Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30

Aug 29, 2014, 10:06

Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30

IC Companys A/S

Raffinaderivej 10

2300 København S

 

 

Dagsorden

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

 

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

 

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

 

6. Valg af revisor

 

7. Forslag fra bestyrelsen:

 

7.1 Ændring af selskabets navn og optagelse af nyt binavn

7.2 Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen

7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants og til gennemførsel af de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser

7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

7.5 Godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet

 

8. Eventuelt

 

 

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.

 

 

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres på følgende måde:

 

 

Foreslået udbytte (mio. DKK) 49,3

Foreslås overført til næste år (mio. DKK) 94,2

Årets resultat (mio. DKK) 143,5

 

Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 3,00 pr. udbytteberettiget aktie.

 

 

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

 

– Niels Martinsen;

– Henrik Heideby;

– Anders Colding Friis;

– Ole Wengel;

– Annette Brøndholt Sørensen.

 

Per Bank genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår, at Michael Hauge Sørensen vælges som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.

 

En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Companys A/S’ hjemmeside, www.iccompanys.dk under Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

 

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår udgør DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK 395.000 til operations udvalget (nyt udvalg).

 

 

Ad dagsordenens punkt 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisions-partnerselskab.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7.1:

Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets navn fra IC Companys A/S til IC Group A/S, idet bestyrelsen samtidig foreslår at optage IC Companys A/S som nyt binavn. Forslaget indebærer en ændring af § 1 i selskabets vedtægter, der herefter vil have følgende ordlyd:

 

Selskabets navn er IC Group A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S.”

I konsekvens af ændringen af selskabets navn foreslås det videre at ændre ”IC Companys” til ”IC Group” i samtlige bilag til selskabets vedtægter, det vil sige henholdsvis fire steder i bilag 1, to steder i bilag 2, fire steder i bilag 3 og to steder i bilag 4.

 

Såfremt ændringen af selskabets navn vedtages, vil selskabet ændre hjemmeside fra icgroupmulti.wpengine.com til www.icgroup.net og i konsekvens heraf foreslås det i vedtægternes § 7, 3. afsnit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsnit at indsætte ordene ”eller www.icgroup.net” før ”icgroupmulti.wpengine.com”.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7.2:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i vedtægternes § 5 A fornyes, således at bemyndigelsen løber indtil 23. september 2019 på tilsvarende vilkår som fastsat i den nuværende § 5 A. Forslaget indebærer, at datoen ”20. oktober 2014” udgår i vedtægternes § 5 A, 2. afsnit og erstattes af datoen ”23. september 2019”.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7.3:

Det foreslås at bemyndige bestyrelsen til – uden fortegningsret for selskabets aktionærer ­- at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Det foreslås endvidere at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de til de vedtagne warrants hørende kontante kapitalforhøjelser.

 

Bemyndigelserne foreslås indsat i selskabets vedtægter som nyt § 5 G, der skal have følgende ordlyd:

 

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 5.000.000 aktier, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen/direktionen medføre et større eller mindre nominelt beløb.

Bemyndigelsen er gældende til og med den 23. september 2019.

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse, idet disse skal udstedes til fordel for visse ledende medarbejdere, herunder direktionen, efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Warrants skal give ret til at tegne aktier til mindst markedskursen på tildelingstidspunktet. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Vilkårene for de ledende medarbejdere og direktionen kan være forskellige.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 23. september 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7.4:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

 

 

Ad dagsordenens punkt 7.5:

Bestyrelsen foreslår godkendelse ”Vederlagspolitik”, som er tilgængelig på IC Companys A/S’ hjemmeside, icgroupmulti.wpengine.com under Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.

 

 

VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1, 7.2 og 7.3 kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

 

ADGANGSKORT OG FULDMAGT

Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen.

 

Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S.

 

Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S på telefax 45 46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com, til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være Computershare A/S i hænde senest den 19. september 2014.

 

Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.

 

Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne. I så fald anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer.

 

Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com. VP-kontonummer og internetkode til online afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte e-mail indkaldelse eller kan rekvireres hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 19. september 2014.

 

Brevstemme kan afgives elektronisk via icgroupmulti.wpengine.com eller ved at udfylde og fremsende brevstemmeformular, der kan downloades på icgroupmulti.wpengine.com, til Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 23. september 2014 kl. 10.00.

 

 

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør DKK 169.428.070 fordelt på aktier à DKK 10.

 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

 

Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

 

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

 

 

AKTIONÆRERNES SPØRGERET

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, 2300 København S (mrk. ”Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.

 

 

INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside icgroupmulti.wpengine.com: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusive den reviderede årsrapport for 2013/14, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

 

 

København, den 29. august 2014

Bestyrelsen

IC Companys A/S

CVR-nr. 62 81 64 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

 

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32