Referat fra ordinær generalforsamling i IC Companys A/S (navn ændret til IC Group A/S) den 24. september 2014

Sep 24, 2014, 12:07

IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

 

 

  • Årsrapporten for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 3,00 pr. udbytteberettiget aktie.

 

  • Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Anders Colding Friis og Annette Brøndholt Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Per Bank udtrådte af bestyrelsen, og Michael Hauge Sørensen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

 

  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsens for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 395.000 til det nye operations udvalg.

 

  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

 

  • Ændring af selskabets navn fra IC Companys A/S til IC Group A/S samt optagelse af IC Companys A/S som binavn.

 

  • Bestyrelsen fik fornyet bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen i henhold til selskabets vedtægter § 5 A.

 

  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at udstede warrants samt at gennemføre de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser i henhold til selskabets vedtægter § 5 G.

 

  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

 

  • Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.

 

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Heideby som formand og Niels Martinsen og Anders Colding Friis som næstformænd.

 

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

 

 

IC Group A/S

 

Henrik Heideby

Bestyrelsesformand

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32