Ordinær generalforsamling – IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30

Sep 04, 2015, 13:04

Ordinær generalforsamling – IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30

IC Group A/S

Raffinaderivej 10

2300 København S

 

Dagsorden

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhen

 

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

 

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

 

6. Valg af revisor

 

7. Forslag fra bestyrelsen:

 

7.1 Konsekvensrettelser af vedtægter som følge af navneskifte

 

7.2 Ophævelse af bestemmelser i selskabets vedtægter som følge af udløb af bemyndigelse til udstedelse af warrants og udløb af warrantprogram

 

7.3 Godkendelse af revideret vederlagspolitik, herunder reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen

 

7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

 

8. Eventuelt

 

 

 

 

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

 

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres på følgende måde:

 

Foreslået udbytte (mio. DKK) 68,0

Foreslås overført til næste år (mio. DKK) -94,0

Årets resultat (mio. DKK) -26,0

 

Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie.

 

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

 

– Henrik Heideby;

– Anders Colding Friis;

– Niels Martinsen;

– Annette Brøndholt Sørensen;

– Michael Hauge Sørensen;

– Ole Wengel.

 

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Group A/S’ hjemmeside, www.icgroup.net under Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til operationsudvalget.

 

Det foreslåede vederlag er uændret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2014/15.

 

Ad dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisions-partnerselskab.

 

Ad dagsordenens punkt 7.1:

I forlængelse af selskabets navneændring vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2014 foreslår bestyrelsen at slette henvisningerne til selskabets tidligere hjemmeside www.iccompanys.com i selskabets vedtæger.

 

Forslaget indebærer, at ordene ”eller www.iccompanys.com” udgår i vedtægternes § 7, 3. afsnit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsnit.

 

Ad dagsordenens punkt 7.2:

Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants i henhold til vedtægternes § 5 B udløber den 27. september 2015. Desuden udløber warrantprogrammet fastsat i henhold til vedtægternes § 5 C og bilag 1 den 16. september 2015.

 

I konsekvens heraf foreslår bestyrelsen at ophæve vedtægternes §§ 5 B og 5 C samt bilag 1, ligesom det foreslås at ophæve sidste afsnit i vedtægternes §§ 5 D, 5 E samt 5 F.

 

Såfremt ændringen vedtages vil §§ 5 D, 5 E, 5 F og 5 G ændres til §§ 5 B, 5 C og 5 D og 5 E, ligesom bilag 2, 3, og 4 vil ændres til bilag 1, 2 og 3. Henvisninger til bilagsnumre i vedtægterne vil blive opdateret tilsvarende.

 

Ad dagsordenens punkt 7.3:

Bestyrelsen foreslår godkendelse af vedlagte reviderede vederlagspolitik for selskabet, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.icgroup.net under Investorer/Generalforsamling/

Generalforsamling Materiale.

 

Ad dagsordenens punkt 7.4:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

 

VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1 og 7.2 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

 

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres på selskabets aktionærportal, som er tilgængelig via selskabets hjemmeside www.icgroup.net. Aktionærportalen kan på hjemmesiden findes under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Online Service.

 

Benyt NemID eller depotnummer og internetkode til online bestilling af adgangskortet. Loginoplysninger fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan depotnummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

 

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S via e-mail til gf@computershare.dk, på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket til Computershare A/S pr. post. Tilmeldingsblanket kan downloades på www.icgroup.net under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 25. september 2015.

 

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

 

Fuldmagt og brevstemme kan afgives elektronisk eller ved at udfylde og fremsende fuldmagts- eller brevstemmeformular, der kan downloades på www.icgroup.net under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne, idet selskabet anbefaler, at fuldmagt til bestyrelsen afgives elektronisk via aktionærportalen.

 

Fuldmagt skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 25. september 2015, mens brevstemme skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 29. september 2015 kl. 10.00.

 

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør på datoen for udsendelse af denne indkaldelse DKK 170.076.570 fordelt på aktier à DKK 10.

 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

 

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

 

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

 

AKTIONÆRERNES SPØRGERET

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, 2300 København S (mrk. ”Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

 

INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.icgroup.net: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusiv den reviderede årsrapport for 2014/15, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. Materialet vil være tilgængeligt under punktet Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

 

 

 

København, den 4. september 2015

Bestyrelsen

IC Group A/S

CVR-nr. 62 81 64 14

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32