Referat fra ordinær generalforsamling i IC Group A/S den 30. september 2015

Sep 30, 2015, 12:17

IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

 

 

 • Årsrapporten for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie.

 

 • Henrik Heideby, Anders Colding Friis, Niels Martinsen, Annette Brøndholt Sørensen, Michael Hauge Sørensen og Ole Wengel blev genvalgt til bestyrelsen.

 

 • Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til hhv. revisionsudvalget og operationsudvalget, mens DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget.

 

 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

 

 • Sletning af henvisning til selskabets tidligere hjemmeside www.iccompanys.com i selskabets vedtægter § 7, 3. afsnit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsnit blev vedtaget.

 

 • Ophævelse af selskabets vedtægter §§ 5 B og 5 C samt bilag 1 samt sidste afsnit i vedtægterne §§ 5 D, 5 E og 5 F blev vedtaget.

 

 • Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.

 

 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

   

  Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

   

   

  Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Heideby som formand og Anders Colding Friis og Niels Martinsen som næstformænd.

   

  Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

   

   

  IC Group A/S

   

  Henrik Heideby

  Bestyrelsesformand

   

   

  Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

  Jens Bak-Holder

  IR Manager

  Telefon: 21 28 58 32