Vækst og øget indtjening

May 15, 2013, 7:40

Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906 mio. DKK, hvilket var en fremgang på 1% i forhold til sidste år. Koncernens bruttomargin blev forbedret med 3%-point. Resultat af primær drift blev 79 mio. DKK, hvilket svarer til en fremgang på 24%. På trods af udfordrende markedsvilkår blev kvartalet samlet set realiseret i overensstemmelse med forventningerne.

  • Premium Outdoor gik tilbage med 6% til en omsætning på 268 mio. DKK (285 DKK), primært som følge af en nedgang i ordreoptaget for forårskollektionen samt en fortsat udfordrende markedssituation, især for segmentets engroskunder. Indtjeningen i segmentet udgjorde 27 mio. DKK (31 mio. DKK).

 

  • Premium Contemporary gik frem med 15% til en omsætning på 293 mio. DKK (254 mio. DKK). Væksten blev især skabt i segmentets engroskanal, men også retaildriften gik frem. Resultat af primær drift blev et overskud på 34 mio. DKK (25 mio. DKK).

 

  • Mid Market Contemporary gik tilbage med 6% til en omsætning på 239 mio. DKK (253 mio. DKK), men øgede samtidig resultatet af primær drift med 1 mio. DKK til 11 mio. DKK.

 

  • Bruttomarginen blev øget med 3%-point til 57%, og bruttoresultatet steg med 32 mio. DKK.

 

  • Korrigeret for afholdelse af engangsomkostninger på 8 mio. DKK var kapacitetsomkostningerne stort set uændrede. Samlet set blev omkostningsprocenten 48% (47%).

 

  • Resultat af primær drift blev 79 mio. DKK (64 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin for fortsættende aktiviteter på 8,8% (7,1%).

 

  • For fortsættende aktiviteter blev pengestrømme fra drift- og investeringsaktiviteter negativ med 53 mio. DKK (negativ med 68 mio. DKK) svarende til en stigning på 15 mio. DKK som følge af en lavere binding i arbejds-kapital.

 

Uændrede forventninger til fortsættende aktiviteter i 2012/13

Koncernens forventninger til fortsættende aktiviteter er uændrede. Forventningerne er korrigeret for ophørende aktiviteter.

 

For fortsættende aktiviteter forventer ledelsen, at der realiseres en omsætning i intervallet 3.250 – 3.300 mio. DKK, samt et resultat af primær drift i niveauet 170 – 200 mio. DKK eksklusive eventuelle engangsomkostninger i 4. kvartal 2012/13.

 

Der forventes et uændret investeringsniveau i forhold til 2011/12. Investeringerne vil primært blive foretaget for at styrke distributionsplatformen i Premium Outdoor og Premium Contemporary.

 

København, den 15. maj 2013

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen

Chief Executive Officer

 

Chris Bigler

Chief Financial Officer