VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

Aug 22, 2014, 10:44

NAVN OG FORMÅL

 

§ 1

 

Selskabets navn er IC Companys A/S.

 

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S.

 

§ 2

 

Selskabets formål er at drive handel og tilknyttet aktivitet indenfor beklædning samt heraf afledt virksomhed.

 

 

KAPITAL, AKTIER OG NOTERING

§ 3

 

Selskabets aktiekapital udgør kr. 169.428.070, fordelt i aktier på kr. 10 eller multipla heraf.

 

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

 

§ 4

 

Selskabets aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

 

Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer.

 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. Selskabets ejerbog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget ejerbogsfører. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

 

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

 

Ingen aktier har særlige rettigheder.

 

§ 5

 

Bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinært udbytte i henhold til de til enhver tid gældende regler i selskabsloven.

 

§ 5 A

 

Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 20.000.000. Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder også således, at de nye aktier anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal svare til markedskursen såfremt kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

 

Bemyndigelsen til bestyrelsen er gældende indtil den 20. oktober 2014. Nye aktier, der udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelse, skal noteres på navn. Aktierne skal være frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

 

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt.

 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for en kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelse.

 

§ 5 B

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 5.000.000 aktier, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen/direktionen medføre et større eller mindre nominelt beløb.

 

Bemyndigelsen er gældende til og med den 27. september 2015.

 

Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse, idet disse skal udstedes til fordel for visse ledende medarbejdere, herunder direktionen, efter bestyrelsens nærmere beslutning.

 

Warrants skal give ret til at tegne aktier til mindst markedskursen på tildelingstidspunktet. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Vilkårene for de ledende medarbejdere og direktionen kan være forskellige.

 

Bestyrelsen er tillige bemyndiget til at tilbyde visse ledende medarbejdere, herunder direktionen, at indgå aftaler om beskatning i henhold til ligningslovens § 7H, såfremt lovens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 27. september 2015 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte warrants. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.

 

§ 5 C

Selskabets bestyrelse har den 16. december 2010 truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 27. september 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, idet bestyrelsen har besluttet at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Warrants tilbydes visse ledende medarbejdere. Warrants giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 985.900 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

 

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 985.900 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants samt for den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse, fremgår af bilag 1, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

 

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i § 5 B herefter anses for reduceret med nominelt DKK 985.900 til nominelt DKK 4.014.100.

 

 

§ 5 D

Selskabets bestyrelse har den 17. august 2011 truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 27. september 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, idet bestyrelsen har besluttet at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Warrants tilbydes de fire medlemmer af Selskabets direktion. Warrants giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 1.472.940 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

 

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 1.472.940 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants samt for den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse, fremgår af bilag 2, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

 

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i § 5 B herefter anses for reduceret med nominelt DKK 1.472.940 til nominelt DKK 2.541.160.

 

§ 5 E

Selskabets bestyrelse har den 9. november 2011 truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 27. september 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, idet bestyrelsen har besluttet at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Warrants tilbydes visse ledende medarbejdere. Warrants giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 1.104.710 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

 

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 1.104.710 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants samt for den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse, fremgår af bilag 3, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

 

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i § 5 B herefter anses for reduceret med nominelt DKK 1.104.710 til nominelt DKK 1.436.450.

 

§ 5 F

Selskabets bestyrelse har den 21. august 2014 truffet beslutning om delvist at udnytte den på generalforsamlingen den 27. september 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants, idet bestyrelsen har besluttet at udstede warrants uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Warrants tilbydes de to medlemmer af selskabets direktion. Warrants giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 379.480 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb.

 

I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 379.480 dog kan regulering i henhold til de for warrants gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af warrants samt for den til warrants hørende kontante kapitalforhøjelse, fremgår af bilag 4, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

 

På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i § 5 B herefter anses for reduceret med nominelt DKK 379.480 til nominelt DKK 1.056.970.

 

§ 6

 

Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og udstedes gen­nem en værdipapir­central.

 

Ved registrering af aktierne i værdipapircentralen udbetales udbytte ved over­førelse til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til en­hver tid gældende regler.

 

Retten til udbytte forældes fem år efter forfaldsdagen, hvorefter udbyttet tilfalder selskabet.

 

 

GENERALFORSAMLING

§ 7

 

Alle generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.

 

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

 

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside, icgroupmulti.wpengine.com.

 

 

Indkaldelsen skal fremsendes til alle i ejerbogen noterede aktionærer, enten via almindeligt brev til den i ejerbogen registrerede adresse eller elektronisk til den af aktionæren i henhold til § 11, 3. afsnit oplyste elektroniske adresse.

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Senest 8 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal selskabet offentliggøre datoen for generalforsamlingens afholdelse samt fristen for fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsent­ligste indhold angives i indkaldelsen.

 

Skal der behandles forslag af den i selskabsloven § 96, stk. 2 nævnte art, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget.

 

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal selskabet via selskabets hjemmeside tilgængeliggøre (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende, den reviderede årsrapport, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag og (v) de formularer, der skal benyttes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev, med mindre disse formularer tilsendes aktionærerne direkte.

 

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst én af selskabets revisorer fin­der det hensigtsmæssigt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på skriftligt forlangende af ak­tionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger efter skriftlig anmodning er modtaget af selskabet.

§ 9

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

 

2. Forelæggelse af årsrapport med re­visions­påtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten.

 

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

 

6. Valg af revisorer.

 

7. Eventuelt.

§ 10

 

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme.

 

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én uge forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Besiddelsen af aktier opgøres på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.

 

Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

 

§ 11

Kommunikation mellem selskabet og de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, herunder via e-mail, og indkaldelser til generalforsamlinger, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, årsrapporter, regnskabsmeddelelser, prospekter, generalforsamlingsreferater samt øvrige generelle meddelelser kan fremsendes fra selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail.

 

Ovennævnte dokumenter vil tillige blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside, icgroupmulti.wpengine.com.

 

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

 

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation vil kunne findes på selskabets hjemmeside, icgroupmulti.wpengine.com.

 

Selskabet kan til enhver tid som alternativ eller supplement til den elektroniske kommunikation beslutte at kommunikere med aktionærerne ved almindelig brevpost.

§ 12

 

Aktionærerne kan på generalforsamlingen møde personligt eller ved fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

 

Aktionærerne kan brevstemme. En brevstemme skal være modtaget af selskabet senest klokken 10 dagen før generalforsamlingens afholdelse. For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at brevstemme, skal brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation tillige være tydeligt anført i brevstemmen.

§ 13

 

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagens behandling.

 

§ 14

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og ma­joritet.

 

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.

 

Nærværende § 14 om stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

 

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre ge­neral­for­samlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.

 

§ 15

 

Ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af beslutninger truffet af generalforsamlingen samt ordensmæssige vedtægtsændringer, som er påkrævet som følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

 

§ 16

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der under­skrives af dirigenten. Protokollen, der skal indeholde resultatet af afstemninger gennemført på generalforsamlingen, gøres tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 

BESTYRELSE

§ 17

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fire til otte medlemmer, der vælges af general­forsamlingen for ét år ad gangen samt eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter i henhold til lovgivningens regler herom.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling efter de er fyldt 70 år.

 

Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske ak­tieselskaber bortset fra ­100% ejede datterselskaber.

 

§ 18

Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sam­men og vælger blandt sine medlemmer en formand og tillige en eller to næstformænd.

 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.

 

Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt.

§ 19

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal almindeligvis ske med mindst otte dages varsel.

 

§ 20

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller en næstformand, er til stede.

 

§ 21

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

 

§ 22

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

På ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokol­til­førsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 23

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt vederlag, der godkendes på selskabets ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår.

 

 

DIREKTION

§ 24

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én til fire direktører til at va­retage den daglige ledelse af sel­skabet.

 

Bestyrelsen udpeger af direktørernes midte en administrerende direktør og eventuelt en viceadministrerende direktør.

 

De nærmere regler for bestyrelsens og direktionens indbyrdes kompetence og for­retningsførelse fast­lægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

 

Der er vedtaget Retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.

 

 

TEGNINGSRET

§ 25

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller af en næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør. Selskabet tegnes ligeledes af to direktører i forening.

 

 

REGNSKAB OG REVISION

§ 26

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

 

Årsrapporten og koncernregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i over­ensstemmelse med lov­giv­ningen og skal give et retvisende billede af koncernens henholdsvis selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt re­sul­tat.

 

§ 27

Selskabets regnskaber revideres som minimum af det i henhold til lovgivningen påkrævede antal statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gan­gen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. august 2014.

 

I bestyrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

Niels Martinsen

 

Henrik Heideby

 

Ole Wengel

 

Anders Colding Friis

 

Annette Brøndholt

 

Per Bank