1. kvartal 2007/08

Nov 14, 2007, 8:00

FONDSBØRSMEDDELELSE

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets 1. kvartal. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de første 3 af i alt 4 kollektioner i 2007/08 er afsluttet med en samlet vækst på 13%. Forventningerne til omsætning og resultat af primær drift for hele regnskabsåret fastholdes.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 13. november 2007 godkendt 1. kvartalsregnskabet for perioden 1. juli – 30. september 2007.

Omsætningen blev som forventet 1.190 mio. DKK (1.096 mio. DKK) svarende til en vækst på 9%.

Bruttoresultatet blev 725 mio. DKK (639 mio. DKK) svarende til en vækst på 13%. Bruttomarginen blev forbedret 2,6%-point til 60,9%. 2,3%-point af denne forbedring skyldes lavere indkøbsvaluta.

Resultat af primær drift er øget med 14% til 249 mio. DKK (219 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 21,0% (20,0%).

Ordreoptaget for forårskollektionen 2008 er afsluttet med en vækst på 13%. Den samlede vækst i ordreoptaget for 3 af i alt 4 kollektioner i 2007/08 er på 13%.

Alle distributionskanaler har realiseret resultatfremgang. Det er tilfredsstillende, at same-store salget er øget 15%, og franchiseomsætningen er øget 22%.

Fastholdelse af forventninger til helåret

For 2007/08 forventes uændret en omsætningsvækst på 12% – 15% til 3.750 – 3.850 mio. DKK og en vækst i resultat af primær drift på 30% – 40% til 440 – 480 mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% – 12,5%).

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges uændret gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 uændret gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 20 – 30 mio. DKK.

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Første program forventes påbegyndt primo januar 2008.

 IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 CVR no. 62 81 64 14 – ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com

HOVED- OG NØGLETAL

Omsætningsudvikling

Omsætningen blev 1.190 mio. DKK (1.096 mio. DKK) svarende til en vækst på 9%. Vækstraten er tilfredsstillende set i lyset af forskydninger i de første vinterleveringer sammenlignet med sidste år. Der forventes dermed en betydeligt kraftigere vækst i 2. kvartal af 2007/08. Den periodeforskudte omsætning vedrører primært InWear, Jackpot og Peak Performance samt koncernens distributør i Rusland og er samlet set i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Omsætningen er derudover påvirket positivt af planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 19 mio. DKK og negativt påvirket af valutakursomregning med 2 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands:

 Det er tilfredsstillende, at Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, By Malene Birger og Designers Remix Collection alle går frem med tocifrede vækstrater.

InWear har realiseret tilbagegang på 4%. Tilbagegangen er kollektionsbetinget, hvor specielt sommerkollektionen 2007 ikke har solgt overbevisende, hvilket har ramt både egen retail og salget i sæson. Efterårskollektionen 2007 udvikler sig som planlagt.

Tilbagegangen i Jackpot er udelukkende i brandets engrosaktivitet, hvor distributionsplatformen tilpasses brandets positionering. Det er imidlertid tilfredsstillende, at brandet i 8 måneder i træk fra marts til og med oktober har realiseret vækst i egne butikker. Same-store salget for 1. kvartal alene er realiseret med en samlet vækst på 37%.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:

Danmark, Norge, Belgien, Tyskland, Schweiz, Canada og Polen realiserer alle tocifrede vækstrater.

Udviklingen i Holland er utilfredsstillende. Koncernen har ansat en ny landechef, som forventes at tiltræde den 1. december 2007.

I Spanien, hvor salget hovedsagligt er agentbaseret, har koncernen strammet op på kreditbetingelserne og samtidigt gennemgået kundeporteføljen, hvilket har betydet omsætningsfald. Der ventes en tilsvarende tilbagegang i Spanien for helåret 2007/08.

Koncernens russiske partner konsoliderer sig efter flere år med kraftig vækst. Omsætningen i Rusland i 1. kvartal er derudover som forventet påvirket af en leveringsforskydning svarende til en omsætning på 10 mio. DKK, der realiseres i 2. kvartal. Der ventes en nulvækst i Rusland for helåret 2007/08.

Det er tilfredsstillende, at Polen efter mange år med tilbagegang viser solid fremgang med en omsætningsvækst på 26%. Halvdelen af omsætningen i Polen er Jackpot, der isoleret set viser fremgang på 34%.

Ordreoptagelse Ordreoptaget af forårskollektionerne 2008 er afsluttet med en samlet vækst på 13%. Den samlede ordreoptagelse for tre af i alt fire kollektioner i regnskabsåret 2007/08 er ligeledes afsluttet med en samlet vækst på 13% i forhold til 2006/07:

Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, By Malene Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem med tocifrede vækstrater.

Koncernens endnu ikke afsluttede ordreoptag af sommerkollektionerne 2008 forløber som planlagt og forventes afsluttet med en vækst på 10% – 12%.

distributionskanaler

I overensstemmelse med koncernens nye finansielle målsætning, hvor retail ikke længere udelukkende defineres som understøttelse for engros, men som et selvstændigt forretningsområde, er den regnskabsmæssige oversigt over distributionskanalerne ændret. Retailkanalen bærer nu sin forholdsmæssige andel af produktudviklings- og brandopbyggende markedsføringsomkostninger, der hidtil har været indregnet fuldstændigt under engrosaktiviteterne. Der er i note 6 vedlagt en oversigt over konsekvenserne af denne ændring i 1. kvartal 2007/08 samt korrigerede sammenligningstal for 2006/07. Outletkanalen er ikke berørt af ændringen.

Engrosdrift Engrosomsætningen blev 894 mio. DKK (854 mio. DKK) svarende til en vækst på 5%. Preorder-omsætningen er øget 5%, salget i sæson er øget 5% og franchise-omsætningen er øget 22%. Væksten i preorder-omsætningen er lavere end væksten i ordreoptaget for efteråret 2007, som var 13%. Det skyldes, som forventet, forskydningen af de første vinterleveringer sammenlignet med sidste år, hvilket medfører en periodeforskydning af omsætning til 2. kvartal 2007/08.

Indtjeningsbidraget er øget 8% til 253 mio. DKK (235 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 28,4% (27,6%). Den forbedrede relative indtjening skyldes en højere bruttomargin for engroskanalen som følge af en lavere indkøbsvaluta og bedre drift.

Retaildrift Retailomsætningen blev 265 mio. DKK (211 mio. DKK) svarende til en vækst på 26%. Omsætningen er positivt påvirket af planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 19 mio. DKK. Udviklingen i same-store-salget (organisk omsætningsudvikling) er i kvartalet realiseret med en vækst på 15%.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er i kvartalet forbedret markant med 144% eller 13 mio. DKK til 22 mio. DKK (9 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 8,3% (4,1%). Halvdelen af forbedringen på 4,2%-point er drevet af bedre bruttomargin, mens den resterende forbedring skyldes øget effektivitet i anvendelse af koncernens retail-kvadratmeter. Indtjeningsniveauet for retaildriften er forbedret 13 kvartaler i træk.

Koncernen driver retail på 36.000 kvadratmeter fordelt på 213 lokationer.

Outletdrift Outletomsætningen blev 31 mio. DKK (31 mio. DKK) svarende til niveauet fra sidste år. Outletdriftens indtjeningsbidrag er i kvartalet øget 1 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 33,6% (28,7%).

Resultatudvikling

Bruttoresultat Bruttoresultatet blev 725 mio. DKK (639 mio. DKK) svarende til en vækst på 13%.

Bruttomarginen blev 60,9% (58,3%). Fremgangen på 2,6%-point skyldes primært lavere indkøbsvaluta, der isoleret set har forbedret bruttomarginen med 2,3%-point. Kanalforskydninger og den underliggende driftsforbedring har øget bruttomarginen med 0,3%-point.

Der ventes ligeledes en kraftig forbedring af bruttomarginen i 2. kvartal 2007/08 som følge af lavere indkøbsvalutaer, hvorimod forbedringen vil være mindre udtalt i 2. halvår af 2007/08. Som tidligere meddelt forventes effekten af indkøbsvalutaer at forbedre bruttomarginen med samlet 1,5-1,8%-point for helåret 2007/08 sammenlignet med 2006/07.

Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne blev 475 mio. DKK (423 mio. DKK), og omkostningsprocenten er øget med 1,3%-point til 39,9%. Den planlagte forskydning i de første vinterleveringer har isoleret set påvirket omkostningsprocenten negativt med 1,5%-point.

Driftsresultat Resultat af primær drift blev et overskud på 249 mio. DKK (219 mio. DKK) svarende til en fremgang på 14%.

 Finansielle poster De finansielle indtægter er øget som følge af en gevinst på en rentevalutaswap, der har til formål at dække egenkapital denomineret i SEK. De finansielle udgifter er øget 5 mio. DKK som følge af et gennemsnitligt højere træk på kreditrammen og et højere renteniveau.

Skat Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 68 mio. DKK svarende til 28% af resultat før skat.

Nettoresultat Periodens nettoresultat er øget med 15% til 176 mio. DKK (154 mio. DKK)

Likviditet og balance

Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev negativ med 115 mio. DKK (-148 mio. DKK), en forbedring med 33 mio. DKK sammenlignet med sidste år. Udviklingen skyldes resultatfremgangen samt en tidsmæssig forskydning i realiseringen af arbejdskapital sammenlignet med sidste år.

Kvartalets bruttoinvesteringer blev 34 mio. DKK, hvoraf 26 mio. DKK er anvendt til indretning af butikker og showrooms.

De frie pengestrømme fra drift og investering blev således negativ med 148 mio. DKK (-222 mio. DKK), svarende til en forbedring på 74 mio. DKK sammenlignet med sidste år.

Kvartalets pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev positiv med 11 mio. DKK (32 mio. DKK). Der er i perioden modtaget provenu ved udnyttelsen af aktieincitamentsprogrammer på 26 mio. DKK. Derudover er der opkøbt egne aktier for 15 mio. DKK.

Kvartalets samlede likviditetsvirkning blev negativ med 137 mio. DKK (-190 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld Koncernens netto-rentebærende gæld blev 694 mio. DKK (642 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 52 mio. DKK i forhold til 30. september 2006.

Balance Koncernens aktiver er øget med 127 mio. DKK fra 2.147 mio. DKK pr. 30. september 2006 til 2.274 mio. DKK pr. 30. september 2007.

De langfristede aktiver er reduceret 6 mio. DKK sammenlignet med samme kvartal sidste år. Koncernens udskudte nettoskatteaktiver er reduceret med 56 mio. DKK til 108 mio. DKK pr. 30. september 2007 (164 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært en regulering på 16 mio. DKK vedrørende nedsættelse af skatteprocenter samt anvendte aktiver i 2006/07 på 33 mio. DKK.

De kortfristede aktiver er øget med 133 mio. DKK eller 10% til 1.448 mio. DKK (1.315 mio. DKK). De likvide beholdninger er øget 67 mio. DKK eller 52% til 195 mio. DKK (128 mio. DKK). Udviklingen skyldes den tidsmæssige forskydning i betalinger omtalt i årsrapporten 2006/07. Varebeholdninger er øget med 55 mio. DKK eller 14% til 430 mio. DKK (375 mio. DKK) som følge af øget aktivitet, lavere gennemsnitlig lagernedskrivning og den føromtalte planlagte udskydelse af de første vinterleveringer. Tilgodehavender fra salg af varer er øget 37 mio. DKK eller 6% til 689 mio. (652 mio. DKK). DKK.

Egenkapital Egenkapitalen pr. 30. september 2007 er reduceret med 4 mio. DKK til 732 mio. DKK (736 mio. DKK).

Det blev på selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 besluttet at udlodde udbytte på i alt 70 mio. DKK, som efterfølgende er udbetalt.

Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 13.

FORVENTNINGER TIL 2007/08

For 2007/08 forventes uændret en omsætningsvækst på 12% – 15% til 3.750 – 3.850 mio. DKK, og en vækst i resultat af primær drift på 30% – 40% til 440 – 480 mio. DKK (EBIT-margin på 11,5% – 12,5%).

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt renovering og nyåbning af butikker planlægges uændret gennemført i størrelsesordenen 130 – 140 mio. DKK. Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 uændret gennemført investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen 20 – 30 mio. DKK.

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK fastholdes. Første program forventes påbegyndt primo januar 2008.

IC Companys A/S

Niels Martinsen Henrik Theilbjørn Bestyrelsesformand Adm. direktør

 Kontaktpersoner:

Henrik Theilbjørn, adm. direktør Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør Telefon 3266 7017

LEDELSEns regnskabPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2007 – 30. september 2007.

Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34″Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli 2007 – 30. september 2007.

København, den 13. november 2007

Direktion:

HENRIK THEILBJØRN
Adm. direktør

MIKKEL V. OLESEN
Koncerndirektør

Bestyrelse:

NIELS ERIK MARTINSEN
Formand

HENRIK HEIDEBY
Næstformand

OLE WENGEL
Næstformand

ANDERS COLDING FRIIS NIELS HERMANSEN

RESULTATOPGØRELSE

AKTIVER – BALANCE

PASSIVER – BALANCE

Egenkapitalens udvikling

KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 “Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Det er første gang, koncernen aflægger delårsrapport efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere delårsrapporter har medført en mere detaljeret præsentation af egenkapitalopgørelse og mere detaljerede noteoplysninger for enkelte områder. Sammenligningstal i delårsrapporten er tilpassede, så de afspejler den ændrede præsentationsform.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2006/07 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2006/07 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningsområde er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retail- og outlet driften. Koncernens engroshøjsæsonkvartaler er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling.

3. Aktiebaseret vederlæggelse

Tildeling af aktieoptioner i 2007/08 Som detaljeret beskrevet i årsrapporten 2006/07 er der tildelt optioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere. Tildelingen var præstationsafhængig og baseret på en andel fra 10% – 30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning udløste et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder. Beregningen blev foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgjorde 237.769 optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen blev beregnet som gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen. Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er 10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden.

Udnyttelse af aktieoptioner i 2007/08 Aktieoptionsordningen til direktionen (2 personer) omfattede pr. 30. juni 2007 160.000 stk. udestående aktieoptioner. Direktionen har den 12. september 2007 udnyttet 40.000 stk. aktieoptioner, hvorefter udestående aktieoptioner til direktionen udgør 120.000 stk.

 Udnyttelse af warrants i 2007/08 Ledende medarbejdere i IC Companys har den 26. september 2007 på basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 112.059 stk. nye aktier a nominelt 10 DKK. Aktiekapitalen er således forhøjet med nominelt 1.120.590 DKK. De nye aktier er tegnet til kurs 173,50 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer eller andre. Provenuet til selskabet ved tegningen udgør 19.442.237 DKK.

4. Varebeholdninger

 5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

6. Ændring i oversigten over distributionskanaler

I overensstemmelse med koncernens nye finansielle målsætning, hvor retail ikke længere udelukkende defineres som understøttelse for engros, men som et selvstændigt forretningsområde, er den regnskabsmæssige oversigt over distributionskanalerne ændret. Retailkanalen bærer nu sin forholdsmæssige andel af produktudviklings- og brandopbyggende markedsføringsomkostninger, der hidtil ellers har været indregnet fuldstændigt under engrosaktiviteterne.

Nedenstående figurer anskueliggør konsekvenserne af denne ændring i 1. kvartal, hvor omkostninger på 17 mio. DKK og 12 mio. DKK flyttes fra engros til retail i henholdsvis 2007/08 og 2006/07.

Ny metode:

Tidligere metode:

Korrigerede sammenligningstal for de resterende kvartaler i 2006/07: