Årsrapport 2006/07

Sep 12, 2007, 8:02

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006/07

Koncernens fortsættende brands har realiseret en omsætningsvækst på 14%. Resultat af primær drift (EBIT) er realiseret med en forbedring på 12% til 340 mio. DKK. I 2007/08 forventes vækst i omsætningen på 12% – 15% og vækst i resultat af primær drift på 30% – 40%.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2006 – 30. juni 2007.

De fortsættende brands har realiseret en omsætningsvækst på 14%. Den samlede omsætning blev 3.354 mio. DKK.

Resultat af primær drift før særlige poster er øget med 37 mio. DKK (12%) til 340 mio. DKK. Koncernen har igangsat en række vækstinitiativer, hvilket har øget omkostningsandelen med 0,5%-point. Parallelt med initiativerne er omkostningseffektiviteten øget med 0,8%-point i 2. halvår.

Alle distributionskanaler har realiseret fremgang. Størst fremgang er realiseret for koncernens egen retaildrift med en vækst i indtjeningen på 33% og en omsætningsvækst på 15%, hvoraf 9% er same-store-vækst.

Årets resultat blev et overskud på 241 mio. DKK (224 mio. DKK).

Jackpot har efter flere år med tilbagegang vist tegn på stabilisering. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker.

Indsalget af de 2 første af i alt 4 kollektioner for regnskabsåret 2007/08 er afsluttet med en samlet vækst på 13%. 7 ud af 10 brands går frem med tocifrede vækstrater. Indsalget af forårskollektionen 2008 forløber som planlagt og ventes afsluttet med en vækst på 11% – 13%.

For 2007/08 forventes en omsætningsvækst på 12% – 15% til 3.750 – 3.850 mio. DKK og en vækst i resultat af primær drift på 30% – 40% til 440 – 480 mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% – 12,5%).

Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 70 mio. DKK svarende til 4,0 DKK pr. udbytteberettiget aktie, og der forventes gennemført aktietilbagekøb for i alt 200 mio. DKK i 2007/08. Samlet svarer dette til en udlodningsandel på 4,6% (4,5%) af markedsværdien.

Ny finansiel målsætning – 15/15

Det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3 – 5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%.

Koncernens generering af fri likviditet forventes i gennemsnit over strategihorisonten at ligge over 70% af nettoresultatet. Den frie likviditet forventes udloddet via udbytte og aktietilbagekøb.

Onsdag den 12. september afholdes informationsmøde på selskabets adresse Raffinaderivej 10, 2300 København S. Informationsmødet afholdes på engelsk og vil blive webcastet live.

YDERLIGERE INFORMATION

Henrik Theilbjørn, Adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler,  Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

HOVED OG NØGLETAL – KONCERNEN

Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse. I lighed med 2005/06 erstatter årsrapporten for 2006/07 ved denne fondsbørsmeddelelse i sit hele det trykte regnskab. Årsrapporten er ligeledes tilgængelig på icgroupmulti.wpengine.com. INDLEDNING

2006/07 blev året, hvor koncernen for første gang siden fusionen af InWear og Carli Gry i 2001 realiserede tocifret vækst, og hvor omsætningen for første gang oversteg niveauet fra før fusionen. Koncernen har dermed realiseret sit hidtil bedste resultat og afsluttet en årrække med genopretning. Fokus er nu på vækstskabelse.

Vi er tilfredse med regnskabet for 2006/07, om end indtjeningen ligger under, hvad vi forventede ved indgangen til året. En ekstraordinær varm vinter samt en mindre positiv udvikling for Jackpot i starten af året resulterede i en nedjustering ved halvårsregnskabet. Men afslutningen på året har været tilfredsstillende. Særligt har udviklingen i årets sidste kvartal været meget positiv med en omsætningsvækst på 21%, en forøgelse af bruttomarginen med 1,5%-point og en forbedring af omkostningseffektiviteten med 6,6%-point sammenlignet med sidste år.

Det samlede resultat af primær drift for regnskabsåret 2006/07 blev et overskud på 340 mio. DKK, som er en fremgang på 12% i forhold til sidste regnskabsår. Denne fremgang er realiseret samtidig med, at fundamentet for koncernens fremtidige vækst blev skabt og adskillige vækstinitiativer blev lanceret.

Cottonfield lancerede Cottonfield Female og introducerede herrelinien i Kina. Vi regionaliserede salgsstrukturen for koncernens største brand, Peak Performance, købte brandets norske distributør og oprettede særskilt organisation for brandets golflinie. Vi lancerede et kundeloyalitetsprogram for at knytte vores forbrugere endnu tættere til vores brands og butikker. Samtidig gik koncernens Retail Academy i luften med det klare formål at træne og uddanne koncernens mere end 900 butiksmedarbejdere. Dertil kommer den generelle organisatoriske udvikling, hvor vi i forhold til sidste år har ansat 132 direkte salgsrelaterede medarbejdere (inklusive butikspersonale). I det hele taget var 2006/07 et år, hvor der blev arbejdet med fundamentet for koncernens fremtidige vækst.

Det er tilfredsstillende, at vi realiserer fremgang i mange af koncernens vigtige målepunkter. Same-store-salget er øget med 9%, salget i sæson er øget med 22%, og indtjeningen ved drift af egne butikker og outlets løfter sig samlet med 31% sammenlignet med sidste år. Selvom udviklingen i koncernens omkostningseffektivitet set over hele året er mindre tilfredsstillende, er effektiviteten øget 0,8%-point isoleret set for 2. halvår. 2007/08 bliver således året, hvor der skal skabes øget vækst og indtjening på den eksisterende platform.

Jackpot har efter flere år med tilbagegang vist tegn på stabilisering. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker.

Med 2006/07 har vi afsluttet det andet år af selskabets 3-årige plan med en målsætning om at nå en omsætning på 3.800 mio. DKK og en EBIT-margin på 13 – 15% i 2007/08. Ordreoptaget for de første to af fire kollektioner i 2007/08 er afsluttet med 13% vækst. Ordreoptagelsen for forårskollektionerne 2008 er endnu ikke afsluttet, men forventes realiseret med en vækst på 11% – 13%.

Tiden er nu kommet til at se længere end 2007/08. Koncernens ambitionsniveau øges, idet det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3 – 5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%.

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2006/07

Resultatudvikling Omsætningsvæksten i 2006/07 har været sund og stærk med 14% i de fortsættende brands på trods af, at Jackpot og Saint Tropez, der samlet udgjorde en femtedel af koncernens omsætning i 2005/06, har oplevet tilbagegang. Afvikling samt frasalg af brands har betydet 65 mio. DKK mindre i omsætning sammenlignet med sidste år. Købet af Peak Performance’s norske distributør har haft en positiv omsætningseffekt på 45 mio. DKK.

Omsætningsvæksten har dog stadig været mindre end vi forventede ved indgangen til regnskabsåret. Primært en ekstraordinær varm vinter samt en mindre positiv udvikling for Jackpot i starten af året resulterede i lavere vækst end planlagt, hvilket medførte en nedjustering ved halvårsregnskabet.

Regnskabet for 3. kvartal 2006/07 var præget af omsætningsforskydninger og leveringsforsinkelser og betød senere udfakturering med heraf følgende større tilgodehavender fra salg, varelagre og mindre operationelt cash flow ved udgangen af kvartalet end normalt. Disse forskydninger og forsinkelser er indhentet i 4. kvartal, og leveringssituationen for efterårskollektionen 2007 er tilbage på koncernens historisk høje standard.

Koncernens vækstinitiativer har påvirket omkostningseffektiviteten negativt, og omkostningernes andel af omsætningen er øget 0,5%-point til 49%. Der har dog været tale om en uensartet udvikling hen over året. Omkostningseffektiviteten er forværret med 1,5%-point i 1. halvår, men er forbedret med 0,8%-point for 2. halvår. Vækstinitiativerne indregnes primært i koncernens engroskanal, hvor indtjeningsmarginen derfor går tilbage med 0,4%-point til 14,1%.

God momentum i ordreoptag for 2007/08 Indsalget af efterårs- og vinterkollektionerne 2007/08 er afsluttet med en vækst på 139 mio. DKK, svarende til en sammenlignelig organisk vækst på 13%:

Saint Tropez er ikke en preorder-baseret virksomhed og indgår derfor ikke i oversigten.

Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater. Det er tilfredsstillende, at Peak Performance realiserer en vækst på 14% på trods af en svær sæson for brandets forhandlere som følge af det ekstraordinært varme vintervejr.

Den moderate vækst i InWear skyldes primært en utilfredsstillende udvikling i Holland, hvor ordreoptaget går 33% tilbage. Justeret for Holland vokser ordreoptaget 10%.

Den stærke udvikling i Tiger of Sweden skyldes en bredt funderet vækst i både Tiger Men og Women. Brandet har realiseret den højeste vækstrate i Tyskland med en fordobling af ordreoptaget fra sidste år. Derudover har brandet åbnet 7 nye franchise butikker samt overtaget salget af sko fra en tidligere licenssamarbejdspartner.

Jackpot har realiseret tilbagegang i ordreoptaget af efterårskollektionen på 19% og en tilbagegang på 15% for vinterkollektionen svarende til en samlet tilbagegang på 18% for ordreoptaget for 1. halvår 2007/08. Brandet har fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker.

Koncernens samlede indsalg af forårskollektionerne 2008 forløber som planlagt og forventes afsluttet med en vækst på 11% – 13%.

Koncernens vækstinitiativer I løbet af regnskabsåret 2006/07 blev en række vækstinitiativer igangsat. Vi regionaliserede salgsstrukturen for koncernens største brand, Peak Performance, og købte brandets norske distributør. Regionaliseringen af salgsstrukturen forløber som planlagt, og der er ansat erfarne salgschefer for Skandinavien, Alpeområdet og Benelux. Tiltaget ventes at øge brandets eksekveringskraft og reaktionstid og dermed at understøtte brandets fortsatte internationalisering væsentligt. Derudover er der oprettet særskilt organisation for brandets golflinie.

Cottonfield lancerede Cottonfield Female og introducerede herrelinien i Kina.

Vi lancerede også et kundeloyalitetsprogram med det formål at øge salget pr. kunde. Loyalitetsprogrammet knytter vores forbrugere endnu tættere til vores brands og butikker samt øger effektiviteten af elektronisk markedsføring. Programmet bliver testet for 6 brands på det danske marked, og vil, når konceptet er tilpasset, blive rullet ud i flere markeder.

Companys butikskonceptet, hvor hele eller dele af brandporteføljen tilbydes i et shop-in-shop butiksmiljø, er ligeledes blevet opdateret i løbet af regnskabsåret samt styrket organisatorisk.

Professionaliseringen af HR indsatsen i IC Companys er samtidigt begyndt, og koncernen har blandt andet gennemgået et omfattende People Review, der har skabt et stærkt grundlag for medarbejderudvikling, intern rekruttering og efterfølgerplanlægning. Derudover gik koncernens Retail Academy i luften i foråret. Dette tiltag har til formål at træne og uddanne koncernens mere end 900 butiksmedarbejdere. Efter den indledende træning af landeansvarlige og butikschefer er den egentlige træning af koncernens butikspersonale startet i august 2007. Der ventes derfor en omsætningseffekt allerede i slutningen af 2007/08. I efteråret 2007 går koncernens Leadership Academy i luften. Dette tiltag skal bruges som løftestang for koncernens ca. 200 lederes basale ledelseskompetencer, teamudvikling og ikke mindst eksekveringsevne.

Dertil kommer den generelle organisatoriske udvikling, hvor vi i forhold til sidste år har ansat 132 salgsrelaterede medarbejdere. I det hele taget var 2006/07 et år, hvor der blev skabt et godt fundament for koncernens fremtidige vækst.

Social ansvarlighed IC Companys anser social ansvarlighed for at være en naturlig del af at drive en international modevirksomhed. Koncernen har i august 2007 tilsluttet sig FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige engagement. Derudover tiltrådte IC Companys i juli 2007 Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI er et fælles europæisk forum rettet mod detailkæder, industri og importerende virksomheder, der ønsker at forbedre de sociale arbejdsvilkår hos leverandører i produktionslande. Opfølgningen på initiativerne sker gennem leverandøraudits udført af uafhængige auditører anbefalet af BSCI.

IC Companys kan ikke alene ændre samtlige forhold, der eksisterer på koncernens sourcing markeder, men vi ønsker via medlemskabet af BSCI og Global Compact at bidrage til en positiv langsigtet udvikling i de markeder, hvor koncernen opererer.

Hele ordlyden af IC Companys’ Code of Conduct kan downloades på koncernens hjemmeside: icgroupmulti.wpengine.com.

FORVENTNINGER TIL 2007/08

For 2007/08 forventes en omsætningsvækst på 12% – 15% til 3.750 – 3.850 mio. DKK, og en vækst i resultat af primær drift på 30% – 40% til 440 – 480 mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% – 12,5%).

Mens omsætningsforventningen således er uændret, ligger forventningerne til resultat af primær drift i underkanten af den oprindelige finansielle målsætning om en EBIT-margin på 13% – 15%. Den væsentligste årsag hertil er, at omkostninger og investeringer er øget hurtigere end oprindeligt forudsat blandt andet som følge af de vækstinitiativer, som er iværksat med henblik på at understøtte koncernens nye finansielle mål. Samtidig har forankringen af den branddrevede organisation med deraf følgende skift i ansvarsområder og øgede krav til brandets selvstændighed taget længere tid end først estimeret.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 20 – 30 mio. DKK.

Der forventes udbetalt udbytte med i alt 70 mio. DKK efter den ordinære generalforsamling 24. oktober 2007 og gennemført aktietilbagekøb for i alt 200 mio. DKK i 2007/08. Samlet svarer dette til en udlodningsandel på 4,6% (4,5%) af markedsværdien pr. 30 juni 2007.

EN NY FINANSIEL OG STRATEGISK MÅLSÆTNING

IC Companys har i det seneste år arbejdet intensivt med forbedring af den strategiske forankring og planlægning for koncernens brands og fællesfunktioner. Som led i strategiarbejdet er der arbejdet med at fastlægge en ny mission og vision for IC Companys. Disse elementer udgør fundamentet for strategiarbejdet, idet de adresserer koncernens idegrundlag samt udgør organisationens ledestjerne. Udgangspunktet er missionen:

We build successful international fashion brands

Missionen understreger vores kernekompetence, som er evnen til at udvikle og opbygge internationale brands. Visionen er:

We want to be the best owner and business support for international fashion brands

Visionen præciserer, at IC Companys som koncern ønsker at være en kompetent og udviklingsorienteret support samt ikke mindst en kvalitetssikrende og omkostningsbesparende platform for vores brands. Både missionen og visionen udtrykker en fortsættelse af multibrandstrategien understøttet af den fælles forretningsplatform.

Missionen og visionen understøtter opnåelsen af koncernens nye finansielle målsætning om senest over en periode på 3 – 5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%. Målsætningen er ambitiøs og stiller krav til en forøgelse af vækst- og især indtjeningsevnen. Dette skal overordnet ske gennem en øget professionalisering af alle aspekter af koncernens salg, øget effektivisering af koncernens fællesfunktioner og en endnu bedre forankring af den branddrevne organisation.

Professionaliseringen af koncernens salg bliver drevet af en række konkrete tiltag i både engros, retail og outletdriften, hvor kodeordet er effektivisering. Effektiviseringen skal ske i form af øget salg pr. sælger, pr. kunde, pr. marked og pr. kvadratmeter i koncernens egne butikker. Effektiviseringen af koncernens fællesfunktioner vil blive drevet dels af øget omkostningseffektivitet i takt med koncernens vækst og dels af en række driftsforbedrende tiltag. Det ventes således, at fællesfunktionerne kan håndtere hovedparten af væksten i den kommende strategiperiode uden proportionel forøgelse af omkostningsbasen. Den solide forankring af den branddrevne organisation forventes at ske i kraft af øget kontinuitet samt effekten af den styrkelse, der allerede er gennemført i flere brandledelser.

Koncernens handlingsplaner for brands og øvrige forretningsenheder kan sammenfattes til at:

 • Accelerere væksten i Peak Performance, InWear, Tiger of Sweden og By Malene Birger med en fastholdelse af det relative omkostningsforbrug
 • Skabe markant løftestangseffekt i Cottonfield, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection ved at opretholde vækst uden indsats af væsentligt flere faste omkostninger
 • Gennemføre genopretning af Jackpot samt genskabe vækst i Saint Tropez
 • Forstærke og effektivisere den fælles forretningsplatform
 • Færdiggøre den iværksatte ledelsesforandring og skabe en teambaseret performance kultur

DEN FINANSIELLE MÅLSÆTNING

Det er IC Companys målsætning senest over en periode på 3 – 5 år at skabe en koncern med en årlig organisk vækst på minimum 15% og en indtjeningsevne (EBIT-margin) på minimum 15%.

VÆKSTFORUDSÆTNINGER

Det attraktive midtpris-segment Koncernen har historisk altid opereret i det midterste prissegment. Et attraktivt segment der i hastig grad genvinder opmærksomheden fra forbrugeren i kraft af øget velstand, øget kvalitetsbevidsthed og en øget tendens til at “mixe og matche” fra forskellige prissegmenter. Segmentet får dermed også øget fokus fra en række store internationale konkurrenter. Luksusbrands har introduceret lavere prissatte produktlinier, og lavpris-brands er gået højere op i markedet. Midtprissegmentet udgør langt den største del af det samlede tøjmarked, og væksten i segmentet vurderes at ligge på 3-4% om året. Koncernen har altid haft et stærkt fodfæste i dette marked. Dette fodfæste forventer vi styrket i de kommende år i takt med professionaliseringen af koncernen.

Stort potentiale på eksisterende markeder IC Companys’ brands har et betydeligt vækstpotentiale på alle eksisterende markeder. Selv på hovedmarkederne i Skandinavien, hvor alle koncernens brands er introduceret, er der vækstmuligheder. Kun på koncernens 8 største markeder er alle brands introduceret. Der eksisterer dermed adskillige muligheder for at introducere koncernens øvrige brands på markeder, hvor koncernen allerede har tilstedeværelse, markedserfaring og kompetence.

Som udgangspunkt forventes der derfor ikke åbnet nye datterselskabsmarkeder indenfor den strategiske horisont, men, som nævnt, vil en række brands udbygge distributionen indenfor koncernens eksisterende markeder. Vækstpotentialet for de eksisterende brands på eksisterende markeder vurderes også efter udløbet af den nye strategihorisont at være betydeligt – særligt via franchise- og retaildistribution.

Distributionsstrategi Væksten i koncernens distributionskanaler forventes fordelt således:

Engrossalg Engrossalg til eksterne forhandlere vil også i den kommende strategiperiode udgøre den største del af koncernens omsætning. Overordnet planlægges væksten i engrosaktiviteterne primært drevet af fortsat kundetilgang samt mersalg til eksisterende kunder. Det vurderes, at den nuværende gennemsnitlige ordre pr. kunde kan øges betydeligt. Forbedringen skal komme gennem øget professionalisering af salgsplanlægning og -eksekvering samt brug af udvalgte retailprincipper (salg af shop-in-shop produktmix, struktureret genbestilling og salg af præpakkede sortimenter).

Hovedparten af engrosomsætningen består af preorder, der bestilles af kunder 5 – 7 måneder før varerne leveres. Denne del af engrosomsætningen forventes gradvist mindsket i løbet af strategiperioden i kraft af øget fokus på salg i sæson (OTB) og franchise. Indsalget af efterårs- og vinterkollektionerne til levering i 1. halvår 2007/08 er afsluttet med en vækst på 13%.

Salg i sæson (OTB) bestilles med en leveringstid på helt ned til 48 timer. OTB forventes at stige som andel af engrosomsætningen i kraft af et øget fokus via træning af sælgere samt bedre IT værktøjer, bedre lagerstyring og øgede genbestillingsmuligheder for koncernens forhandlere.

Franchise Franchise, hvor en ekstern partner driver koncernens konceptbutikker, udgør i øjeblikket en beskeden andel på 4% af koncernens omsætning. I takt med den tiltagende styrke i koncernens brands samt en stigende kompetence til at understøtte profitabel retaildrift øges koncernens muligheder for at etablere samarbejde med attraktive franchisepartnere. Der forventes åbnet 20 – 30 franchise butikker primært i Peak Performance, InWear og Tiger of Sweden i 2007/08. Denne åbningstakt planlægges på koncernniveau øget i de kommende år, når retaildriften og brandstyrken i de øvrige brands når samme niveau.

Koncernens multibrandstrategi rummer en unik mulighed for at tilbyde hele eller dele af brandporteføljen som samlet shop-in-shop butikskoncept under Companys-betegnelsen. Dette butikskoncept anvendes som døråbner på eksportmarkeder. Ekspansion af Companys-butikskonceptet via franchise og distributører vil fortsat være en vækstdriver på nyere markeder som Rusland, øvrige Østeuropa og Mellemøsten. Der planlægges med åbning af 30 – 50 Companys franchisebutikker på eksportmarkeder over de kommende 3 – 5 år. Koncernen havde 3 egne og 43 franchise Companys-butikker pr. 30. juni 2007.

Retailsalg Stærke retail- og franchisekoncepter er afgørende for at kunne opbygge internationalt attraktive brands. Retaildistributionen bliver derfor mere og mere betydningsfuld for vækst og stigende indtjening. I første omgang vil der primært blive åbnet nye retailbutikker i Peak Performance og InWear og hovedsagligt på markeder, hvor koncernen allerede nu driver egen retail. Inden for strategihorisonten forventes flere brands at nå samme høje niveau og derefter også at åbne yderligere retailbutikker.

På trods af de seneste 3 års betydelige indtjeningsforbedringer i egen retail rummer den nuværende butiksportefølje et endog meget stort uudnyttet omsætnings- og indtjeningspotentiale. Det er målet, at omsætningen i de eksisterende butikker over 3 – 5 år skal øges med 5 – 10.000 DKK pr. kvadratmeter i gennemsnit. Koncernens gennemsnitlige omsætning pr. kvadratmeter var 29.100 DKK i 2006/07. Hver gang omsætningen pr. kvadratmeter øges 1.000 DKK, øges koncernens retailindtjening alt andet lige med 20 mio. DKK.

For at nå dette mål er en professionalisering af retaildriften nødvendig. Der er adskillige indsatsområder. Vareudbuddet og vareflowet vil blive udviklet, så det er fuldt understøttende for retaildrift og dermed i højere grad er tilpasset forbrugernes indkøbsmønster. Samtidig udbygges retaillogistikken, så udbud af varer og efterspørgsel fra de enkelte butikker i højere grad kan matches. Derudover vil øget brug af automatisk genbestilling samt træning af butikspersonalet via Retail Academy også være drivende for at opnå en højere omsætning pr. kvadratmeter i koncernens butikker.

Der arbejdes kontinuerligt med forbedring af indkøbsprocedurer, ligesom der anvendes “mystery shoppers” til at afdække specifikke forbedringspunkter i de enkelte butikker. Koncernen tester også loyalitetskort på udvalgte brands i Danmark. Når konceptet vurderes klar, vil det blive rullet ud i flere brands, i franchise og på flere markeder.

Der planlægges for 2007/08 med en same-store (organisk) vækst på 6 – 8% (30 – 40 mio. DKK) og en positiv helårseffekt på 3% – 4% (40 – 50 mio. DKK) fra butiksåbninger gennemført i 2006/07. Butiksåbningerne bestod i væsentligt omfang af engrosdistributionspunkter, der blev konverteret til retailkoncessioner (shop-in-shops), og som har været overskudsgivende fra opstarten.

Som følge af det betydelige uudnyttede potentiale i de eksisterende butikker, vil der i 2007/08 kun blive åbnet 5 – 10 nye fritstående retailbutikker svarende til en omsætningsvækst på 2 – 3% (20 – 30 mio. DKK), primært i Peak Performance og InWear. Nye fritstående retailbutikker forventes at være overskudsgivende fra det andet driftsår.

Investeringerne i distribution af InWear og Cottonfield i Kina fortsættes, og der forventes i 2007/08 åbnet 30 – 40 retail- og franchisekoncessioner i Kina, svarende til en omsætningsvækst på 10 – 20 mio. DKK. I et 3 – 5 års perspektiv forventes antallet af butikker at være kraftigt øget, og det kinesiske marked som helhed forventes at blive overskudsgivende i 2009.

Outletsalg Outlet anvendes fortsat primært til afsætning af overskudsvarer fra de primære salgskanaler. Omsætningen i outlet ventes ikke at stige proportionalt med koncernens omsætning. Bedre indkøbsstyring og bedre lagerstyring ventes at kunne reducere den relative del af overskudsprodukter. Der forventes på den baggrund en beskeden vækst på 5 – 10% i de kommende år.

INDTJENINGSFORUDSÆTNINGER

Bruttomargin Det vurderes, at der stadig er driftsmæssigt forbedringspotentiale i koncernens bruttomargin. De væsentligste områder er bedre indkøbsstyring og dermed lavere lagernedskrivninger, bedre fuldpris gennemsalg i egen retail, øget sourcing i Asien, fortsat effektivisering af outletdistributionen og generelt bedre sourcingeffektivitet i takt med stigende ordremængder koncentreret på mindre kollektionsstørrelser. Disse forbedringer forventes i de kommende 3 – 5 år mindst at kunne imødegå det opadgående prispres specifikt i Kina.

Koncernens bruttomarginaler påvirkes betydeligt af kortvarige valutaudsving, idet næsten 70% af koncernens indkøb er i USD relaterede valutaer, mens kun en ubetydelig del af omsætningen er i denne valuta. Koncernen valutakurssikrer sin eksponering på rullende 6 måneders basis. Alt andet lige vil et fald (en stigning) i USD på 5% medføre en stigning (et fald) i koncernens bruttomargin på 1%-point.

Koncernens bruttomargin forventes for 2007/08 forøget med 1,5 – 1,8% point. En meget stor andel heraf kan henføres til bedre indkøbsvalutaer i 1. halvår. Det forventede valutaflow er afdækket for hele regnskabsåret 2007/08.

Omkostninger Som led i koncernens nye finansielle målsætning skal omkostningseffektiviteten forbedres med minimum 3%-point. En del af denne forbedring kommer i kraft af bedre omkostningseffektivitet i den omsætningsvækst, som koncernen skaber over den kommende strategiperiode. Det er dog samtidig vurderingen, at det kræver strukturelle forandringer at løse hele udfordringen. Der er derfor iværksat et projekt med henblik på at identificere strukturelle effektivitetsforbedringer, som kan reducere virksomhedens kompleksitet og øge salgstrykket.

Det væsentligste forbedringspotentiale ligger i koncernens fælles salgslogistik. Salgseffektiviteten målt ved vigtige driftsmæssige KPI’er som salg pr. sælger og salg pr. kunde skal øges markant. Dette understreges af, at der ikke forventes åbnet nye datterselskabsmarkeder i strategiperioden. Der forventes ligeledes en betydelig løftestangseffekt fra den øvrige del af den fælles platform. Det ventes således, at fællesfunktionerne kan håndtere hovedparten af væksten i den kommende strategiperiode uden proportionel forøgelse af omkostningsbasen. I det kommende år tages dog også initiativer, som vil øge omkostningsniveauet med 25 – 30 mio. DKK:

 • Der åbnes et yderligere distributionscenter i København
 • Lønomkostningerne i distributionscentrene stiger i takt med den stigende volumen, idet forudsætningerne for væsentlige effektivitetsforbedringer ikke er tilstede i de nuværende faciliteter
 • IT investeringer og bemanding øges
 • Retail og Leadership Academy forventes fuldt udrullet i 2007/08

For koncernen som helhed forventes omkostningsandelen i 2007/08 reduceret med mellem 0,5 og 1,0%-point. Omkostningerne i 2007/08 er påvirket af helårseffekt af både butiksåbninger og øvrige vækstinitiativer iværksat i 2006/07 samt den organiske omkostningsudvikling i lønninger, agentkommissioner og husleje. Helårseffekterne af vækstinitiativerne i 2006/07 udgør en meromkostning i niveauet 60 – 65 mio. DKK og relaterer sig til følgende:

 • Styrkelse af organisationerne i Peak Performance, InWear, Tiger of Sweden og By Malene Birger
 • Flere sælgere i Peak Performance, herunder separate sælgere til golflinien
 • Cottonfield Female
 • Companys konceptgruppe
 • Kina ekspansionen af InWear og Cottonfield
 • Loyalitetskort

Herudover planlægges ikke større enkeltstående vækstinitiativer for 2007/08. Der vil som nævnt ovenfor blive åbnet nye retailbutikker i 2007/08, hvilket på kort sigt dels er marginudvandende og dels påvirker omkostningseffektiviteten negativt.

Cottonfield, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection forventes at forbedre omkostningseffektiviteten i 2007/08 som konsekvens af bedre udnyttelse af salgs- og ledelsesressourcer. Denne forbedring trækkes i væsentligt omfang ned af Jackpot, som i 1. halvår 2007/08 forventes at gå tilbage.

INVESTERINGSFORUDSÆTNINGER

Et led i at realisere den finansielle målsætning er fortsatte investeringer i markedsudviklingen, herunder i væsentligt omfang retail- og franchisebutikker. Der forventes ligeledes vedligeholdende investeringer i koncernens lagerfaciliteter. De samlede investeringer forventes således fortsat at overstige de aktuelle årlige afskrivninger. Det samlede investeringsomfang i den eksisterende forretning forventes at blive på op til 4% af omsætningen.

Inden for strategiperioden vil to sandsynlige og betydelige investeringer, som ikke er omfattet af ovenstående forudsætning, blive evalueret og prioriteret ud fra bidrag til koncernens værdiskabelse.

Den planlagte vækst vil medføre større volumen i koncernens lagre. Denne volumen kan håndteres via koncernens nuværende lagerfaciliteter og tilkøb/leje af yderligere lagerplads. Denne løsning medfører dog en proportionel omkostningsforøgelse i takt med stigende volumen. Der overvejes derfor andre mere omkostningseffektive løsninger, som også kan øge servicegraden overfor koncernens kunder. Det forventes, at koncernen har implementeret en langsigtet løsning om 2 – 3 år.

Koncernens nuværende IT-platform baseres på et større antal systemer fra mange leverandører og i forskellige teknologier. Platformen er driftssikker og understøtter den basale forretning, men udvikling af nye funktionaliteter er meget omkostningstung af integrations- og kompetencemæssige årsager. Der er derfor truffet beslutning om at opgradere finanssystemet til SAP med henblik på en eventuel senere udskiftning af ERP-systemet. En beslutning om eventuel igangsættelse af et sådant projekt ventes tidligst i kalenderåret 2009.

INCITAMENTSAFLØNNING

For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og ledende medarbejdere og bidrage til, at alle fokuserer på at indfri koncernens målsætninger har IC Companys bonus- og aktieincitamentsprogrammer.

Direktion og ledende medarbejderes incitamentsaflønning indeholder bonus- og aktieincitamentsprogrammer. I overensstemmelse med IC Companys’ corporate governance retningslinier deltager bestyrelsen ikke i incitamentsprogrammer.

Direktion og en række ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede finansielle resultater inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20 – 30% af årsgagen. Bonusprogrammet belønner resultatdannelse inden for det enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse af koncernens vækstmål, idet fuld bonus kun tildeles, såfremt koncernen når sine mål.

Koncernen har tidligere tildelt warrants til en række ledere og nøglemedarbejdere. De nærmere detaljer for disse programmer fremgår af note 5. Hovedparten af disse warrantprogrammer udløber i 2008. Det er derfor besluttet at tildele optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere den 12. september 2007. Tildeling er præstationsafhængig og baseres på en andel fra 10% – 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning vil udløse et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Beregningen er foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgør 237.769 optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen er beregnet som gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er 10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden.

Direktionen er ikke omfattet af det nye optionsprogram. Direktionen blev i april 2005 tildelt et optionsprogram, der har en løbetid på 5 år. De nærmere detaljer for direktionens optionsprogram fremgår ligeledes af note 5.

KONCERNENS KAPITALSTRUKTUR OG UDBYTTEPOLITIK

Der er ikke forudsat akkvisitioner eller ekstraordinært store investeringsprogrammer i koncernens nye finansielle målsætning. Koncernens likviditetsgenerering forventes i betydeligt omfang at overstige behovet for driftsfinansiering. IC Companys fastholder derfor udbyttepolitikken om at udlodde 30% af nettoresultatet som udbytte og anvende overskudslikviditet derudover til aktietilbagekøb. Omfanget af aktietilbagekøb vil blive meddelt for et år ad gangen. Den samlede udbetaling som andel af den frie likviditet ventes at ligge på 100%. Koncernens cash-conversion rate forventes i gennemsnit over strategihorisonten at ligge over 70%.

Det skyldes i al væsentlighed følgende:

 • Der forventes et investeringsniveau i konceptbutikker, showrooms, IT m.v. på op til 4% af omsætningen.
 • Arbejdskapitalen forventes at udgøre 11% – 12% af omsætningen.
 • Koncernens skatteomkostning forventes at udgøre 25 – 27% af resultat før skat, hvoraf 50% – 75% vil være betalbar, og den resterende del vil medføre udnyttelse af allerede indregnede skatteaktiver.
 • Den kortfristede nettobankgæld forventes at være i niveauet 300 – 400 mio. DKK.
 • Langfristet gæld anvendes udelukkende i forbindelse med finansiering af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej.

IC Companys har gennem regnskabsåret 2006/07 gennemført aktietilbagekøb på 225 mio. DKK og har tilbagekøbt i alt 659.725 stk. aktier, svarende til 3,6% af aktiekapitalen. Derudover forventes der på baggrund af årets resultat at blive udbetalt 70 mio. DKK i udbytte.

I regnskabsåret 2007/08 forventes gennemført et aktietilbagekøbsprogram på i alt 200 mio. DKK. Derudover vil der blive købt 83.000 aktier til dækning af det nye optionsprogram.

MULTIBRANDSTRATEGIEN

IC Companys’ multibrandstrategi er uændret. Vi ønsker at skabe en portefølje af stærke og selvstændige brands med stor egenart, som trækker på de kompetencer og ressourcer, som koncernens fællesfunktioner stiller til rådighed – en organisation, der forener de enkelte brands’ kommercielle fokus med familieskabets store omkostnings- og kvalitetsfordele i kraft af en række fællesfunktioner.

Via multibrandstrategien skabes værdi gennem systematisk udnyttelse af branchekompetencer på tværs af brands samt udnyttelse af stordriftsfordele.

Hvert enkelt brand er drevet af en markedsorienteret ledelse, der håndterer markedspositionering, produktudvikling, salg og marketing – de aktiviteter, der er væsentlige for opbygning af det enkelte brands’ identitet, og som er styrende for forbrugerens indkøbsbeslutning. Derudover understøttes hvert enkelt brand af en fælles platform, der håndterer de aktiviteter, der ikke har betydning for selve brandidentiteten, og som giver hvert enkelt brand betydelige omkostnings- og kvalitetsfordele.

Synergien i selskabets brandportefølje opstår primært i kraft af koncernens fælles platform, som består af en række centrale funktioner som sourcing, distribution, salgslogistik, HR, IT, marketing, finans og administration. Koncernens corporate brand – IC Companys – fungerer overordnet som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed og kreditværdighed.

I koncernens portefølje af brands er der indbygget en naturlig risikospredning på flere dimensioner. Den samlede forretningsrisiko er reduceret som følge af, at hvert brand følger en individuelt tilpasset positionerings- og markedsstrategi. Porteføljetilgangen reducerer desuden den kreative risiko i kraft af en mindre total kollektions- og moderisiko. Denne risikoreduktion muliggør desuden, at de enkelte brands kan tillade sig et mere markant designudtryk og dermed opnå en stærkere brandidentifikation.

BRANDPORTEFØLJEN

Alle koncernens brands agerer inden for modepræget beklædning og distribueres via engros-, franchise-, retail- og outletsalg og har som sådan en ensartet forretningsmæssig risiko og opererer under ensartede langsigtede lønsomhedskrav.

IC Companys kan gennem brandporteføljen imødekomme behov fra internationale forbrugere gennem et bredt positioneringsspektrum, forskellige dressmomenter og en bred prisstruktur. Koncernens brandportefølje præsenteres nedenfor.

DEN FÆLLES PLATFORM – KVALITET OG SYNERGI

Det andet element i koncernstrategien udgøres af den fælles platform, som rummer en række centrale funktioner såsom sourcing, distribution, salgslogistik, HR, IT, marketing, finans og administration. Disse fællesfunktioner muliggør udnyttelsen af synergier på tværs af koncernens brands uanset størrelse.

Omkostninger til drift af koncernens fællesfunktioner eksklusive salgslogistik udgør 9,7% af omsætningen. Fællesfunktioner beskæftiger 27% af selskabets ansatte.

Det er en central del af IC Companys’ strategi fortsat at videreudvikle koncernens fællesfunktioner, idet:

 • Den fælles platform gør det muligt at opnå betydelige kompetence- og omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse.
 • Den fælles platform gør det muligt at sikre høj produktkvalitet og sikkerhed i leverancerne til forhandlere og egne butikker.

Kombinationen af en multibrandstrategi på en fælles platform er en styrke for IC Companys. Målsætningen for den fælles platform er fortsat at videreudvikle en struktur, der på længere sigt kan håndtere effektiv drift af eksisterende brands side om side med integrering af tilkøbte brands.

SOURCING OG LOGISTIK

IC Companys har mere end 30 års erfaring i at source internationalt og outsourcer al slutproduktion til underleverandører. Sourcing for alle brands håndteres via egne fælles sourcingkontorer i Hong Kong, Shanghai, Bukarest, Istanbul og Dhaka samt via begrænset brug af agenter i Europa og Indien. Værdien af koncernens sourcing fordeler sig med 60% i Kina, Rumænien med 13%, Tyrkiet med 10%, Indien med 5% og øvrige lande 12%.

Synergierne opstår i kraft af betydelige omkostningsfordele for det enkelte brand uanset størrelse via lavere priser fra leverandørerne samt en mere omkostningseffektiv kvalitetssikring af disse. De fælles sourcingkontorer gør det endvidere muligt for alle brands hurtigt og sikkert at håndtere geografiske sourcingomlægninger og dermed udnytte nye sourcingmuligheder samt reducere IC Companys’ operationelle risiko.

Målsætningen for funktionen er at øge omkostningseffektiviteten yderligere. Igangværende projekter er bl.a. øget automatisering, sammenlægning af sourcingkontorerne i Bukarest og Istanbul, evaluering af nyt kontor i Indien, implementering af webrooms og virksomhedsmessenger, så afstanden mellem brands, sourcing og leverandører i Kina mindskes.

SALGSLOGISTIK

Koncernens fælles salgslogistik omfatter salgsselskaber i 18 lande – Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Irland, Tyskland, Holland, Belgien, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Canada og Kina. Udover egne salgsselskaber har IC Companys en eksportorganisation, som primært arbejder gennem eksterne agenter og distributører.

Målsætningen for koncernen i den kommende strategihorisont er en betydelig forøgelse af salgseffektiviteten og dermed forbedret omkostningseffektivitet i salgslogistikken. Derudover skal kompleksiteten i organisationen mindskes med øget og mere effektivt salgstryk til følge.

MARKETING

Koncernens platform omfatter også en intern leverandør og partner til koncernens brands inden for alle aspekter af marketing. Funktionen understøtter brandledelserne i alt fra den kreative idegenerering til den faktiske produktion eller indkøb af marketingmaterialer. Funktionen rummer også en afdeling for PR, Interior Design og Visual Merchandising.

HUMAN RESOURCES

Som led i at understøtte den nye finansielle målsætning har koncernen foretaget en investering, der vil styrke IC Companys’ evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere og herigennem øge konkurrencekraften betydeligt. I foråret 2006 blev en ny HR strategi godkendt, og arbejdet med at professionalisere HR indsatsen i IC Companys er begyndt.

I regnskabsåret 2006/07 er et erfarent HR team opbygget. Personaleadministrationen og rekrutteringsprocessen er blevet professionaliseret, hvilket har øget effektiviteten i administrationen samt øget kvaliteten af beslutningsgrundlaget i forbindelse med rekruttering og forfremmelser. En kvalitetssikring og systematik, der reducerer antallet af kostbare fejlansættelser.

Koncernen har ligeledes gennemgået et omfattende People Review, der har skabt grundlag for medarbejderudvikling, intern rekruttering og efterfølgerplanlægning. I et forretningsmæssigt perspektiv betyder det, at koncernen nu gennem fokus på udvikling og tydeliggørelse af interne karrieremuligheder bedre kan fastholde dygtige medarbejdere og udvikle de svageste. Samtlige dygtige medarbejderes udvikling bliver adresseret via specifikke og målrettede tiltag. Målet med People Reviewet er også at øge andelen af interne rekrutteringer med en betydelig reduktion af omkostninger anvendt til ekstern rekruttering til følge. Der er ligeledes gennemgået en evaluering af ledelsen på de øverste niveauer i organisationen med henblik på identifikation af styrker og udviklingsområder. I efteråret 2007 går koncernens Leadership Academy i luften. Dette tiltag skal bruges som løftestang for koncernens ca. 200 lederes basale ledelseskompetencer, teamudvikling og eksekveringsevne.

IT, FINANS & ADMINISTRATION

En solid IT-understøttelse af alle momenter i sourcing, distribution, logistik, administration og salg gør det muligt for de enkelte brands at fokusere på den kreative og kommercielle udvikling. Fællesdriften af IT-platformen resulterer i omkostningsfordele for de enkelte brands.

Den finansielle planlægning, opfølgning og rapportering samt administration er organiseret i et shared service center, der varetager finans- og administrationsopgaver for alle koncernens salgsselskaber. Udover omkostningsfordele betyder dette, at koncernen er i stand til relativt nemt og hurtigt at integrere nye enheder eller gennemføre organisationsomlægninger.

Det er målsætningen at øge effektiviteten yderligere. Derudover vil fokus i den kommende strategiperiode være på forbedring af beslutningsstøtte samt øget support til koncernens forretningsudvikling.

REGNSKABSBERETNING

Omsætningen Omsætningen blev 3.354 mio. DKK, hvilket er 332 mio. DKK eller 11% højere end i 2005/06. Koncernens seneste offentliggjorte forventning var en omsætning på 3.400 mio. DKK. Omsætningen er positivt påvirket af nettobutiksåbninger med 64 mio. DKK. Valutakursudviklingen har haft en neutral omsætningsvirkning for helåret 2006/07.

Omsætningsudvikling for fortsættende brands:

Fortsættende brands viser samlet set en fremgang på 14%. 7 af 11 brands udviser vækstrater over 15%, mens 9 ud af 11 brands realiserer tocifrede vækstrater. Væksten har været højest i Peak Performance, Matinique, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection, der alle har realiseret vækstrater over 20%.

Jackpot har realiseret en tilbagegang på 11%. Brandet har gennemgået en nødvendig repositionering og fremstår i dag opdateret. Dette har medført tilpasning af distributionsplatformen, og brandet har i denne proces mistet forhandlere og slutkunder i et større omfang, end nye er kommet til. De seneste måneder har Jackpot vist tegn på stabilisering. Brandet har for de seneste 6 måneder fra marts til august 2007 realiseret vækst i brandets egne butikker. Traditionelt opnås effekten af en repositionering først i egen retail, hvor brandkonceptet vises fuldt ud, og hvor eksponeringen mod forbrugeren er direkte.

Omsætningsudvikling for fortsættende brands pr. marked:

Af den samlede omsætning er 81% uden for Danmark. Salget gennemføres via egne salgsselskaber i 18 lande, hvortil kommer eksport til 25 øvrige lande.

Omsætningen for de fortsættende brands er i 2006/07 gået frem på alle koncernens markeder bortset fra UK. I Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Schweiz, Rusland, og Frankrig er der realiseret tocifrede vækstrater.

Det er tilfredsstillende, at både det hollandske og det polske marked atter er i vækst efter flere år med tilbagegang.

Købet af Peak Performance’s norske distributør har haft en positiv omsætningseffekt på 45 mio. DKK. Justeret for dette har den underliggende vækst i Norge været 11%.

Som følge af den fortsatte tilbagegang i UK og Irland er der ansat en ny landechef. Salgsstrukturen vil under den nye landechef blive gjort mere brandfokuseret, således at salgsrepræsentanterne er branddedikerede og organiseret under en salgschef pr. brand for begge markeder.

Bruttoresultat Bruttoresultatet er øget med 215 mio. DKK eller 12% til 1.983 mio. DKK (1.768 mio. DKK). Koncernens bruttomargin er dermed forbedret med 0,6%-point til 59,1% (58,5%).

Den driftsmæssige forbedring i bruttomarginen har været betydelig med 1,8%-point, når der justeres for en negativ valutaeffekt på 1,2%-point som følge af højere indkøbsvalutaer. Driftsforbedringen har været størst i retail med en samlet forbedring inklusive valutaeffekt på 1,1%-point og en samlet forbedring inklusive valutaeffekt på 0,5%-point for engros. Koncernens outlets har realiseret en mindre bruttomargin end sidste år som følge af varelagerets sammensætning.

Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostningerne er øget med 178 mio. DKK eller 12% til 1.643 mio. DKK sammenlignet med 1.465 mio. DKK sidste år. Omkostningsprocenten er øget med 0,5%-point til 49,0% i 2006/07 mod 48,5% i 2005/06. Udviklingen har været uensartet hen over året. Omkostningseffektiviteten er forværret med 1,5 %-point i første halvår, men er forbedret med 0,8 %-point for 2. halvår. Personaleomkostningerne for helåret er øget med 96 mio. DKK, svarende til 14%. Stigningen skyldes primært en forøgelse af det gennemsnitlige antal ansatte med 11%. Koncernen har ansat netto 220 medarbejdere siden 30. juni 2006, hvoraf 157 er salgs- eller brandrelateret, og 33 er relateret til koncernens supply chain.

Afskrivningerne er øget med 15 mio. DKK eller 19% til 96 mio. DKK (81 mio. DKK). Udviklingen skyldes øgede investeringer i indretning af butikker og showrooms, renoveringen af koncernens hovedsæde og nedskrivning af goodwill på selskabets tyrkiske sourcingselskab.

Andre eksterne omkostninger er øget med 72 mio. DKK eller 11% til 756 mio. DKK (684 mio. DKK). Markedsføringsomkostninger er øget 10%, og udgjorde i 2006/07 i alt 6% af omsætningen. Et tilsvarende niveau ventes for 2007/08.

Koncernens andre driftsindtægter blev 16 mio. DKK mod 11 mio. DKK i 2005/06. Af de realiserede indtægter vedrører 7 mio. DKK afhændelsen af koncernens engelske landekontor. Derudover er der realiseret lejerettigheder for 9 mio. DKK (11 mio. DKK) ved afståelse af butikker.

Resultat af primær drift IC Companys opnåede i regnskabsåret 2006/07 en fremgang i resultat af primær drift før særlige poster på 37 mio. DKK eller 12% til 340 mio. DKK (303 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 10,1% (10,0%). Koncernens senest offentliggjorte forventning var et resultat af primær drift på 330 – 350 mio. DKK.

Sidste års resultat af primær drift var ekstraordinært påvirket af en gevinst på 20 mio. DKK fra salg af ejendommen Danstruplund.

Finansielle poster, netto Finansielle poster netto udgør en omkostning på 20 mio. DKK i 2006/07 mod 20 mio. DKK i 2005/06. Udviklingen dækker over en gevinst på 9 mio. DKK i 2006/07 på valutaswaps, der afdækker valutarisikoen på egenkapital denomineret i svenske kroner. I 2005/06 realiseredes et tab på 6 mio. DKK på valutaswaps med samme formål. Nettorenteomkostningerne er isoleret set øget 15 mio. DKK, hvoraf 7 mio. DKK skyldes finansiering af købet af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej, og den resterende stigning skyldes højere træk og højere renter på koncernens øvrige kreditfaciliteter.

Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgør en omkostning på 80 mio. DKK, svarende til en skatteprocent på 25%. Skatteomkostningen var 79 mio. DKK i 2005/06, svarende til en skatteprocent på 26%.

Den betalbare skat er opgjort til 31 mio. DKK og sammensættes af skattebetalinger i de lande, hvor koncernen enten ikke har skatteaktiver eller ikke kan udnytte disse fuldt ud mod årets indkomst. Derudover er der anvendt 33 mio. DKK af de i tidligere år indregnede skatteaktiver. Reguleringer vedrørende ændring i skatteprocenter udgør 16 mio. DKK.

Årets resultat og disponering heraf Årets resultat blev et overskud på 241 mio. DKK (224 mio. DKK), hvilket svarer til en fremgang på 17 mio. DKK eller 8%.

Årets resultat pr. aktie er øget med 9% og udgør således 13,0 DKK sammenlignet med 11,9 DKK pr. aktie i 2005/06. Resultat pr. aktie er korrigeret for beholdning af egne aktier samt udvandingseffekten af udestående aktieincitamentsprogrammer.

Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 4,0 DKK pr. udbytteberettiget aktie (3,75), svarende til 70 mio. DKK. Den resterende del af årets resultat overføres til næste år.

Distributionskanaler

Engrosdrift Engrosomsætningen er øget med 210 mio. DKK eller 10% til 2.308 mio. DKK (2.098 mio. DKK). Engrosomsætningens andel af omsætningen er reduceret marginalt med 0,6%-point til 68,8%. Det samlede antal forhandlere pr. 30. juni 2007 udgør 11.500 mod 10.275 i 2005/06.

For koncernens fortsættende brands er preorder-omsætningen øget med 12% og udgør 81% af engrosomsætningen. OTB-omsætningen er øget med 24% i 2006/07 og udgør 13% af engrosomsætningen, og franchiseomsætningen er øget 8% og udgør 6% af engrosomsætningen. Afviklede og frasolgte brands har betydet omsætningstab af henholdsvis 54 mio. DKK, 4 mio. DKK og 2 mio. DKK i henholdsvis preorder, OTB og franchise.

Engrosdriftens indtjeningsbidrag blev 325 mio. DKK mod 305 mio. DKK året før. Indtjeningsmarginen er reduceret fra 14,5% i 2005/06 til 14,1% i 2006/07. Faldet i den relative indtjening på 0,4%-point skyldes omkostningerne til koncernens vækstinitiativer, der primært indregnes i engroskanalen.

Retaildrift Retailomsætningen blev 915 mio. DKK mod 798 mio. DKK året før svarende til en fremgang på 15%. Same-store-salget er realiseret med en vækst på 9%.

Koncernens egen retaildrift har igen i år vist betydelig indtjeningsfremgang. Indtjeningsniveauet i egen retaildrift er realiseret historisk højt med en overskudsgrad på 14,9% svarende til en fremgang på 2,2%-point i forhold til 2005/06. Udviklingen skyldes bedre produkter, bedre indkøbs- og lagerstyring samt øget professionalisering af vareflowet.

Der er åbnet 69 nye butikker i 2006/07, hvoraf 29 er koncessioner. Der er lukket 20 butikker i 2006/07. Koncernen har renoveret 17 butikker i løbet af regnskabsåret. Koncernen driver egne butikker i 15 lande, hvor koncentrationen er størst i Danmark, Belgien, Holland, Sverige og Polen. Koncernen driver egen retail på sammenlagt 36.000 M2 (30.000 M2 i 2005/06).

Der er i 2006/07 realiseret en fremgang i den gennemsnitlige M2-omsætning på 13% til 29.100 DKK. Niveauet er fortsat meget lavt, om end der er betydelige forskelle på tværs af brands, markeder og beliggenhed. Niveauet ventes at stige betydeligt de kommende år i takt med professionalisering af koncernens retaildrift.

Outletdrift Outletomsætningen blev 131 mio. DKK mod 126 mio. DKK året før, svarende til en vækst på 4%. Indtjeningsbidraget blev 23 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 17,5% sammenlignet med 19 mio. DKK og 15,0% året før.

Der fokuseres fortsat på forøgelse af fuldprissalg i de primære distributionskanaler og dermed en nedbringelse af tilgangen af nye overskudsvarer. Området forventes derfor ikke at være i vækst. Indtjeningsniveauet i outletforretningen anses for tilfredsstillende.

Koncernen driver 21 outletbutikker på sammenlagt 6.000 M2 i 9 lande. Den gennemsnitlige M2-omsætning i koncernens outlets er 20.000 DKK. Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til lønsomt salg af restvarer efter sæson. Indtjeningsevnen afhænger af overskudslagerets sammensætning og vil derfor være svingende over tid.

BALANCE OG LIKVIDITET

Langfristede aktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver udgør 246 mio. DKK pr. 30. juni 2007 mod 222 mio. DKK pr. 30. juni 2006. Koncernens immaterielle aktiver er primært øget som følge af en tilgang af goodwill på 27 mio. DKK i forbindelse med købet af Peak Performance’s norske distributør.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver udgør 409 mio. DKK pr. 30. juni 2007 mod 362 mio. DKK pr. 30. juni 2006. Udviklingen skyldes primært investering i indretning af butikslokaler og showrooms med 87 mio. DKK samt den nu afsluttede renovering af koncernens hovedsæde på Raffinaderivej med 22 mio. DKK.

Koncernens bruttoskatteaktiver udgør 236 mio. DKK pr. 30. juni 2007 sammenlignet med 296 mio. DKK pr. 30. juni 2006. De indregnede nettoaktiver er reduceret med 55 mio. DKK til 108 mio. DKK pr. 30. juni 2007. Udviklingen skyldes en regulering på 16 mio. DKK vedrørende nedsættelse af skatteprocenter samt anvendte aktiver i 2006/07 på 33 mio. DKK.

Forventningerne til de enkelte selskabers skattepligtige indkomst baseres på gældende lokale skatteregler, det af bestyrelsen godkendte budget for 2007/08 samt koncernens økonomiske målsætning.

Varebeholdninger Varebeholdninger er øget med 75 mio. DKK, svarende til 19% og udgør herefter 466 mio. DKK pr. 30. juni 2007 mod 391 mio. DKK pr. 30. juni 2006. Forøgelsen er dels drevet af et øget aktivitetsniveau og dels drevet af en stigning på 36 mio. DKK i nye varer. Sidstnævnte er en tidsmæssig forskydning, som er udlignet efter balancedagen. Niveauet for overskudsvarer og lagernedskrivninger er uændret i forhold til sidste år.

Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er øget med 59 mio. DKK til 267 mio. DKK pr. 30. juni 2007, svarende til en vækst på 28%. Forøgelsen er drevet primært af 54 mio. DKK mere engrosomsætning i 4. kvartal 2006/07 end sidste år. Derudover øger den stigende andel af koncessioner i koncernens retaildistribution den gennemsnitlige kredittid. Trods forøgelsen er den absolutte tabsrisiko på debitorer mindre end sidste år som følge af en bedre aldersfordeling i koncernens debitormasse.

Egenkapital Koncernens aktiver eksklusive likvide midler er forøget med 139 mio. DKK til 1.704 mio. DKK sammenlignet med 1.565 mio. DKK i 2005/06, medens egenkapitalen er reduceret med 13 mio. DKK til 567 mio. DKK.

Egenkapitalen er positivt påvirket med årets resultat på 241 mio. DKK. Egenkapitalen er reduceret med 225 mio. DKK i kraft af koncernens aktietilbagekøbsprogram samt udbetalt udbytte på 68 mio. DKK.

Pengestrømme og investeringer Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er reduceret med 35 mio. DKK til 291 mio. DKK sammenlignet med 326 mio. DKK i 2005/06. Det skyldes primært en øget pengebinding i koncernens driftskapital, idet varebeholdninger og tilgodehavender fra salg er øget henholdsvis 75 mio. DKK og 59 mio. DKK, mens gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser kun er øget 9 mio. DKK.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør 186 mio. DKK sammenlignet med 142 mio. DKK i 2005/06. Pr. 1. juli 2006 erhvervede koncernen Peak Performance’ norske distributør, som resulterede i en investeringspengestrøm på 37 mio. DKK. Herudover er der i årets løb foretaget driftsmæssige investeringer på i alt 127 mio. DKK, hvoraf 87 mio. DKK er brugt til indretning af nye og opdatering af eksisterende konceptbutikker.

De frie pengestrømme fra drift og investeringer er realiseret med 105 mio. DKK sammenlignet med 185 mio. DKK sidste år. Eksklusive køb af virksomhed udgør det frie cash flow 142 mio. DKK. Koncernens senest offentliggjorte forventning til frit cash flow var 170 – 200 mio. DKK. Afvigelsen skyldes primært flere nye varer i koncernens lagre end forudsat kombineret med en høj engrosvækst i 4. kvartal.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negativ med 262 mio. DKK. Udviklingen vedrører primært aktietilbagekøb på 225 mio. DKK i regnskabsåret 2006/07 samt udbetaling af udbytte fra regnskabsåret 2005/06.

Rentebærende gæld Koncernens rentebærende gæld er i regnskabsåret øget med 156 mio. DKK og udgør 558 mio. DKK pr. 30. juni 2007 (402 mio. DKK). Udviklingen skyldes finansiering af koncernens hovedsæde samt større træk på koncernens kreditfaciliteter.

Koncernens samlede kredittilsagn udgør 1.209 mio. DKK pr. 30. juni 2007 (1.185 mio. DKK). Heraf er der pr. 30. juni 2007 trukket i alt 703 mio. DKK samt anvendt 206 mio. DKK til trade finance faciliteter og garantier. Koncernens uudnyttede trækningsret udgør således 300 mio. DKK pr. 30. juni 2007 (550 mio. DKK).

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Ud over forhold, der i øvrigt er omtalt i denne årsrapport, er ledelsen ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter 30. juni 2007, som forventes at have en væsentlig betydning for koncernens økonomiske stilling eller fremtidsudsigter.

RISIKOSTYRING

Koncernen er undergivet de risici af såvel kommerciel som finansiel art, der er sædvanlige inden for modebranchen. Neden for er nævnt de vigtigste risikofaktorer samt de tiltag, koncernen har foretaget med henblik på at reducere disse.

KOMMERCIELLE RISIKOFAKTORER

Moderisiko Koncernens brands har alle et højt modeindhold. Da kollektionerne skifter minimum 4 gange pr. år og har en lang gennemløbstid, er der risiko for, at produkterne ikke falder i forbrugernes smag.

Hvert brand arbejder med kommerciel og faktabaseret kollektionsudvikling med henblik på at reducere denne risiko. På koncernniveau er der indbygget en høj diversifikation som følge af antallet af selvstændige brands.

Leverandører Koncernens produkter fremstilles udelukkende hos underleverandører, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet. I 2006/07 fandt 69% af produktionen sted i Asien og 31% i Europa. Koncernen har i alt 566 leverandører, hvoraf de 10 største leverandører står for 27% af den samlede produktionsværdi. Den største enkeltleverandør står for 4% af den samlede produktionsværdi.

Koncernen har seks uafhængige sourcingkontorer i Kina, Rumænien, Tyrkiet, Bangladesh, Hong Kong og Danmark, som konkurrerer om indkøbsordrer fra koncernens brands. Sourcing vil således kunne flyttes hen, hvor kombination af pris, kvalitet og leveringssikkerhed er optimal.

Lagerrisiko Salg igennem egne butikker samt nødvendigheden af lager- og suppleringsprodukter til forhandlere medfører risiko for, at produkter, der gennem året er disponeret til salg, forbliver usolgte ved årets udgang. Koncernen har et netværk af outlets til løbende salg af sådanne lagerbeholdninger. Kapaciteten i disse outlets justeres op og ned efter behov. Eventuelle restvarer, der ikke kan afsættes i egne outlets søges afhændet til brokers for videresalg uden for koncernens etablerede markeder. Koncernens lagerrisiko reduceres af det forhold, at en betydelig del af det samlede indkøb er forudbestilt af koncernens forhandlere.

Debitorrisiko (forhandlerrisiko) Koncernens brands forhandles af i alt 11.500 salgspunkter. Et stort antal forhandlere er kunder i mere end et brand, og antallet af kunder er således lavere. Ingen af koncernens kunder står for mere end 5% af koncernens engrosomsætning. Koncernens distributør i Rusland er den største enkeltstående kunde.

Koncernens engroskunder kreditvurderes efter koncernens debitorpolitik, inden samhandel påbegyndes og derefter løbende, men tab kan forekomme. Der anvendes typisk kreditforsikring i lande, hvor kreditrisikoen vurderes for værende høj, og hvor dette er muligt. Dette gælder primært for eksportmarkeder, hvor IC Companys ikke er repræsenteret ved et selvstændigt salgsselskab.

Kredittider varierer i overensstemmelse med de enkelte markeders kutymer. Koncernen har de seneste år realiseret tab på debitorer, der ligger under 1% af engrosomsætningen.

Afhængighed af IT-systemer Koncernen er afhængig af driftssikre IT-systemer til afvikling af den daglige drift, herunder til at sikre kontrol over produktfremskaffelsen samt forøge effektiviteten i koncernens forsyningskæde. Der arbejdes løbende med afdækning af disse risici i form af firewalls, adgangskontroller, nødplaner m.v.

POLITISKE RISIKOFAKTORER

En væsentlig andel af koncernens indkøb sker i markeder med en ikke uvæsentlig politisk risiko. Koncernens største afhængighed vedrører stabile leverancer fra Hong Kong og Kina, hvor ca. 60% af koncernens varekøb foregår. Det nuværende kvotasystem for varer produceret i Kina er fordyrende, men er dog blevet velfungerende efter en kaotisk introduktion i sommeren 2005. Efter det oplyste ønsker EU ikke at forlænge kvotasystemet, men at det overgår til en overvågning ved udgangen af 2007.

FINANSIELLE RISIKOFAKTORER

Koncernen overvåger og styrer alle finansielle risici centralt i moderselskabets treasury-funktion. Koncernens finansielle risici består af valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko, herunder modpartsrisiko. Anvendelsen af finansielle instrumenter og risikorammerne herfor reguleres i henhold til en bestyrelsesgodkendt treasury-politik.

Koncernen benytter udelukkende finansielle instrumenter til at reducere risici. Alle finansielle transaktioner tager udgangspunkt i afdækning af kommercielle aktiviteter, og der indgås ikke spekulative forretninger.

Valutarisici Koncernen har væsentlige valutakursrisici, der opstår gennem varekøb og varesalg i fremmed valuta. Størstedelen af koncernens varekøb foretages i Fjernøsten i USD og USD-relaterede valutaer, mens størsteparten af indtægterne og kapacitetsomkostningerne er i EUR, DKK og øvrige europæiske valutaer. Der er således kun en begrænset naturlig afdækning af valutarisikoen.

Koncernen kurssikrer som udgangspunkt alle væsentlige transaktionsmæssige risici. Dette svarer til, at cash flow i fremmed valuta normalt er kurssikret for de kommende 12 måneder bortset fra positioner i EUR, som ikke kurssikres.

Der anvendes primært valutaterminskontrakter til at afdække koncernens valutakursrisiko.

Der foretages kurssikring af nettoaktiver (egenkapitalandele) i fremmed valuta, såfremt der kan opstå væsentlige kursudsving i den pågældende valuta.

Renterisici Koncernens renterisici er relateret til koncernens rentebærende aktiver og passiver samt ikke balanceførte poster.

Koncernens renterisici styres gennem låneoptagelse af variabelt og fastforrentede lån og/eller finansielle instrumenter afpasset med renterisikoen på den underliggende investering.

Likviditetsrisici Likviditetsberedskab og kapitalstruktur tilrettelægges med henblik på til enhver tid at sikre og underbygge koncernens løbende drift og planlagte investeringer.

Der henvises i øvrigt til note 33 for yderligere informationer om koncernens finansielle risici pr. 30. juni 2007.

CORPORATE GOVERNANCE

IC Companys bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage selskabets – og dermed samtlige aktionærers langsigtede – interesser. Dette arbejde varetages ved 9 almindelige bestyrelsesmøder pr. år samt via løbende kontakt mellem formandsskab og direktion.

Bestyrelsen har i det forløbne regnskabsår revideret retningslinierne for koncernens ledelse og i denne forbindelse forholdt sig til koncernens hensyn over for interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. De reviderede retningslinier kan downloades fra icgroupmulti.wpengine.com under afsnittet Investor Relations.

Retningslinierne udgør arbejdsgrundlaget for IC Companys’ ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet:

 • Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen
 • Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor Relations-politikken
 • Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden
 • Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden
 • Forholdet mellem bestyrelse og direktion
 • Vederlæggelse af og incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere

Målsætningen med disse retningslinier er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Companys. Retningslinierne er udarbejdet inden for de rammer, som defineres af IC Companys’ vedtægter, forretningsidé, vision og værdigrundlag samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber.

De reviderede retningslinier er – med to enkelte undtagelser, der forklares nedenfor – i overensstemmelse med anbefalingerne fra OMX Københavns Fondsbørs om god selskabsledelse.

Bestyrelsen har i løbet af foråret 2007 gennemført en selvevalueringsprocedure med det formål at give bestyrelsen lejlighed til systematisk og ud fra klare kriterier at bedømme resultatet af bestyrelsens, formandens og de enkelte medlemmers indsats og resultater. Evalueringen er forestået af bestyrelsesformanden i samarbejde med en internationalt anerkendt konsulentvirksomhed. Resultatet er blevet drøftet i den samlede bestyrelse.

OMX Københavns Fondsbørs anbefaler, at selvevalueringsproceduren gennemføres årligt. Bestyrelsen finder det imidlertid tilstrækkeligt, at proceduren foregår regelmæssigt.

Der oplyses i denne årsrapport om størrelsen af bestyrelsens og direktionens samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art. Alle væsentlige forhold vedrørende aktiebaserede incitamentsprogrammer oplyses, herunder hvem der er incitamentsaflønnet, og hvad direktionens samlede incitamentsaflønning udgør. Direktionens og bestyrelsens samlede vederlag oplyses ikke på individuel basis som anbefalet af OMX Københavns Fondsbørs, idet bestyrelsen vurderer, at vederlagsoplysning på individuel basis ikke tjener saglige hensyn.

Bestyrelsen har i overensstemmelse med OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger vurderet behovet for særlige faste bestyrelsesudvalg, herunder revisionsudvalg. Bestyrelsen finder, at den nuværende mødestruktur uden udvalg er tilstrækkelig, men vil løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved at anvende særlige ad hoc udvalg.

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for IC Companys A/S for regnskabsåret 1. juli 2006 – 30. juni 2007.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006/07.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 11. september 2007

Direktion:

HENRIK THEILBJØRN,
Adm. direktør

MIKKEL VENDELIN OLESEN,
Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN, Formand
HENRIK HEIDEBY, Næstformand
OLE WENGEL, Næstformand

ANDERS COLDING FRIIS NIELS HERMANSEN LEIF JUUL JØRGENSEN

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til aktionærerne i IC Companys A/S Vi har revideret årsrapporten for IC Companys A/S for regnskabsåret 1. juli 2006 – 30. juni 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2006 – 30. juni 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

København, den 11. september 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kirsten Aaskov Mikkelsen Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE