Referat fra ordinær generalforsamling i IC Companys A/S den 25. september 2013

Sep 25, 2013, 16:51

IC Companys A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

 

 

 

  • Årsrapporten for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 blev godkendt, og generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et udbytte svarende til DKK 2,00 pr. udbytteberettiget aktie.
  • Niels Martinsen, Henrik Heideby, Ole Wengel, Per Bank, Anders Colding Friis og Annette Brøndholt Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
  • Det foreslåede vederlag til bestyrelsens for indeværende regnskabsår blev vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 2.885.000, hvoraf DKK 375.000 udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget og DKK 185.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget. Det foreslåede vederlag er hermed uændret i forhold til vederlaget for regnskabsåret 2012/13.
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
  • Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.
  • Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.

 

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Martinsen som formand og Henrik Heideby og Anders Colding Friis som næstformænd.

 

Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Martinsen

Bestyrelsesformand

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32