(DK) Vedtægter

Alle ændringer til IC Group’s vedtægter skal vedtaget på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.

Vedtægten vedrørende stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning , medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.