldes udviklingen stigende agentkommissioner samt ovenfor nævnte hensættelse til fratrædelsesomkostninger.

Afskrivningerne er øget med 17 mio. DKK eller 17% til 113 mio. DKK (96 mio. DKK). Udviklingen skyldes øgede investeringer i indretning af butikker og showrooms samt nedskrivning af anlægsaktiver i Kina.

Andre eksterne omkostninger er øget med 116 mio. DKK eller 15% til 871 mio. DKK (756 mio. DKK). Huslejeomkostninger er øget 15% til 313 mio. DKK (273 mio. DKK). Markedsføringsomkostninger er øget 7% til 222 mio. DKK (208 mio. DKK), og udgjorde i 2007/08 i alt 6% af omsætningen. Hensættelse til tab på debitorer er øget med 21 mio. DKK til 37 mio. DKK (15 mio. DKK).

Koncernens andre driftsindtægter blev 6 mio. DKK mod en driftsindtægt på 16 mio. DKK i 2006/07. Af indtægterne vedrører 6 mio. DKK (9 mio. DKK) realiserede lejerettigheder ved afståelse af butikker.

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

IC Companys opnåede i regnskabsåret 2007/08 en fremgang i resultat af primær drift på 9 mio. DKK eller 3% til 349 mio. DKK (340 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 9,3% (10,1%).

FINANSIELLE POSTER, NETTO

Finansielle poster netto udgør en omkostning på 32 mio. DKK i 2007/08 mod en omkostning på 20 mio. DKK i 2006/07. Af stigningen på 12 mio. DKK skyldes 8 mio. DKK højere træk på koncernens kreditfaciliteter og 4 mio. DKK skyldes gennemsnitligt højere renter end i 2006/07.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Skat af årets resultat udgør en omkostning på 93 mio. DKK svarende til en skatteprocent på 29%. Skatteomkostningen var 80 mio. DKK i 2006/07 svarende til en skatteprocent på 25%.

Den højere skatteprocent skyldes, at udskudte skatteaktiver i Spanien og Kina ikke er indregnet samt nedskrivning af udskudt skat vedrørende koncernens aktieincitamentsprogrammer.

Den betalbare skat er opgjort til 44 mio. DKK og sammensættes af skattebetalinger i de lande, hvor koncernen enten ikke har skatteaktiver eller ikke kan udnytte disse fuldt ud mod årets indkomst. Derudover er der anvendt 111 mio. DKK af de i tidligere år indregnede skatteaktiver.

ÅRETS RESULTAT OG DISPONERING HERAF

Årets resultat blev et overskud på 224 mio. DKK (241 mio. DKK), hvilket svarer til en tilbagegang på 17 mio. DKK eller 7%.

Årets resultat pr. aktie er gået tilbage med 5% og udgør således 12,6 DKK sammenlignet med 13,3 DKK pr. aktie i 2006/07. Resultat pr. aktie er korrigeret for beholdning af egne aktier samt udvandingseffekten af udestående aktieincitamentsprogrammer.

Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 4,00 DKK pr. udbytteberettiget aktie (4,00), svarende til 66 mio. DKK. Den resterende del af årets resultat overføres til næste år.

BALANCE OG LIKVIDITET

Langfristede aktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver udgør 252 mio. DKK pr. 30. juni 2008 mod 246 mio. DKK pr. 30. juni 2007. Koncernens immaterielle aktiver er øget som følge af aktivering af udvikling af software og IT systemer i forbindelse med implementering af SAP finanssystem.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver udgør 424 mio. DKK pr. 30. juni 2008 mod 409 mio. DKK pr. 30. juni 2007. Udviklingen skyldes primært investering i indretning af butikslokaler og showrooms.

Koncernens bruttoskatteaktiver udgør 189 mio. DKK pr. 30. juni 2008 sammenlignet med 236 mio. DKK pr. 30. juni 2007. De indregnede nettoaktiver er reduceret med 29 mio. DKK til 79 mio. DKK pr. 30. juni 2008.

Forventningerne til de enkelte selskabers skattepligtige indkomst baseres på gældende lokale skatteregler samt det af bestyrelsen godkendte budget for 2008/09.

Varebeholdninger Varebeholdninger er øget med 66 mio. DKK, svarende til 14% og udgør herefter 532 mio. DKK pr. 30. juni 2008 mod 466 mio. DKK pr. 30. juni 2007. Forøgelsen er drevet af dels et øget aktivitetsniveau og dels en stigning i overskudsvarer som følge af lavere aktivitet i 2. halvår end ventet.

Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er øget med 30 mio. DKK til 297 mio. DKK pr. 30. juni 2008, svarende til en vækst på 11%. Forøgelsen er drevet af stigende engrossalg og en forværring i kundernes betalingsmønstre i form af en stigende andel af overforfaldne tilgodehavender og en generelt faldende omsætningshastighed. Udviklingen har medført yderligere hensættelser til dækning af tab på 21 mio. DKK sammenlignet med 2006/07.

Egenkapital Koncernens samlede aktiver er forøget med 83 mio. DKK til 1.932 mio. DKK sammenlignet med 1.849 mio. DKK pr. 30. juni 2007, medens egenkapitalen er reduceret med 93 mio. DKK til 474 mio. DKK.

Egenkapitalen er positivt påvirket med årets resultat på 224 mio. DKK. Egenkapitalen er reduceret med 238 mio. DKK i kraft af koncernens aktietilbagekøb, hvoraf 50 mio. DKK er anvendt med henblik på afdækning af tildelte optionsprogrammer. Derudover er der udbetalt udbytte på 74 mio. DKK for året 2006/07.

Pengestrømme og investeringer Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er øget med 49 mio. DKK til 340 mio. DKK sammenlignet med 291 mio. DKK i 2006/07. Det skyldes øget resultat af primær drift samt mindre pengebinding i koncernens driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør 138 mio. DKK sammenlignet med 186 mio. DKK i 2006/07. Der er i årets løb foretaget driftsmæssige investeringer på i alt 141 mio. DKK, hvoraf 108 mio. DKK er brugt til indretning af nye og opdatering af eksisterende konceptbutikker og showrooms.

De frie pengestrømme fra drift og investeringer er realiseret med 202 mio. DKK sammenlignet med 105 mio. DKK sidste år. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negativ med 285 mio. DKK. Udviklingen vedrører primært aktietilbagekøb på 238 mio. DKK i regnskabsåret 2007/08 samt udbetaling af udbytte på 74 mio. DKK fra regnskabsåret 2006/07.

Rentebærende gæld Koncernens rentebærende gæld er i regnskabsåret øget med 81 mio. DKK og udgør 639 mio. DKK pr. 30. juni 2008 (558 mio. DKK). Udviklingen skyldes større træk på koncernens kreditfaciliteter.

Koncernens samlede kredittilsagn udgør 1.420 mio. DKK pr. 30. juni 2008 (1.209 mio. DKK). Heraf er der pr. 30. juni 2008 trukket i alt 771 mio. DKK samt anvendt 270 mio. DKK til trade finance faciliteter og garantier. Koncernens uudnyttede trækningsret udgør således 379 mio. DKK pr. 30. juni 2008 (300 mio. DKK).

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Bestyrelsesmedlem Niels Hermansen trådte pr. 1. august 2008 ud af IC Companys A/S’ bestyrelse. Søgningen efter et nyt bestyrelsesmedlem er iværksat.

Bestyrelsen har som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 9. september 2008 tildelt Anders Cleemann 30.000 stk. aktieoptioner efter indtræden i koncernens direktion. Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Som beskrevet i indledningen har koncernen simplificeret organisationen og sammenlagt ledelsen for henholdsvis InWear og Matinique samt Jackpot og Cottonfield. Derudover er ansvarsfordelingen mellem de enkelte brandledelser og landeledelsen i salgsinfrastrukturen blevet ændret, således at salgsfokus i højere grad forankres lokalt.

Ud over dette samt forhold, der i øvrigt er omtalt i denne årsrapport, er ledelsen ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter 30. juni 2008, som forventes at have en væsentlig betydning for koncernens økonomiske stilling eller fremtidsudsigter.

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for IC Companys A/S for regnskabsåret 1. juli 2007 – 30. juni 2008.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007/08.

Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. september 2008

Direktion:

NIELS MIKKELSEN
Adm. Direktør

CHRIS BIGLER
Økonomidirektør

ANDERS CLEEMANN
Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN
Formand

HENRIK HEIDEBY
Næstformand

OLE WENGEL
Næstformand

PER BANK
ANDERS COLDING FRIIS

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

TIL AKTIONÆRERNE I IC COMPANYS A/S

Vi har revideret årsrapporten for IC Companys A/S for regnskabsåret 1. juli 2007 – 30. juni 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2007 – 30. juni 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

København, den 16. september 2008

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jesper Jørgensen
statsautoriseret revisor

Henrik Z. Hansen
statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

EGENKAPITALENS UDVIKLING

PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for IC Companys A/S, der omfatter både årsregnskabet for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. de af OMX Nordic Exchange Copenhagen stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).

Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Der er foretaget enkelte reklassifikationer af sammenligningstallene i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelse, balance og egenkapital i sammenligningsåret.

NYE STANDARDER OG FORTOLKNINGER SOM ER IMPLEMENTERET I 2007/08

Årsrapporten for 2007/08 er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder (IFRS/IAS) samt nye fortolkningsbidrag (IFRIC), der gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2007 eller senere. Disse standarder og fortolkningsbidrag er:

 • IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (ændret i 2005).
 • IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation.
 • IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29, Regnskabsaflæggelser i hyperinflationsøkonomier.
 • IFRIC 8, IFRS 2’s anvendelsesområde.
 • IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede finansielle instrumenter.
 • IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger.
 • IFRIC 11, IFRS 2 – Koncerninterne transaktioner og egne aktier.

Implementeringen af de nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag i årsrapporten for 2007/08 har ikke medført ændringer i koncernens eller moderselskabets regnskabspraksis i 2007/08 eller tidligere år, men alene påvirket omfanget og arten af noteoplysninger i årsrapporten.

STANDARDER OG FORTOLKNINGER DER ENDNU IKKE ER TRÅDT I KRAFT

På tidspunktet for offentliggørelsen af denne årsrapport er en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag endnu ikke i trådt kraft, eller ikke godkendt af EU, og er derfor ikke indarbejdet i årsrapporten.

 • IAS 1 (ændret 2007), Præsentation af årsregnskaber. Den ændrede standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU
 • Ændret IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Ændret IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • IFRS 8, Forretningssegmenter. Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Ændret IAS 23, Låneomkostninger. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Ændret IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber. Den ændrede standard træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling. Ændringerne præciserer hvilke risici, der kan regnskabsmæssigt sikres. Den ændrede standard træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU
 • IFRIC 12, Koncessionsrettigheder. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskasår, der begynder 1. august 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • IFRIC 14, Loft for opgørelse af pensionsordningers aktiver, minimumskrav til indbetalinger samt deres indbyrdes påvirkning. Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • IFRIC 15, Aftaler om opførelse af ejendomme. Fortolkningsbidraget træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU
 • IFRIC 16, Regnskabsmæssig sikring af nettoinvestering i en udenlandsk enhed. Fortolkningsbidraget træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. oktober 2008 eller senere. Fortolkningsbidraget er endnu ikke godkendt til brug i EU
 • Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation og ændret IAS 1, Præsentation af årsregnskaber. Ændringerne vedrører puttable finansielle instrumenter og forpligtelser, som opstår ved likvidation. De ændrede standarder træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Ændret IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber og ændret IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. Ændringerne vedrører opgørelse af kostpris for investering i dattervirksomheder, fællesledede virksomheder og associerede virksomheder. De ændrede standarder træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU.
 • Forbedringer af IFRS’er. Ændringer til 20 standarder som led i årligt forbedringsprojekt 2008. Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere, bortset fra ændringer til IFRS 5, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. juli 2009 eller senere. Ændringerne er endnu ikke godkendt til brug i EU.

De fremtidige IFRS-ændringer forventes ikke at påvirke årsrapporten for de kommende regnskabsår væsentligt, bortset fra de yderligere oplysningskrav, der følger af implementering af IFRS 8, Forretningssegmenter.

KONCERNREGNSKABET

Koncernregnskabet omfatter IC Companys A/S (moderselskabet) og dattervirksomheder, hvori selskabets stemmerettigheder direkte eller indirekte overstiger 50% eller selskabet på anden måde har bestemmende indflydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber for moderselskabet og de enkelte dattervirksomheder ved sammendrag af poster af ensartet karakter. Der foretages eliminering af aktiebesiddelser, interne transaktioner, interne mellemværender, urealiserede interne avancer på varelagre og udbytte.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen.

Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet, henholdsvis stiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, såfremt de udgør en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomheden. Hvis dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser efter revurderingen fortsat overstiger kostprisen, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til funktionel valuta efter balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er anskaffet i fremmed valuta, og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Udenlandske dattervirksomheders balancer omregnes til balancedagens valutakurs, mens resultatopgørelserne omregnes til årets gennemsnitlige valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af tilgodehavender og ansvarlig lånekapital i udenlandske dattervirksomheder, der anses for at være en del af den samlede investering i dattervirksomheden, indregnes direkte på egenkapitalen.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG SIKRINGSAKTIVITETER

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld som henholdsvis ikke realiseret gevinst på finansielle kontrakter og ikke realiseret tab på finansielle kontrakter.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder og i øvrigt opfylder betingelserne herfor, indregnes direkte på egenkapitalen (net investment hedge).

AKTIEBASEREDE INCITAMENTSPROGRAMMER

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne alene kan vælge at købe aktier i moderselskabet (egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at købe aktierne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen.

Dagsværdien af egenkapitalinstrumenter opgøres ved anvendelse af Black & Scholes modellen med de parametre, som er angivet i note 5.

OPHØRTE AKTIVITETER OG LANGFRISTEDE AKTIVER BESTEMT FOR SALG

Ophørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder eller geografiske områder, der er solgt eller i henhold til en samlet plan er bestemt for salg.

Resultatet af ophørte aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post bestående af driftsresultat efter skat for den pågældende aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved dagsværdiregulering eller salg af aktiverne tilknyttet aktiviteten.

Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, herunder aktiver tilknyttet ophørte aktiviteter, præsenteres særskilt i balancen som kortfristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende aktiver og ophørte aktiviteter præsenteres som kortfristede forpligtelser i balancen.

Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger, såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og såfremt indtægten kan måles pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag.

Nettoomsætningen indeholder ud over salg af handelsvarer også licensindtægter.

Vareforbrug Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Virksomheden indregner vareforbrug i takt med omsætningen. Årets forskydning i varebeholdninger er indeholdt i vareforbruget.

Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner, aktiebaseret vederlæggelse og øvrige personaleudgifter til koncernens ansatte, herunder direktion og bestyrelse. Tillige indgår agentkommissioner til eksterne salgsagenter.

Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt årets nedskrivninger som følge af værdiforringelse.

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder årets afholdte øvrige udgifter til indkøb, salg og administration af primær karakter i forhold til hovedformålet.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært over leasingperioden i resultatopgørelsen under “Andre eksterne omkostninger”.

Andre gevinster og tab Andre gevinster og tab indeholder poster, der er af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteterne, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Særlige poster Heri indgår væsentlige beløb af engangskarakter, som ikke direkte kan henføres til den normale drift, herunder særlige nedskrivninger og hensættelser samt eventuelle tilbageførsler heraf.

Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder betingelserne for behandling som sikring samt tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelse med betaling af selskabsskat.

Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige betalinger tilknyttet det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af aktivet henholdsvis forpligtelsen.

Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Valutakursreguleringer af udskudt skat indregnes som en del af årets reguleringer af udskudt skat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Moderselskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder som indgår i konsolideringen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles på grundlag af gældende skatteregler og skattesatser af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, der forventes at kunne anvendes ved opgørelse af fremtidig skattepligtig indkomst og modregnes i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske enhed og jurisdiktion. I de tilfælde udskudt skat er et aktiv, optages posten under langfristede aktiver efter en vurdering af mulighederne for fremtidig realisation.

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat måles ved anvendelse af de skattesatser og -regler i de respektive lande, der – baseret på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen – forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser eller -regler indregnes i resultatopgørelsen.

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder, medmindre moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er sandsynligt, at den udskudte skat ikke vil blive udløst som aktuel skat i en overskuelig fremtid.

BALANCE

Immaterielle aktiver

Goodwill Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under koncernregnskab.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor.

Andre immaterielle aktiver Betalinger for overtagelse af lejemål (“nøglepenge”) klassificeres som lejerettigheder. Lejerettigheder amortiseres over den gældende lejeperiode eller brugstiden, hvis denne er kortere. Amortiseringsgrundlaget reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Lejerettigheder med en udefinerbar levetid afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Software og IT-udvikling afskrives over brugstiden, der udgør 3 – 5 år. Afskrivning foretages lineært.

Materielle aktiver Materielle aktiver måles til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger som følge af værdiforringelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivning på forskel mellem kostpris og den forventede restværdi foretages lineært over aktivets forventede økonomiske levetid. Afskrivningsperioden er fastlagt på basis af ledelsens erfaring indenfor koncernens forretningsområde og afspejler efter ledelsens vurdering det bedste estimat for aktivernes økonomiske levetid, som er følgende:

Indretning af lejede lokaler op til 10 år Bygninger 25-50 år Driftsmateriel og inventar 3-5 år

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet, som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre gevinster og tab.

Værdiforringelse Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes minimum én gang årligt for værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra den virksomhed som goodwill er knyttet til.

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede aktiver, bortset fra goodwill, immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid, udskudte skatteaktiver og finansielle aktiver, vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

Finansielle aktiver Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Andre finansielle aktiver måles til anskaffelsesværdi eller til dagsværdien på balancedagen, hvor denne er lavere.

Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris og direkte eksterne hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen for færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, eksterne produktionsomkostninger samt hjemtagelsesomkostninger, herunder hjemtagelsesfragt og kvota.

Nettorealisationsværdien for færdigvarer opgøres som forventet salgssum med fradrag for omkostninger, der afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, herunder kollektionsprøver, husleje, forsikring m.v.

Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

Egne aktier Køb og salg af egne aktier samt udbytter heraf føres direkte på egenkapitalen under “overført resultat”.

Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger medtages i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under anden gæld.

For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen medtages i balancen under pensionsforpligtelser, jf. dog nedenfor.

Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser og de realiserede værdier betegnes aktuarmæssige gevinster eller tab. Efterfølgende indregnes alle aktuarmæssige gevinster eller tab i resultatopgørelsen.

Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, det modsvarer fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen, eller det vil reducere fremtidige indbetalinger til ordningen.

Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid over et år fra balancedagen måles til nutidsværdi.

Ved planlagte omstruktureringer i koncernen hensættes alene til forpligtelser vedrørende omstruktureringer, som på balancedagen er besluttet i henhold til en specifik plan, og hvor de berørte parter er oplyst om den overordnede plan. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser, herunder bankgæld og leverandørgæld, måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømsopgørelsen opstilles således, at pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte med udgangspunkt i resultat af primær drift.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, likviditetseffekt af særlige poster, hensættelser, betalte finansielle poster, ændring i driftskapital samt betalinger vedrørende selskabsskat.

Driftskapitalen omfatter kortfristede aktiver eksklusive poster, der indgår i likvider eller er henført til investeringsaktiviteten, med fradrag af kortfristede forpligtelser eksklusive bankgæld, prioritetsgæld og skyldig selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af langfristede aktiver og værdipapirer, herunder kapitalandele i virksomheder.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld og andre langfristede forpligtelser, der ikke indgår under driftskapitalen.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld netto, der indgår som en integreret del af koncernens likviditetsstyring.

SEGMENTOPLYSNINGER

Det primære segment for koncernen er forretningssegmentet “modetøj”. Det sekundære segment er geografiske markeder. Segmenterne følger koncernens risici samt den ledelsesmæssige og interne økonomistyring.

Segmentoplysningerne for det sekundære segment er i øvrigt afgivet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis. Segmentaktiver omfatter de aktiver, som anvendes i segmentets drift, og som enten direkte eller på et rimeligt grundlag kan henføres til segmentet.

HOVED- OG NØGLETAL

Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2005”. Anvendte definitioner for de enkelte nøgletal fremgår af side 92.

Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital (NWC) tillagt materielle og immaterielle aktiver, inklusive goodwill, og fratrukket andre hensatte forpligtelser og øvrige langfristede driftsmæssige forpligtelser. Goodwill medtages til kostpris fratrukket goodwillnedskrivninger.

Nettoarbejdskapital (NWC) er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre gældsforpligtelser samt øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser.

Beregning af resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er specificeret i note 10.

2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger, værdiansættelsen af varelager og debitorer, skatteaktiver, pensioner samt hensatte forpligtelser.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. I koncernen vil målingen af varelagre kunne påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af lagernedskrivninger. Derudover vil målingen af goodwill ligeledes kunne blive påvirket af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af værdierne. For en beskrivelse af nedskrivningstest for immaterielle aktiver henvises til note 12.

Målingen af varelageret baserer sig på en individuel sæson- og aldersvurdering samt hvilken realisationsrisiko, der vurderes at være på de enkelte varer.

Der foretages nedskrivning på skatteaktiver såfremt:

 • Ledelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynligt, at der kan skabes positiv drift for det enkelte skatteobjekt (selskab) eller en gruppe af sambeskattede selskaber inden for en overskuelig horisont (typisk 3-5 år).
 • Den forventede skattepligtige indkomst er utilstrækkelig til, at skatteaktivet kan udnyttes fuldt ud, eller
 • Der på balancedagen er usikkerhed om opgørelsen af skatteaktivet, eksempelvis som følge af en uafsluttet skatterevision eller skattesag.

3. SEGMENTOPLYSNINGER FOR KONCERNEN

Forretningsmæssige segmenter I forhold til det primære segment, opererer alle koncernens brands inden for salg af “modetøj”, og det er ledelsens opfattelse, at samtlige brands i al væsentlighed opererer under samme risikoprofil og med samme forudsætninger for langsigtet økonomisk lønsomhed. Endvidere er såvel indkøbs- som distributions- og salgsprocesserne fælles for samtlige brands. På baggrund heraf er der ikke givet særskilte segmentoplysninger for enkelte brands, hvilket anses at være i overensstemmelse med bestemmelserne i IAS 14.

Geografiske segmenter Koncernens aktiviteter er primært lokaliseret i Skandinavien (Danmark, Sverige og Norge) og det øvrige Europa.

Nedenstående oversigt specificerer koncernens varesalg fordelt på geografiske markeder samt fordeling af de regnskabsmæssige værdier og årets tilgange af materielle og immaterielle langfristede aktiver fordelt på geografiske områder ud fra aktivernes fysiske placering.

4. NETTOOMSÆTNING

5. PERSONALEOMKOSTNINGER

Aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere:

Direktionen og ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede finansielle resultater inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20-30% af årsgagen. Bonusprogrammet belønner resultatdannelse inden for det enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse af koncernens vækstmål.

Vederlagspolitik Bestyrelsen sikrer, at direktionens samlede individuelle vederlag afspejler værdien for selskabet af deres indsats. Direktionens aflønning består af en kontantløn, op til 10% pension, årlig bonus, bilordning, optionsprogrammer samt sædvanlige benefits. Den overordnede sammensætning af direktionens aflønning forventes i al væsentlighed at være uændret for 2008/09, hvorved vederlagspolitikken gennemføres på samme måde som i 2007/08.

Såfremt et medlem af moderselskabets direktion opsiges af selskabet inden pensionstidspunktet, er selskabet pligtig til at betale løn i opsigelsesperioden på 12 måneder, hvori en eventuel ny lønindtægt efter 3 måneder kan modregnes.

Aktieoptionsprogram Bestyrelsen har i foråret 2008 tildelt aktieoptioner til selskabets administrerende direktør og selskabets økonomidirektør. Aktieoptionsordningen pr. 30. juni 2008 omfatter 130.000 stk. udestående aktieoptioner.

Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af én eksisterende aktie a nom. 10 DKK i selskabet. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,7% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

De tildelte aktieoptioner giver selskabets administrerende direktør adgang til i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012 og 2012/13 mod kontant betaling at erhverve 20.000 stk. aktier pr. år.

De tildelte aktieoptioner giver selskabets økonomidirektør adgang til i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2007/08, 2008/09 og 2009/10 mod kontant betaling at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs, der svarer til 180,0 DKK, og denne udnyttelseskurs tillægges 5% p.a. regnet fra den 31. marts 2008. Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning af de tildelte optioner.

Der blev i september 2007 tildelt optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere. Tildelingen var præstationsafhængig og baseret på en andel fra 10% – 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning udløste et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Den samlede tildeling udgjorde 237.769 stk. optioner, som hver giver ret til erhvervelse af én eksisterende af nom. 10 DKK. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 1,3% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs på DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a regnet fra den 13. september 2007.

Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning af de tildelte optioner. Der blev i foråret 2005 tildelt aktieoptioner til direktionen (2 personer). Aktieoptionsordningen pr. 30. juni 2008 omfatter 60.000 stk. udestående aktieoptioner, og der er udnyttet 40.000 optioner i 2007/08. Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af én eksisterende aktie a nom. 10 DKK i selskabet. 60.000 stk. er i regnskabsåret 2007/08 bortfaldet som følge af ophør af ansættelsesforholdet. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,3% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs der svarer til 154,50, og denne udnyttelseskurs tillægges 5% p.a. regnet fra den 15. april 2005. Ikke udnyttede købsoptioner for et år kan ikke overføres til senere år.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning af de tildelte optioner.

Specifikation af udestående aktieoptioner:

Den gennemsnitlige børskurs for udnyttede optioner i 2007/08 var 335,0 DKK (2006/07: 344,5 DKK).

I 2007/08 udgør indregnet dagsværdi af aktieoptioner for koncernen 2,8 mio. DKK i resultatopgørelsen (2006/07: 1,2 mio. DKK). I 2007/08 udgør indregnet dagsværdi af aktieoptioner for moderselskabet 1,5 mio. DKK i resultatopgørelsen (2006/07: 1,2 mio. DKK).

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til direktionen i 2007/08 løber i perioden fra efteråret 2008 til efteråret 2013 i en periode på 30 dage efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan udnyttes med 10.000 stk. i efteråret 2008, 30.000 stk i efteråret 2009, 30.000 stk. i efteråret 2010 og de resterende 60.000 stk. kan udnyttes med 1/3 i hvert af de resterende år.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til ledende medarbejdere i 2007/08 løber i perioden fra efteråret 2010 til efteråret 2013 i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner i 2004/05 løber i perioden fra efteråret 2006 til efteråret 2009 i en periode på 30 dage efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan udnyttes med 40.000 stk. i efteråret 2008 og 20.000 stk i efteråret 2009.

Der har ikke været aktieoptionsprogrammer, hvor optionerne kunne afregnes ved kontant differenceafregning.

Warrantprogram Der blev i april 2007 tildelt et warrantprogram til 1 leder. De tildelte warrants giver adgang til at tegne i alt 10.000 stk. aktier med indtil 1/3 i efteråret 2007, 2008 og 2009 efter offentliggørelse af årsrapporten. Tegningskursen udgør 328,3 og denne tillægges 5% p.a. regnet fra den 11. april 2007.

Herudover er der i november 2006 tildelt et warrantprogram til 4 ledere, som er tiltrådt deres funktioner siden seneste tildeling i maj 2006. De tildelte warrants giver adgang til at tegne i alt 30.000 stk. aktier med indtil 1/3 i efteråret 2007, 2008 og 2009 efter offentliggørelse af årsrapporten. Tegningskursen udgør 363,0 og denne tillægges 5% p.a. regnet fra den 24. november 2006.

I maj 2006 blev der tildelt et warrantprogram til 7 ledere. De tildelte warrants giver adgang til at tegne i alt 65.000 stk. aktier med indtil 1/3 i efteråret 2007, 2008 og 2009 efter offentliggørelse af årsrapporten. Tegningskursen udgør 382,7 og denne tillægges 5% p.a. regnet fra den 19. maj 2006.

Endelig blev der i foråret 2005 tildelt et warrantprogram til en række nøglemedarbejdere (45 personer). De tildelte warrants giver adgang til at tegne i alt 365.000 stk. aktier med indtil 1/3 i efteråret 2006, 2007 og 2008 efter offentliggørelse af årsrapporten. Tegningskursen udgjorde 154,50 og denne tillægges 5% p.a. regnet fra den 15. april 2005.

For alle tildelte warrants gælder det, at ikke udnyttede warrants fra et år kan overføres til det følgende år inden for programmets løbetid. Indehaverens udnyttelse af de tildelte warrants er betinget af, at vedkommende ikke har opsagt sin stilling på udnyttelsestidspunktet. Der er ikke øvrige betingelser for retserhvervelse.

Specifikation af udestående warrants:

Den gennemsnitlige børskurs for udnyttede warrants i 2007/08 var 355,5 DKK (2006/07: 341,8 DKK).

I 2007/08 udgør indregnet dagsværdi af warrants for koncernen 3,4 mio. DKK i resultatopgørelsen (2006/07: 4,8 mio. DKK). I 2007/08 udgør indregnet dagsværdi af warrants for moderselskabet 2,4 mio. DKK i resultatopgørelsen (2006/07: 2,9 mio. DKK). De beregnede dagsværdier ved tildeling er baseret på Black & Scholes modellen. De anvendte forudsætninger, som er baseret på aktuelle markedsforhold, fremgår nedenfor:

I forbindelse med dagsværdiberegningen udgør løbetiderne de gennemsnitlige forventede løbetider.

Den forventede volatilitet er baseret på volatiliteten i det seneste år for IC Companys aktien, der er sammenholdt med ledelsens forventninger.

Den risikofrie rente er fastsat tilsvarende renten på en statsobligation med en tilsvarende løbetid som det tildelte program.

6. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

I andre eksterne omkostninger indgår det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til de generalforsamlingsvalgte revisorer. Honorarerne kan specificeres således:

To af koncernens mindre datterselskaber revideres ikke af Deloitte, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed.

7. ANDRE GEVINSTER OG TAB

8. FINANSIELLE POSTER, INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

9. ÅRETS SKAT

Skat af årets resultat kan forklares således:

10. RESULTAT PR. AKTIE

Der er i det beregnede udvandede resultat pr. aktie taget højde for en eventuel justeringsfaktor, der anvendes ved emissioner, der er afsluttet i regnskabsperioder før den indeværende.

11. UDBYTTE

Der henvises til moderselskabets note 9.

12. KONCERNENS IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER

Af aktiver under opførelse klassificeres 1,0 mio. DKK som IT-systemer under udvikling i balancen under immaterielle aktiver.

Den offentlige vurdering af danske grunde og bygninger udgjorde 116 mio. DKK pr. 30. juni 2008 (vurdering pr. 1. oktober 2006) (116 mio. DKK pr. 30. juni 2007), og bogført værdi af danske grunde og bygninger udgør 174,6 mio. DKK.

Goodwill Goodwill opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fordeles på overtagelsestidspunktet til de pengestrømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af overtagelsen. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er fordelt således på de respektive pengestrømsfrembringende enheder:

Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvor der er indikatorer på værdiforringelse.

Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt til, opgøres med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi, hvilket vil sige en tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme, som sammenholdes med de regnskabsmæssige værdier. De fremtidige pengestrømme baseres på virksomhedernes forretningsplaner og budgetter i strategiperioden for 2008/09-2012/13. De væsentligste parametre i beregningen af kapitalværdien er nettoomsætning, EBITDA og arbejdskapital. Forretningsplanerne er baseret på ledelsens konkrete vurdering af forretningsenhedernes forventede udvikling i strategiperioden. Ved beregningen af kapitalværdien er der anvendt en WACC på 8,6% før skat.

Lejerettigheder med udefinerbar brugstid Ud af den totale regnskabsmæssige værdi af “Lejerettigheder” relaterer 6,2 mio. DKK (2006/07: 6,1 mio. DKK) sig til lejerettigheder med en udefinerbar brugstid, hvilket er bestemt ud fra de kontraktlige vilkår forbundet med lejemålet. Der er derfor gennemført en værdiforringelsestest pr. 30. juni 2008, og ledelsen har vurderet, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.

13. KONCERNENS FINANSIELLE AKTIVER

Koncernen har i 2006/07 ydet et lån på 3 mio. DKK til en engrospartner til brug for finansiering af driftsmæssige investeringer. Dette lån er indfriet i løbet af 2007/08. Koncernen har i 2007/08 ydet et ansvarligt lån på 1,1 mio. DKK til en samarbejdspartner. Løbetiden på udlånet er 5 år med en variabelrente, der reguleres i forhold til den til enhver tid gældende Reposrente med et tillæg på 150 basispunkter. Den effektive rente udgør 5,85% pr. 30. juni 2008. Der er ikke modtaget sikkerhed for lånet. Den regnskabsmæssige værdi for udlånet svarer til dagsværdien.

Den regnskabsmæssige værdi for aktier og deposita svarer til dagsværdien. 14. UDSKUDT SKAT

De ikke indregnede skatteaktiver vedrører skattemæssige underskud, hvor det er vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid. De ikke indregnede skattemæssige underskud er i al væsentlighed fremførbare tidsubegrænsede, og der henvises i øvrigt til note 26. Midlertidige forskelle og ændringer heri i årets løb udgør:

15. VAREBEHOLDNINGER

Årets bevægelser i lagernedskrivninger:

Varebeholdninger opgjort til nettorealisationsværdi udgør pr. 30. juni 2008 113,3 mio. DKK (2006/07 96,9 mio. DKK).

16. TILGODEHAVENDER FRA SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

Nedskrivninger foretages til nettorealisationsværdi svarende til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgodehavenderne forventes at indbringe. Nedskrivninger foretages på baggrund af en individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Varedebitorer (brutto) kan specificeres som følger:

 Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til deres dagsværdier.

Tilgodehavenderne er ikke rentebærende før normalt 30-60 dage efter faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives tilgodehavenderne renter af det udestående beløb.

17. ANDRE TILGODEHAVENDER

Det er ledelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender pr. 30. juni 2008 i al væsentlighed svarer til dagsværdien, og at der ikke er særlige kreditrisici forbundet med tilgodehavenderne.

18. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, AKTIVER

19. SELSKABSKAPITAL

Selskabskapitalen består af 17.919.632 aktier a nominelt DKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Hele selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Der er foretaget følgende kapitaludvidelser de seneste 5 år:

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning erhverve maksimalt egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen.

Egne aktier pr. 1. juli 2005 er oprindeligt erhvervet med henblik på afdækning af selskabets forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammet for direktionen.

I 2007/08 har selskabet i lighed med 2006/07 gennemført aktietilbagekøb, hvor formålet med programmet er at nedsætte IC Companys aktiekapital. Under det gennemførte program har selskabet i 2007/08 erhvervet nom. 10.912.000 DKK (2006/07: 6.597.250 DKK) egne aktier til en gennemsnitlig kurs på 217,7 DKK (2006/07: 341,4 DKK), svarende til 237,6 mio. DKK (2006/07: 225,2 mio. DKK) eksklusive kurtage.

På baggrund af de gennemførte aktietilbagekøb er der i januar 2008 annulleret 585.925 stk. aktier.

Værdien af egne aktier til børskursen pr. 30. juni 2008 udgør 205,7 mio. DKK (pr. 30. juni 2007 271,5 mio. DKK).

20. PENSIONSFORPLIGTELSER

Danske selskabers pensionsforpligtelser er forsikringsmæssigt afdækket, hvilket ligeledes gør sig gældende for pensionsforpligtelser i en lang række af koncernens udenlandske virksomheder. Udenlandske selskaber, der ikke er eller kun delvist er afdækket forsikringsmæssigt (ydelsesbaserede ordninger), opgør de uafdækkede pensionsforpligtelser aktuarmæssigt til nutidsværdi på balancetidspunktet. Koncernens ydelsesbaserede ordninger eksisterer i Holland og Norge. Disse pensionsordninger afdækkes i pensionsfonde for medarbejderne. I koncernregnskabet er der under forpligtelser indregnet 5,7 mio. DKK (2006/07: 5,1 mio. DKK) til afdækning af koncernens forpligtelser over for nuværende og tidligere medarbejdere efter fradrag af de til ordningerne knyttede aktiver. Moderselskabet har kun bidragsbaserede pensionsordninger.

For ydelsesbaserede ordninger foretages en aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som virksomheden skal udbetale i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om bl.a. opgørelsesrente, stigning i lønninger og pensioner, investeringsafkast, medarbejderfratrædelse og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i virksomheden.

I resultatopgørelsen for koncernen er der indregnet 33,3 mio. DKK (2006/07: 25,7 mio. DKK) som omkostninger vedrørende forsikringsmæssigt afdækkede ordninger (bidragsbaserede). Vedrørende ikke forsikringsmæssigt afdækkede ordninger (ydelsesbaserede ordninger) er der for koncernen indregnet en omkostning på 2,1 mio. DKK (2006/07: 0,9 mio. DKK som indtægt).

I bidragsbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et bestemt bidrag (f.eks. et fast beløb eller en fast procentdel af lønnen). I en bidragsbaseret ordning har koncernen ikke risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed og invaliditet.

Pensionsforpligtelsen kan specificeres således:

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan gennemsnitligt oplyses som følger:

Ordningernes aktiver består af almindelige investeringsaktiver, blandt andet aktier og obligationer. Der er ikke investeret i koncernens egne aktier.

Det forventede afkast på ordningerne er baseret på langfristede forventninger til aktivernes afkast i de respektive lande. Det faktiske afkast af ordningernes aktiver udgjorde i 2007/08 -2,5 mio. DKK (2006/07 -0,3 mio. DKK). Koncernens forventede bidrag til ordninger i 2008/09 udgør 1,7 mio. DKK.

21. LANGFRISTET GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER

Den langfristede gældsforpligtelse pr. 30. juni 2008 til kreditinstitutter er et stående lån i DKK med variabel rente. Den gennemsnitlige rente udgjorde i 2007/08 5,30% p.a. (2006/07 4,33%). Lånet udgjorde 168,0 mio. DKK pr. 30. juni 2007. Gældens regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til dagsværdien.

22. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER TIL KREDITINSTITUTTER

Koncernens samlede kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter med en gennemsnitlig variabel rentesats på 5,40% p.a. (5,23% i 2006/07).

De kortfristede gældsforpligtelser forfalder på anfordring, hvorfor dagsværdien svarer til den regnskabsmæssige værdi.

De kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter fordeler sig på følgende valutaer:

23. LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

24. ANDEN GÆLD

Af fratrædelsesgodtgørelser forfalder 10,2 mio. DKK inden for et år.

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster under anden gæld svarer i al væsentlighed til forpligtelsernes dagsværdi.

25. OPERATIONEL LEASING

Koncernen leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3 – 10 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb. En lang række af huslejekontrakterne indeholder bestemmelser om omsætningsbestemt husleje.

Koncernen leaser derudover biler og andet driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3 – 5 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Der er i resultatopgørelsen for koncernen for 2007/08 indregnet 246,7 mio. DKK (2006/07: 233,6 mio. DKK) vedrørende operationel leasing.

En del af de lejede butikslejemål videreudlejes til franchisebutikker m.v., og i forbindelse hermed er der modtaget en lejeindtægt vedrørende uopsigelige lejekontrakter på 24,2 mio. DKK (2006/07: 26,1 mio. DKK). Den forventede fremtidige minimum lejeindtægt i henhold til uopsigelige lejekontrakter udgør 46,8 mio. DKK i regnskabsårene 2007/08 – 2016/17 (2006/07: 66,2 mio. DKK).

26. ØVRIGE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige sambeskattede danske selskaber for skat af sambeskatningsindkomsten for perioden 2003/04 – 2004/05.

Selskabet har indgået bindende aftaler med leverandører vedrørende levering af kollektioner frem til 31. december 2008, hvoraf størstedelen knytter sig til indgåede salgsordrer med præordrekunder.

Moderselskabets aktier i datterselskabet Raffinaderivej 10 A/S (indregnet i koncernregnskabet med en indre værdi på 1,1 mio. DKK) er stillet til sikkerhed for koncernens langfristede gæld vedrørende købet af ejendommen Raffinaderivej 10, der udgør 168,0 mio. DKK pr. 30. juni 2008. Bogført værdi af ejendommen udgør 163,4 mio. DKK.

Koncernen har for tiden ingen løbende retssager, der kan have væsentlig påvirkning på koncernens økonomiske stilling.

Der påhviler koncernen normale branchemæssige returforpligtelser. Ledelsen forventer ikke væsentlige tab herpå.

Koncernen fører løbende sager med danske og udenlandske skattemyndigheder. IC Companys har gennem lang tid været underlagt en skatterevision af et af koncernens tyske selskaber, som i de af revisionen omfattede indkomstår har genereret et skattemæssigt underskud på 145 mio. DKK. De tyske myndigheder har på baggrund af revisionen foretaget en forhøjelse af indkomsten i de pågældende år på 130 mio. DKK. Argumentationen er, at der ikke har været anvendt korrekt transfer pricing. IC Companys har indbragt sagen til de danske skattemyndigheder med henblik på en korresponderende korrektion og tilbagebetaling af betalt skat. De danske myndigheder har afvist dette. Som følge heraf har IC Companys valgt at indbringe sagen for EF-Voldgifts-konventionen i henhold til reglerne derom.

I regnskabsåret 2007/08 er der gennemført skatterevision af koncernens andet tyske selskab. I de af revisionen omfattede indkomstår er der netto genereret underskud på 55 mio. DKK. De tyske myndigheder har på baggrund af revisionen forhøjet indkomsten med 65 mio. DKK. Argumentationen er som i sagen ovenfor, at der ikke har været anvendt korrekt transfer pricing. De danske myndigheder har også i dette tilfælde afvist at gennemføre en korresponderende korrektion. Sagen vil derfor blive indbragt for EF-Voldgiftskonventionen i lighed med sagen ovenfor, hvor det forberedende arbejde pågår.

Erfaringsmæssigt tager sager der bliver indbragt for EF-Voldgiftskonventionen lang tid at løse, og der forventes på den baggrund tidligst en afklaring vedrørende henholdsvis den først omtalte sag inden for 1 år og den sidst omtalte inden for 3 år. Skatteværdien af de omtalte underskud samt den eventuelle tilbagebetaling af dansk betalt skat er ikke indregnet i balancen.

27. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSAKTIVITETER

28. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

29. LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

Koncernens samlede kredittilsagn udgør 1.420 mio. DKK pr. 30. juni 2008 (30. juni 2007: 1.209 mio. DKK). Heraf er 771 mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 270 mio. DKK er udnyttet til trade finance faciliteter og garantier. Herved udgør de uudnyttede kreditfaciliteter 379 mio. DKK. Alle kredittilsagn er standby kreditter, der kan udnyttes med dags varsel.

30. RISICI OG AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Valutarisiko Koncernens valutarisiko (transaktionsrisiko) håndteres centralt af koncernens treasury afdeling. DKK er koncernens funktionelle valuta, og valutapositioner afdækkes som udgangspunkt over for DKK. Koncernens primære transaktionsrisiko opstår ved køb og salg af varer i fremmed valuta. Afdækningen af de regnskabsmæssige såvel som forventede risici sker i form af terminsforretninger og/eller optioner. Sikringen sker som udgangspunkt for en 12 måneders periode. Valutaerne HKD og USD er pr. 30. juni 2008 sikret for en 18 måneders periode.

Valutaterminskontrakter vedrører udelukkende sikring af varesalg og varekøb, jf. koncernens politik herfor. Risikoafdækningen af koncernens transaktionseksponering foretages ud fra en samlet vurdering af cashflow behov for de kommende 12 måneder, og for USD og HKD de kommende 18 måneder. Der foretages som udgangspunkt kurssikring af cashflow i alle valutaer. Dog afdækkes EUR ikke.

Koncernens valutaeksponering afdækkes centralt, dog har få dattervirksomheder uafdækket eksponering i valuta i de tilfælde, hvor der er indgået huslejekontrakter i anden valuta end den lokale.

Nettoudestående valutaterminskontrakter pr. 30. juni 2008 for koncernen og moderselskabet, som anvendes til og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner:

Positive hovedstole af valutaterminsforretninger er køb af den pågældende valuta, og negative hovedstole er salg.

Åbentstående valutakurssikringsaftaler for koncernen og moderselskabet, der opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af indregnede aktiver og forpligtelser:

 Kurstabet pr. 30. juni 2008 er indregnet i resultatopgørelsen under vareforbrug.

De beregnede dagsværdier er opgjort på baggrund af aktuelle rentekurver og valutakurser pr. 30. juni 2008.

I 2007/08 er der i resultatopgørelsen indregnet i alt 1,5 mio. DKK vedrørende ineffektive cash flow sikringstransaktioner (2006/07: -1,1 mio. DKK).

Koncernen og moderselskabet har ingen åbenstående valutakurssikringsaftaler, der ikke opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring pr. 30. juni 2008 eller pr. 30. juni 2007.

De under egenkapitalen indregnede positive/negative markedsværdier, er behandlet efter reglerne for sikring af fremtidige pengestrømme, og afvikles/reguleres i årets løb efter “hedge accounting principperne”.

Koncernens nettoposition vil udregnet efter value at risk metoden maksimalt kunne påføre et tab på DKK 2,0 mio. DKK. Beregningen er foretaget udfra et 95% konfidensinterval med en løbetid på 6 mdr. Value at risk er et udtryk for hvad, der maksimalt kan tabes på en position beregnet ud fra volatiliteter på de forskellige valutaer, samt korrelationer mellem valutaerne. Beregningen er lavet på historiske data.

Bortset fra afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af valutarisici i balancen, er der i resultatopgørelsen ikke indregnet ændringer i dagsværdien for unoterede finansielle aktiver og forpligtelser.

Beregningen af dagsværdier på finansielle instrumenter er sket på baggrund af officielle markedskurser på et aktivt marked herunder observerbare markedsrentekurver og valutakurser pr. 30. juni 2008.

De eksisterende kategorier af finansielle aktiver og forpligtelser er vist nedenfor:

Translationsrisiko I henhold til koncernens finanspolitik sikres translationsricisi (investering i eller lån til udenlandske datterselskaber) normalt ikke. Eneste undtagelse er moderselskabets investering i svenske datterselskaber, der i 2005/06 blev sikret med valuta-/renteswaps på 1.660 mio. SEK. Pr. 1. juli 2007 var sikringen reduceret til nominelt 900 mio. SEK. Disse valuta-/renteswaps er i regnskabåret 2007/08 blevet afviklet. Dagsværdireguleringen i forhold til året før udgjorde 4,9 mio. DKK. Heraf er 3,7 mio. DKK indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster som en indtægt vedørende den ineffektive del og 1,2 mio. DKK er indregnet på egenkapitalen vedørende den effektive del.

Likviditetsrisiko IC Companys sikrer et tilstrækkeligt likviditetsberedskab ved en kombination af likviditetsstyring og ikke-garanterede kreditfaciliteter, jf. note 29.

Renterisiko Koncernens renterisiko overvåges løbende af treasury afdelingen i overensstemmelse med koncernens politikker på området. Koncernen benytter sig af matching af løbetiden på de enkelte aktiver/passiver. Den typiske neutrale løbetid for koncernen er 2 mdr. Ved eventuel afdækning af renterisici benyttes FRA’s og/eller renteswaps.

Selskabets renterisiko relaterer sig til den rentebærende gæld. Selskabets låneportefølje består af kortfristet bankgæld, samt et langfristet lån der finansierer virksomhedens ejendomsbesiddelse. Følsomheden ved en renteændring på +/-1% udgør ca. DKK +/-0,6 mio. DKK udregnet efter BPV metoden.

Følgende løbetids-/revurderingstidspunkt er gældende for koncernens finansielle aktiver og forpligtelser:

Kreditrisiko Koncernen samarbejder kun med internationale anerkendte banker med høj kreditvurdering. Kreditrisikoen på terminsforretninger og kontoindeståender anses derfor for lav.

I forhold til tilgodehavender fra salg, anvendes der typisk kreditforsikring i lande, hvor kreditrisikoen vurderes for værende høj, og hvor dette er muligt. Dette gælder primært for eksportmarkeder, hvor IC Companys ikke er repræsenteret ved et selvstændigt salgsselskab.

Herudover er kreditrisikoen vedrørende Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og Andre tilgodehavender begrænset, da koncernen ikke har nogen betydelig koncentration af kreditrisiko, idet eksponeringen er spredt på et stort antal modparter og kunder på en lang række markeder.

31. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

IC Companys A/S’ nærtstående parter omfatter dattervirksomheder, som vist bagerst i årsrapporten, samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disses relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter tillige selskaber, hvori førnævnte har væsentlige interesser. IC Companys A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet.

IC Companys A/S har betydelig samhandel med alle dattervirksomheder. Samhandel foregår på markedsvilkår.

Samhandel med tilknyttede virksomheder har omfattet følgende:

Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Direktionens, bestyrelsens og ledende medarbejderes aflønning, aktieaflønningsprogrammer og aktiebeholdninger er omtalt i note 5. Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv fremgår af side 90.

Forrentning af mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af moderselskabets note 7.

Moderselskabets mellemværender med tilknyttede virksomheder udgør almindelige forretningsmellemværender, der er indgået på samhandelsbetingelser svarende til koncernens og moderselskabets øvrige kunder og leverandører. Moderselskabet har tillige ydet lån til tilknyttede virksomheder, som pr. 30. juni 2008 udgør 862,3 mio. DKK (30. juni 2007: 878,8 mio. DKK). Lånene forrentes på almindelige markedsvilkår. 831,9 mio. DKK forfalder i 2008 og de resterende 30,4 mio. DKK er et stående lån uden aftalt forfaldstidspunkt. I moderselskabets nettotilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er der hensat 80 mio. DKK (30. juni 2007: 66,0 mio. DKK) til imødegåelse af sandsynlige fremtidige tab i dattervirksomheder med negativ indre værdi.

Moderselskabet har afgivet støtteerklæringer over for visse dattervirksomheder.

Moderselskabet har modtaget 50,3 mio. DKK (2006/07: 353,0 mio. DKK) i udbytte fra dattervirksomheder.

Koncernen har indgået lejekontrakt med I/S Hakkesstraat 35-37, Venlo, Holland, vedrørende leje af ejendom. Dette interessentskab ejes af bestyrelsesformand Niels Martinsen (der via Friheden Invest A/S ejer 39,0 % af IC Companys A/S) med 95%. Ejendommen rummer et distributionscenter. Lejeaftalen er baseret på markedsmæssige vilkår fastlagt på grundlag af uvildig lejevurdering foretaget af autoriseret ejendomsmægler i Holland. Aftalen er gensidig uopsigelig indtil den 1. november 2008. Koncernen har i 2007/08 betalt en leje på 2,4 mio. DKK (2006/07: 2,4 mio. DKK) vedrørende det pågældende lejemål.

Selskabet har i årets løb haft andre transaktioner med Niels Martinsen og selskaber kontrolleret af Niels Martinsen. Transaktionerne er alle indgået på markedsvilkår og overstiger ikke 1 mio. DKK i regnskabsåret.

Der har ikke hverken i indeværende eller tidligere år, bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet samt normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

MODERSELSKABETS ÅRSREGNSKAB

Indholdsfortegnelse

RESULTATOPGØRELSE …………………………………………………………………. 70
AKTIVER – BALANCE…………………………………………………………………….. 71
PASSIVER – BALANCE……………………………………………………………………. 72
EGENKAPITALENS UDVIKLING………………………………………………………… 73
MODERSELSKABETS PENGESTRØMSOPGØRELSE……………………………….. 74
NOTER……………………………………………………………………………………….. 75

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

EGENKAPITALENS UDVIKLING, MODERSELSKAB

MODERSELSKABETS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for moderselskabet er en integreret del af “Årsregnskab 2007/08” for IC Companys A/S. Moderselskabets årsregnskab for 2007/08 aflægges i overensstemmelse med IFRS. Moderselskabets regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er ud over punkterne nedenfor, den samme som for koncernen, som fremgår af note 1 for koncernen.

Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter består af administrationsbidrag fra dattervirksomheder til moderselskabet for deres andel af koncernens fællesomkostninger.

Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsrapport Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indtægtsføres udbyttet dog ikke i resultatopgørelsen, men indregnes som reduktion af kapitalandelens kostpris.

Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsrapport Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen reduceres i det omfang, udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i moderselskabets årsrapport Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i moderselskabets årsrapport måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER

Der henvises til koncernens note 2.

3. NETTOOMSÆTNING

4. PERSONALEOMKOSTNINGER

Vederlag til bestyrelse og direktion samt aktieincitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere fremgår af koncernregnskabets note 5.

5. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

6. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

I andre eksterne omkostninger indgår det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til de generalforsamlingsvalgte revisorer. Honorarerne kan specificeres således:

7. FINANSIELLE POSTER, INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

8. ÅRETS SKAT

Skat af årets resultat kan forklares således:

9. UDBYTTE

Der er i regnskabsåret 2007/08 udbetalt 74 mio. DKK i udbytte fra IC Companys A/S til selskabets aktionærer (2006/07: 68 mio. DKK).

For regnskabsåret 2007/08 foreslår bestyrelsen et udbytte på 66 mio. DKK, svarende til 4,00 DKK pr. aktie eksklusive egne aktier (2006/07: 4,00 DKK pr. aktie), der vil blive udbetalt til aktionærerne umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling den 22. oktober 2008 forudsat, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udbyttet er betinget af generalforsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 30. juni 2008. Udbyttet vil blive udbetalt til de aktionærer, der pr. 22. oktober 2008 er registreret i selskabets aktiebog.

10. IMMATERIELLE OG MATERIELLE AKTIVER

 * Af aktiver under opførelse klassificeres 1,0 mio. DKK som IT-systemer under udvikling i balancen under immaterielle aktiver.

11. KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHEDER

Oversigt over koncernens dattervirksomheder fremgår bagerst i årsrapporten.

Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder udgør netto 22,1 mio. DKK (205,6 mio. DKK i 2006/07) og omfatter den andel af udbytte fra dattervirksomheder, der ikke overstiger den samlede indtjening i dattervirksomheden siden overtagelsen af denne fratrukket årets nedskrivninger af kapitalandele og tilgodehavender.

Der er i resultatopgørelsen indregnet et tab på -14,0 mio. DKK vedrørende kortfristede tilgodehavender hos datterselskaber (2006/07: -3,4 mio. DKK).

12. ØVRIGE LANGFRISTEDE AKTIVER

Koncernen har i 2006/07 ydet et lån på 3 mio. DKK til en engrospartner til brug for finansiering af driftsmæssige investeringer. Dette lån er indfriet i løbet af 2007/08. Koncernen har i 2007/08 ydet et ansvarligt lån på 1,1 mio. DKK til en samarbejdspartner. Løbetiden på udlånet er 5 år med en variabel rente, der reguleres i forhold til den til enhver tid gældende Reposrente med et tillæg på 150 basispunkter. Den effektive rente udgør 5,85% pr. 30. juni 2008. Der er ikke modtaget sikkerhed for lånet.

Den regnskabsmæssige værdi for udlånet svarer til dagsværdien.

Den regnskabsmæssige værdi for deposita svarer til dagsværdien.

13. UDSKUDT SKAT

De ikke indregnede skatteaktiver vedrører skattemæssige underskud, hvor det er vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid. De ikke indregnede skattemæssige underskud har ingen udløbsdato.

Ændringer i midlertidige forskelle i årets løb udgør:

14. VAREBEHOLDNINGER

Årets bevægelser i lagernedskrivninger:

Varebeholdninger opgjort til nettorealisationsværdi udgør pr. 30. juni 2008 68,5 mio. DKK (2006/07 32,8 mio. DKK).

15. TILGODEHAVENDER FRA SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

Varedebitorer (brutto) kan specificeres som følger:

Der henvises i øvrigt til koncernens note 16.

16. ANDRE TILGODEHAVENDER

Det er ledelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender pr. 30. juni 2008 i al væsentlighed svarer til dagsværdien, og at der ikke er særlige kreditrisici forbundet med tilgodehavenderne.

17. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, AKTIVER

18. SELSKABSKAPITAL

Oplysninger om aktiekapitalens fordeling på antal aktier m.v. fremgår af note 19 i koncernregnskabet.

19. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER TIL KREDITINSTITUTTER

Moderselskabets samlede kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter med en gennemsnitlig variabel rentesats på 5,34% p.a. (5,31% p.a.).

De kortfristede gældsforpligtelser forfalder på anfordring, hvorfor dagsværdien svarer til den regnskabsmæssige værdi. De kortfristede gældforpligtelser til kreditinstitutter fordeler sig på følgende valutaer:

20. LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

21. ANDEN GÆLD

Af fratrædelsesgodtgørelser forfalder 6,5 mio. DKK inden for et år.

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster under anden gæld svarer i al væsentlighed til forpligtelsernes dagsværdi.

22. OPERATIONEL LEASING

Moderselskabet leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3 – 10 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Moderselskabet leaser derudover biler og andet driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3 – 5 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Der er i resultatopgørelsen for moderselskabet for 2007/08 indregnet 24,7 mio. DKK (2006/07: 20,6 mio. DKK) vedrørende operationel leasing.

23. ØVRIGE ØKONOMISKE FORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER

Moderselskabet har afgivet støtteerklæringer overfor visse dattervirksomheder. Moderselskabets aktier i datterselskabet Raffinaderivej 10 A/S (indregnet i moderselskabets regnskab med 0,5 mio. DKK) er stillet til sikkerhed for koncernens langfristede gæld vedrørende købet af ejendommen Raffinaderivej 10, der udgør 168,0 mio. DKK pr. 30. juni 2008. Bogført værdi af ejendommen udgør 163,4 mio. DKK. Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 26.

24. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

25. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

26. LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

27. RISICI OG AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Der henvises til koncernregnskabets note 30.

28. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

Der henvises til koncernregnskabets note 31.

AKTIONÆRINFORMATION

Det er IC Companys’ langsigtede finansielle målsætning at realisere et konkurrencedygtigt afkast til selskabets aktionærer. Dette afkast skabes gennem kursstigninger, udbetaling af udbytte og tilbagekøb af egne aktier.

BØRSÅRET

2007/08 IC Companys’ aktie er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Målt ved daglige gennemsnitspriser er aktien faldet med 51% fra kurs 316,7 pr. 1. juli 2007 til kurs 155,1 pr. 30. juni 2008. Ved udgangen af regnskabsåret var markedsværdien af IC Companys 2,8 mia. DKK. Aktien blev handlet til den højeste kurs den 1. november 2007, hvor den gennemsnitlige kurs var 361,1. Årets laveste kurs var den 30. juni 2008, hvor den gennemsnitlige kurs var 155,1.

IC Companys har gennem regnskabsåret gennemført aktietilbagekøb for i alt 238 mio. DKK (1.091.200 stk.). 193.000 af disse aktier skal anvendes som afdækning til tildelte optionsprogrammer. Der er i 2007/08 udbetalt udbytte på 4,00 DKK pr. aktie, svarende til i alt 70 mio. DKK.

Den totale omsætning af IC Companys’ aktier i regnskabsåret 2007/08 beløb sig til 2,1 mia. DKK (4,3 mia. DKK) ved en stykomsætning på i alt 7,7 mio. (12,2 mio.).

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalen er i regnskabsåret 2007/08 forhøjet med i alt 112.059 aktier. Forhøjelsen på nominelt 1.120.590 DKK er sket i forbindelse med udnyttelsen af tidligere tildelte warrants (tegningsretter). De nye aktier er tegnet til kurs 173,50, og provenuet til selskabet ved tegningen udgør 19,4 mio. DKK.

På IC Companys’ ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 5.859.250 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007. Pr. 30. juni 2008 udgjorde aktiekapitalen 179.196.320 DKK (183.934.980 DKK). Aktiekapitalen består af 17.919.632 aktier a nominelt 10 DKK.

UDVIKLINGEN I EGNE AKTIER

Til koncernens ordinære generalforsamling 2008 vil det blive stillet til forslag at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 9.768.250 svarende til de 976.825 aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 3. januar 2008 til 29. juli 2008.

AKTIONÆRGRUPPENS SAMMENSÆTNING

Pr. 30. juni 2008 havde selskabet 8.994 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer 96,9% af den samlede aktiekapital. Den totale aktionærgruppe fordeler sig som følger:

INVESTOR RELATIONS

Koncernen har som målsætning at opretholde et højt og ensartet informationsniveau samt at føre en åben og aktiv dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. På icgroupmulti.wpengine.com findes investor relations politik, regnskaber, præsentationer, koncernens fondsbørsmeddelelser samt øvrige relevante investoroplysninger.

I løbet af regnskabsåret har koncernen været vært ved 4 webcasts i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporter. Derudover deltager selskabet løbende i roadshows, investor seminarer og holder løbende møder med enkelt investorer og aktieanalytikere. IC Companys afholder ikke investormøder i en periode på 4 uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige meddelelser. FINANSKALENDER 2008/09

Forespørgsler fra aktionærer, finansanalytikere og andre interesserede kan rettes til:

Chris Bigler
Økonomidirektør

IC Companys A/S
Raffinaderivej 10
2300 København S
Telefon: +45 3266 7017
Fax: +45 3266 7040 

Henrik Steensgaard
Investor Relations Manager

IC Companys A/S
Raffinaderivej 10
2300 København S
Telefon: +45 3266 7409
Fax: +45 3266 7040
E-mail: Investorrelations@iccompanys.com

AKTIEANALYTIKERE

GENERALFORSAMLING 2007/08

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 22. oktober 2008 kl. 15.00 i “Den Sorte Diamant”, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K.

Dagsorden vil være:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed.

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Niels Hermansen er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. august 2008. Bestyrelsen foreslår genvalg af resten af bestyrelsen.

5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for Selskabet at erhverve indtil 10% af Selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%.

7. Kapitalnedsættelse – Ændring af vedtægternes § 4. Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 9.768.250 svarende til det antal aktier, der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer.

8. Direktionsmedlemmer – Ændring af vedtægternes § 24. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 24 ændres således, at bestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af én til fire direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

9. Eventuelt

 FONDSBØRSMEDDELELSER 2007/08

BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDENDE MEDARBEJDERE

DEFINITION AF NØGLETAL

KONCERNOVERSIGT PR. 30. JUNI 200