Præstationsbetingede aktier

Oct 13, 2015, 12:35

I henhold til bemyndigelsen i vederlagspolitikken som godkendt på generalforsamlingen d. 30. september 2015, har bestyrelsen i IC Group A/S besluttet, at koncernens Global Management Team samt visse andre ledende medarbejdere skal være omfattet af et program for tildeling af præstationsbaserede aktier.

 

Intentionerne med at iværksætte programmet er at forstærke sammenfaldet af interesser mellem selskabets aktionærer og de omfattede ledende medarbejdere, skabe incitament til langsigtet værditilvækst samt at styrke fastholdelse af de omfattede medarbejdere.

 

Deltagernes mulighed for at modtage præstationsbetingede aktier afhænger af opnåelsen af specifikke mål for koncernens resultater i de regnskabsår, som programmet løber over (”Præstationsperioden”). 25% af tildelingen fastsættes på baggrund af realiseret vækst i omsætningen, mens 75% af tildelingen sker på baggrund af den realiserede vækst i resultat af primær drift (EBIT).

 

Præstationsperioden omfatter regnskabsårene 2015/16, 2016/17, 2017/18, og tildeling kan derfor tidligst ske efter offentliggørelse af koncernens resultater for regnskabsåret 2017/18. Aktierne tildeles vederlagsfrit.

 

Programmet omfatter koncernens Global Management Team samt visse andre udvalgte ledere. Programmet omfatter i alt 23 personer.

 

Antallet af aktier, der kan tildeles, er baseret på de opstillede tildelingskriterier. For programmet som helhed kan den samlede tildeling derfor variere fra 0 til 61.113 styk. Koncernens Global Management Team kan maksimalt tildeles aktier svarende til 50% af deres faste årlige gage (baseret på månedslønnen d. 1. oktober 2015) opgjort ved anvendelse af den gennemsnitlige lukkekurs på aktierne 5 forudgående hverdage inden d. 1. oktober, 2015. For øvrige deltagere i programmet kan der maksimalt tildeles aktier svarende til 25% opgjort efter samme metode.

 

Der tildeles ingen aktier i Præstationsperioden, og alle aktionærrettigheder og aktionærforpligtelser bliver hos selskabet indtil en eventuel tildeling. Herefter overgår ejendomsretten til aktierne i selskabet til den enkelte deltager, og vedkommende er berettiget til udbytte og har alle rettigheder og forpligtelser som aktionær i selskabet. Alle deltagere er berettiget til at sælge aktierne i henhold til gældende lovgivning og selskabets interne regler for handel med selskabets aktier.

 

Hvis en deltager vælger at forlade IC Group før tildelingstidspunktet, bortfalder deltagerens ret til at modtage aktier.

 

Tildelingskriterier, Præstationsperioden, samt antallet af aktier, der kan tildeles hver deltager, er fastsat af bestyrelsens vederlagsudvalg og er godkendt af bestyrelsen.

 

 

 

IC Group A/S

 

Henrik Heideby

Bestyrelsesformand

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32