Ny rapporteringsstruktur for IC Group A/S

Apr 14, 2015, 18:27

Koncernens kvartalsvise rapportering bliver ændret med virkning fra delårsrapporten for 3. kvartal 2014/15.

 

Indtil nu er alle omkostninger blevet allokeret til alle koncernens forretningssegmenter (Premium brands og ikke-kerneforretningen). For at forenkle og øge gennemsigtigheden af koncernens rapportering vil resultateffekten for en del af koncernens centrale funktioner og aktiviteter dog fremover fremgå særskilt under overskriften ”Ikke-allokerede poster og elemineringer”. Den nye struktur bidrager til et forbedret billede af de enkelte forretningsenheders bidrag til koncernens samlede resultat.

 

Posten ”Ikke allokerede poster og elemineringer” vil i al væsentlighed omfatte:

  • Centrale indtægter og omkostninger, som ikke allokeres til koncernens forretningssegmenter.
  • Koncerninterne elemineringer.
  • Eventuelle forskelle mellem omkostninger udfaktureret til koncernens brands og realiserede omkostninger i koncernens Premium Services funktioner (Sourcing, Logistik, IT og Finans). For regnskabsåret 2014/15 er denne post især påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 30 mio. DKK i forventet helårseffekt.

 

Forud for offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal er der udarbejdet historiske og sammenlignelige data for indeværende samt de to foregående regnskabsår.

 

De udarbejdede sammenligningstal er vedhæftet denne meddelelse og findes desuden på selskabets hjemmeside under: da.icgroup.net/investorer/resultater-rapporter/nogletal/

 

 

IC Group A/S

Rud Pedersen

Group CFO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32